zondag 25 november 2012

Lijden en vertroosting

Gelukkig zij die verdriet hebben: God zal hen troosten.
Mattheüs 5:4

Dank aan God, de vader van onze Heer Jezus Christus, de Vader die keer op keer barmhartig is, de God die in elke omstandigheid troost.
Hij troost ons in alle moeilijkheden en stelt ons zo in staat anderen in al hun moeilijkheden te troosten met de troost die wij van Hem ontvangen.
2 Korinthe 1:3,4

Nadat de Heer tot Job gesproken had, richtte Hij Zich tot Elifaz:
‘Ik ben woedend op jou en je twee vrienden;
jullie hebben Mij geen recht gedaan zoals Job.
Haal daarom zeven jonge stieren en zeven rammen en breng ze naar Mijn dienaar Job;draag ze op als offer voor jullie zelf, terwijl Job voor jullie zal bidden.
Dan zal Ik hem terwille zijn en jullie niet voor je dwaasheid straffen,
hoewel jullie Mij geen recht hebben gedaan.’
Elifaz uit Teman, Bildad uit Suach en Sofar uit Naäma deden wat de Heer had gezegd en de Heer was Job terwille.
Nadat Job voor zijn vrienden had gebeden, gaf de Heer aan Job heel zijn bezit terug;
Hij verdubbelde het zelfs.
……. En de Heer zegende Job nu nog meer dan vroeger.
Job 42:7 - 12a

Lieve Vader,
ik ben vaak helemaal niet zo gelukkig,
als mijn weg geplaveid is met verdriet.
En lijden, in welke vorm dan ook,
ach Vader, dat heb ik immers liever niet.
Toch zegt U: “Gelukkig zijn zij,
want zij zullen getroost worden door Mij.”

Lieve Vader,
Paulus dankt U voor Uw grote barmhartigheid,
die U betoont, keer op keer.
Maar Vader,
vaak wil ik U helemaal niet danken
want het lijden, het verdriet; het doet zo zeer.
Toch klem ik mij vast aan dit woord:
“ Troost van U in elke omstandigheid ”.
Dan kniel ik toch maar neer en dank U, net als Paulus,
voor Uw grote barmhartigheid.

Lieve Vader,
ik weet, U wilt graag dat ik anderen troost
zoals U mij troostte in al mijn moeilijkheden.
Maar Vader, ik vind dat soms zo moeilijk,
want, waar waren zij, toen ik zo heb geleden?
Ja, ik weet, U was daar en troostte mij,
maar wat had ik soms graag een mens aan mijn zij.

Lieve Vader,
het was soms net als met de vrienden van Job;
in plaats van troost, beschuldigden ze mij
en zo, Vader, werd mijn leed en mijn verdriet groter,
alsof het nog niet genoeg was; dit kon er ook wel bij.
Weg was de balans tussen troost en leed.
Vergeten was ik, dat U voor mij streed.

Lieve Vader,
U werd boos op de vrienden van Job,
want, in wezen hadden zij U onrecht aangedaan.
U, Vader, liet Job voor hen offeren en bidden,
anders konden zijn vrienden niet meer voor U staan.
Dit betekende ook, dat Job hen moest vergeven;
daarna ontving hij uit Uw hand, een nieuw leven.

Lieve Vader,
Zo wil ook ik vergeven en anderen troosten
zoals U mij troostte in elke moeilijkheid.
Laat mij hiervan leren, zodat ik zal leven,
een leven vol van troost en van barmhartigheid.
Laat mij zijn voor anderen tot troost en bemoediging,
Totdat hun hart, door troost, van vreugde zingt.

Lieve Vader,
nu kan ik gelukkig zijn, ondanks al het verdriet,
want Uzelf zal mij altijd met troost omgeven.
Ik wil U danken voor Uw grote barmhartigheid,
die U mij schenkt in heel mijn leven.
Mijn Vader, U komt toe alle dank, lof en eer,
Dat mijn leven Uw Glorie vermeerdere, keer op keer.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten