zondag 16 december 2012

Maria, wist je dat?

Onderdeel Kerstavond voor Vrouwen 2011


Mary did you knowMaria,
wist je dat allemaal?
Heb je ooit maar een moment
vermoed, hoe Zijn leven
zou worden, zou zijn?

Dat Hij als 12 jarige jongen
in de tempel zou zijn,
vol wijze vragen en inzichten;
bezig met de dingen van Zijn Vader,
terwijl jij ronddoolde,
op zoek was naar Hem,
vervuld van wanhoop en pijn?

Maria,
kon je ook maar vermoeden
dat jouw Zoon
door de duivel,
op elk mogelijke manier,
verzocht zou worden,
daar in de woestijn?

Wist je dat, Maria?
Had je het ooit
kunnen bedenken
hoe Zijn leven zou worden,
zou zijn?

Had je ooit kunnen bedenken
dat Hij aan een Samaritaanse vrouw
om drinken zou vragen?
Dat Hij Zichzelf als Levend Water
aan zou bieden,
tot vergeving en genezing
van al haar zonden en nood?

Had je ooit kunnen bedenken
dat Hij 5000 man zou voeden
van vijf broden en twee vissen?
Dat Hij niet alleen harten zou voeden,
maar ook monden
met slechts een paar vissen
en wat brood?

Wist je dat, Maria?
had je ooit kunnen bedenken,
dat, toen Hij naar Jeruzalem ging,
dezelfde mensen
die Hem toen toejuichten,
hosanna zongen,
hun mantels neergooiden
voor Hem op de grond,
even later zouden roepen,
zouden schreeuwen
om Zijn dood?

Wist je dat, Maria?
Had je het ooit kunnen bedenken
hoe het leven van jouw kind
zou worden, zou zijn?
Wist je wat het betekende
toen je God jezelf aan bood?


Kerstavond voor Vrouwen  2011
Kandelaargemeente Voorthuizen
Van de Kribbe naar het Kruis naar de Kroon


Na maanden van voorbereiding was het gisteravond dan zover; de Kerstavond voor Vrouwen 2011.
Al vroeg waren we gisteravond aanwezig om alles klaar te zetten en af te stellen voor de avond.
Nog even werd er geoefend.
Een lied, een stukje, een PowerPoint.
De koffie en thee werden in de kannen gedaan; de schalen met hapjes gevuld.
Zo vlak voor aanvang was het nog een drukte van belang.
Ook de vuurkorven waren aangestoken, maar de wind joeg de vuurspetters alle kanten op.
Snel werden ze nog opzij geschoven, zodat iedereen veilig naar binnen zou kunnen.
En langzaamaan druppelden de eerste gasten binnen.

Werden de vrouwen voorgaande jaren onthaald door een grote groep mannen met een mooie rode strik, dit jaar werden ze binnen gehaald in de stijl van de tijd van de geboorte van de Here Jezus.
‘Romeinse soldaten’ stonden bij een paar tafels, alwaar de vrouwen zich in konden schrijven in de boekrollen die er lagen.
Zo werd bij binnenkomst al duidelijk in welke tijd we ons vanavond zouden bevinden en met een kopje koffie/thee in de hand gingen vele vrouwen de zaal binnen, vol verwachting over wat de avond brengen zou.
Het thema was ‘Zijn geschenk aan ons’; de Kribbe, het Kruis en de Kroon bevinden zich in het midden van het podium en is de rode draad voor deze avond.

Dan gaat het licht uit en een stem vanuit achterin de zaal neemt ons in verhaallijn mee naar Nazareth, naar een klein huisje waar de engel Maria vertel dat ze een kindje zal krijgen.
Dan gaat het licht weer aan.
Een trompet klinkt en er verschijnen drie soldaten.
Eentje klimt op de boomstronk die er staat en twee tellen later buldert zijn stem door de zaal.
Tot twee keer toe klinkt er de aankondiging dat een ieder zich dient in te schrijven in zijn of haar geboorte stad.
De boomstronk wordt weggezet en de soldaten verdwijnen uit het zicht.

Samen met elkaar zingen twee kerstliederen; ‘Komt allen te samen en Stille nacht, heilige nacht’ en luisteren vervolgens naar het voor velen zo bekende kerstevangelie uit Lucas 2.

Als de boodschap van de geboorte van de Here Jezus is voorgelezen, worden we aangespoord om onszelf eens af te vragen waar ons kerstfeest nu eigenlijk om draait.
Een gedicht met een indringende vraag.
Waar draait het bij ons om met Kerst?
Zien wij de kribbe achter het kruis?

Dan worden we door middel van het lied ‘Mary, did you know’ meegenomen in een stukje van Jezus ‘leven zoals het werd toen Hij opgroeide.
Terwijl Natasja het lied met de backing Vocals zong draaide een filmpje van het leven van Jezus via de beamer en de indringende beelden versterkten de prachtige klanken en tekst van dit mooie lied.
Met het gedicht wat volgde, liepen we als het ware in vogelvlucht door het leven van Jezus tot en met de intocht van Jeruzalem

Oh, Maria, had je het ooit ook maar voor een moment kunnen vermoeden dat het leven van jouw Zoon zo zou worden, zou zijn ….. ?

Als antwoord op dit alles zongen we samen het lied ‘Licht van de wereld’ en luisterden we naar het lied ‘In the name of the Lord’ gezongen door Natasja.
Daarna werd het opnieuw stil.

Twee vrouwen verschijnen op het podium; een vrouw uit deze tijd en een vrouw uit de tijd van Jezus.
Met het monoloog wat volgde werden we meegenomen door de één naar de vragen van deze tijd ‘Zou het allemaal wel waar zijn wat ze, die christenen, zeggen?’ en door de ander naar het kruis waar zij zich, intens verdrietig, afvroeg hoe dit toch allemaal kon gebeuren.
Een boodschap met vragen door velen gesteld.
Een boodschap van de verlossing en de bevrijding die Zijn lijden en sterven heeft gebracht.
Een boodschap met een aanmoediging om te kiezen.
Een boodschap van leven, van eeuwig leven voor een ieder die in Hem gelooft.
Een boodschap van liefde, van hoop, van uitzicht.

Na de pauze sprak Jeannette Schut over ‘De Kroon’.
Het is zo bijzonder om te horen  en te zien hoe God Zelf alles in elkaar doet passen en overlopen.
Aan de ene kant was alles reeds gezegd en aan de andere kant had God Jeannette de woorden gegeven om het uit te werken.
De boodschap die zij bracht en wat het deed in je hart is niet zo maar in wat woorden weer te geven.
Ik kan slechts wat kernpunten noemen.

We zijn koningskinderen.
We zijn gekroond met heerlijkheid en eer. (Hebreeën 2:7)
Het koningskindschap is van ons doordat God onze Vader is.
Het is voor een ieder die Hem liefheeft.
Het liefhebben is een wilsbesluit, is kiezen.
De belangen van de ander voor die van jou zetten, zelf kleiner worden, de ander verhogen.
Het koninkrijk van God is voor hen die Hem liefhebben en is daar waar Jezus mag wonen en regeren; waar Hij de eerste plaats krijgt.
Daar wordt het zichtbaar.
Door bekering, door een keuze voor God, door Hem lief te gaan hebben boven onszelf, komt Hij op de troon van ons hart en daar wordt Zijn koninkrijk gevestigd; in ons.
Als je ja gezegd hebt tegen Hem, dan ben je dus een koningskind en als zodanig dienen we ons ook proberen te gedragen in en op alle terreinen van ons leven.

Aan het begin hadden een ‘gouden kroon’ ontvangen die we tijdens haar toespraak op mochten zetten; we zijn immers als mens de kroon op Gods schepping.
Aan het eind van haar toespraak werd gevraagd om hem weer even af te zetten.
Het draait immers allemaal om overgave.
Afstand doen van je troon in je eigen hart.
De keuze: laat je je leiden, regeren door Je Vader, de Koning.
Het verlangen, om je te gedragen als een koningskind, in je te laten groeien.
De kroon van heerlijkheid en rechtvaardigheid, van geliefde en bemind zijn te aanvaarden en te dragen met opgeheven hoofd.
Als dit ook ons verlangen was, deze overgave, dan werd ons gevraagd de kroon af te zetten en onder het zingen van het lied biddend weer op te zetten.

Jezus,
Gods heerlijkheid verschijnt,
De Mensenzoon,
de Zoon van God
zal Koning zijn.
Jezus.
Hij offerde zichzelf;
wordt nu verhoogd,
wordt nu gekroond;
Hij is de Heer!

En zijn koninkrijk kent geen grens
en haar heerlijkheid kent geen eind,
nu de majesteit en luister
van de Vredevorst verschijnt,
Hij zal koning zijn.
Hij zal heerser zijn
en regeren met macht
en in gerechtigheid.
Jezus, Gods heerlijkheid verschijnt.

Jezus.
zo lief had Vader ons,
Hij was Gods trouw,
Hij was Gods Woord,
aan ons getoond.
Jezus,
beeld van Gods heiligheid;
wordt nu verhoogd,
wordt nu gekroond;
Hij is de Heer!

Kribbe … Kom vol verwachting.
Kruis … Kijk en kies, overgave.
Kroon … Kniel en aanvaardt het kindschap, koningschap.

Het is stil na de boodschap die Jeannette door mocht geven.
Hoe toepasselijk is het nummer wat dan volgt: ‘We fall down and lay our crowns at the feet of Jesus.’
We knielen neer; eigenlijk staat er, we vallen neer en leggen onze kroon aan de voeten van Jezus.
Eén jonge vrouw deed dat letterlijk; het gouden kroontje wat we allemaal ontvangen hadden, legde zij symbolisch op het podium en na haar volgden er meer.
Een bijzonder en indrukwekkend moment.
Aansluitend beeldde Carolina het uit in haar dans in combinatie met vlaggen en PowerPoint.
De vraag die via de PowerPoint de zaal binnenkomt: Wil jij voor Mij buigen?
De status die wij hebben: Geliefde dochters van de Allerhoogste!
De oproep: Sta op en schitter!
Het antwoord op het waarom: Want uw licht is gekomen, de glorie van de Heer komt over U.
De opdracht: Je bent het zout der aarde; het licht in de wereld.
De komst van Koning Jezus is nabij!

Met woorden is niet weer te geven hoe bijzonder deze opeenvolgende dingen waren.
Het woord van Jeannette - De Kroon; het lied dat we nog onder haar boodschap samen zongen – ‘Jezus, Gods heerlijkheid verschijnt’; het lied van Natasja – ‘We fall down and lay our crowns at the feet of Jesus; en nu de ‘boodschap’ van Carolina op de muziek van ‘The offering’ en ‘The giving’ van M.W. Smith.
Hoe duidelijk was het niet; wij als team mochten het voorbereiden, de aanzet geven, maar Hij, de Almachtige is de grote Regisseur, Die het allemaal heeft voorbewerkt en uitgewerkt in de harten van een ieder afzonderlijk.
Alleen daardoor kon het worden tot één bijzonder geheel.

Onze God is een creatief God, ook humor komt van Hem.
In het stukje wat volgde om mensen kennis te laten maken met de Alphacursus, werden onze lachspieren even aardig aan het werk gezet.
Wat een bijzonder God hebben wij toch.
Klinkt het ene moment een diepe en indringende boodschap; wordt ons hart ontroerd en aangeraakt, het volgende moment kan en mag je heerlijk lachen, zonder dat het één afbreuk doet aan het ander, zonder dat er ook maar iets van de voorgaande boodschap verloren ging.

Samen hebben we nog heerlijk het nummer ‘O happy day’ gezongen, alvorens de avond werd afgesloten en we nog samen staande God de eer brachten met het al eeuwenoude lied: ‘Ere zij God’.

Het was een geweldige avond, waarin we Gods aanwezigheid, Zijn Geest, Zijn leiding, Zijn hand in alles duidelijk hebben gezien en ervaren.
Alle eer en glorie komt Hem en Hem alleen, toe!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten