2015 - Week-/-
maandgedichten

 

2015

Gedichten van mijn Blog Quality Time
'Waar God leidde ...'
De link naar het bijhorende Blog zit in de titel.


>> Week 1 - Niet zonder U!

Heer Jezus,
leer mij volgen,
leer mij gaan.
Niet voor U uit,
maar dicht
achter U aan.

Leer mij luisteren,
leer mij verstaan.
In de stilte
kan ik U horen,
Uw stem verstaan.

Ga met mij mee,
ook dit nieuwe jaar.
Leer mij volgen,
leer mij luisteren,
Leer mij vertrouwen
op Uw woord dat zegt:
‘Ik ben daar!

>> Week 2 - Niet zonder U, dus vol goede moed!
Vol goede moed

Vol goede moed en
met opgeheven hoofd
treed ik dit nieuwe jaar
tegemoet.
Ik richt mijn blik op Hem,
Die mijn hoop is en kracht;
Hij is het die mij redde
met Zijn kostbare bloed.

Vol goede moed en
met opgeheven hoofd
stap ik het onbekende
tegemoet.
Hij zal mij niet begeven
en mij niet verlaten;
ik wandel onder Zijn
heerlijke gloed.

Vol goede moed en
met opgeheven hoofd
ga ik zo in vertrouwen
op weg.
Ik kies ervoor om te wandelen
door geloof en niet door zien,
tot Hij de Kroon des Levens
in mijn handen legt.


>> Week 3 - Elke dag

Elke dag strek ik mijn handen uit
naar Hem, van wie ik alles verwacht;
hulp, leiding, inzicht en wijsheid,
genade, liefde, sterkte en kracht.
Hem roep ik aan, ja, steeds opnieuw;
op Hem vestig ik al mijn hoop;
want ik weet wie in dit leven
elke dag naast mij loopt.

>> Week 4 - Als een druppel genade ...

Heer, ik wil anders zijn!
Geef mij een hart
als het Uwe;
open en bewogen,
met ogen die zien,
en oren die horen.
Laat mij anders zijn;
minder gericht op mijzelf,
en openstaand
voor de leiding van
Uw Geest.
Opdat ik zal beseffen
dat een vriendelijk
gebaar van mij,
hoe klein dan ook,
voor iemand
een enkel moment
van vreugde kan zijn.
Ja, als een druppel genade
uit de hemel
die dorst kan lessen.

– Amen –

>> Week 5 - Bewaak je hart!

Heer, ik verlang te zijn
als een sterke betrouwbare stad
zonder kwetsbare muren.
Beheerst en standvastig,
ja, ook als mijn leven gaat
door de heetste vuren.

Help mij, Heer,
met de kracht en leiding
van Uw Heilige Geest
om over alles waakzaam te zijn,
maar over mijn hart
het meest!

Week 6 - Ziek
Deze week wegens ziekte geen gedichtje.


>> Week 7 - Een juist hart

Mijn  God en Vader,
ik bid U:
doorgrond mijn hart,
kijk, ja zie, tot in het diepste,
donkerste puntje van mijn hart
of er ook maar iets is wat mij
doet afdwalen van U,
of mij verkeerde wegen
doet gaan.
Maak het mij bekend, o God;
laat Uw Geest het mij tonen,
mij weten, zien of horen,
opdat er niets zal zijn
wat tussen U en mij
in zal staan.
Vernieuw zo ook
in mijn binnenste,
in het diepst van mijn hart,
een standvastige geest,
opdat ik te allen tijd
U zal dienen en eren
met een toegewijd hart,
en onbevreesd.

– Amen –

>> Week 8 - Een juist hart en gehoorzaamheid (1)
Aan God

Gehoorzaamheid,
luisteren,
Heer, het valt
niet altijd even mee.
Hoe graag gaan we
immers niet onze wegen,
doen we waar we zelf
naar verlangen en gaan we
op deze wijze soms zonder
het te beseffen
met de boze in zee.
Hoe makkelijk praten we
soms dingen niet goed;
een leugentje om bestwil;
ja, maar die ander …;
och, ik ben zo moe.
En toch, wat doen we U
zo ondoordacht veel verdriet;
doe ons toch beseffen, Heer,
dat elke vorm van ongehoorzaamheid,
hoe klein ook, er voor U toe doet.
Heer, geef ons een hart,
dat Uw wil wil doen
en Uw wegen wil gaan.
Dat gehoorzaam is
uit liefde om wat U
voor ons heeft gedaan.

– Amen –


>> Week 9 - Een juist hart en gehoorzaamheid (2)
Luisteren naar mensen

Liefde is de sleutel

Of we nu zelf goede raad
of terechtwijzing ontvangen,
of dat we deze geven
aan een ander,
laat het toch altijd
Gods liefde zijn die ons leidt.
Opdat elk woord
dat gesproken wordt
niet af zal breken
maar tot opbouw zal zijn,
leven zal brengen,
en een hart verblijdt.

>> Week 10 - Laat maar los, het mag!

Laat maar los, rust in: het mag,
het is niet erg,
je bent er niet minder om.
Laat los, rust in:  het is goed;
deze ruimte mag je nemen,
het is niet stom.

Laat maar los, rust uit van het streven naar perfectie
en het beantwoorden aan verwachtingen
waaraan je denkt te moeten voldoen.
Laat los, ontspan in Zijn aanwezigheid
om te ontvangen dat wat Hij je wil geven,
wil veranderen; in je leven wil doen.

Laat maar los, rust, het is goed!
Neem de tijd die je nodig hebt
om te verwerken wat Hij liet zien.
Laat los, rust, het mag!
Koester je in de liefde en de warmte
van de God die je dient.

Ik buig mijn hoofd en laat alles los
en leg het in de handen van mijn Heer,
die Zich zo duidelijk over mij ontfermt.
Mijn perfectionisme, mijn angst om te falen,
om afgewezen te worden ..., ik leg het neer
en rust in Hem die mij beschermt.


>> Week 11 - Wat een bemoediging!
U zult het doen!

Vol vertrouwen leg ik mijn leven in Uw handen,
want ik weet mij daar veilig en geborgen.
Ga Uw gang maar, Vader, ik wil U alle ruimte geven
om te doen wat U wilt doen in- en met mij.

Kneed en vorm mij maar, Vader, zodat ik
meer en meer op Jezus zal gaan lijken.
Schep, en herschep waar nodig is,
zoals een pottenbakker doet met de klei.

Ik ben niet bang, ik heb immers niets te vrezen,
U bent een God van genade, liefde en trouw.
U gaf mij de belofte dat U zult afmaken,
ja, zal voleindigen wat U begonnen bent in mij.

>> Week 12 - Mijn hart en verheffing
Blijf in MIJ!

‘Blijf in Mij, blijf in MIJ!’
steeds opnieuw klinkt Zijn stem.
‘Blijf in Mij, blijf in MIJ!’
klinkt het met klem.

‘Blijf in Mij, blijf in MIJ!’
Ik heb jou volledig aanvaard!
Om jou heb Ik zelfs
Mijn eigen Zoon niet gespaard.

‘Blijf in Mij, blijf in MIJ!’
Leef vanuit wat ons samenbindt.
Draag vrucht opdat IK tot jou zeg:
‘Goedgedaan, Mijn kind!’


>> Week 13 - Door omstandigheden even geen ...

>> Week 44 - Door U sta ik sterk!

Heer, ik heb U lief, zo lief,
meer dan ik U zeggen kan.

Door U sta ik sterk,
door U mijn God, mijn rots,
mijn steun en toeverlaat.
Door U sta ik sterk,
want U bent mijn Redder,
Degene die dagelijks
voor mij uit gaat.
Door U sta ik sterk,
want U bent mijn schild,
Degene bij wie ik veilig ben.
Door U sta ik sterk,
de almachtige Heer en God,
die van mij houdt
en mij bij name kent.

Heer ik heb U lief, zo lief;
meer dan ik U ooit zeggen kan.

>> Week 46 - Hij hoort mijn hulpgeroep!

Het water staat mij tot de lippen
en het stijgt nog verder omhoog.
Het dreigt mij te overspoelen;
golven slaan over mij heen met een boog.

Het water is een kolkende massa
waarin ik lijk te verdrinken.
Ik schreeuw het uit tot God;
ik hoor mijn eigen stem weerklinken.

O God, steek Uw hand uit, grijp mij vast.
Trek mij uit dit kolkende water.
Bevrijd mij van mijn vijanden, mijn tegenstanders;
help mij, red mij, wacht toch niet tot later.

O God, mijn vijanden zijn zoveel sterker dan ik.
Ze overvallen mij  in mijn zwakheid.
Kom mij toch te hulp, o mijn Heer en God;
red mij, beslecht voor mij de strijd.

En God, de Heer?  Hij hield mij staande;
vanuit de hemel reikte Hij mij de hand.
Hij greep mij vast, trok mij uit het water
en zette mij op de oever van de waterkant.

Hij heeft mij lief; Hij gaf mij ruimte.
Hij redde mij, en bevrijdde mij.
Zijn Naam wil ik loven en prijzen,
want er is niemand zoals Hij.

>> Week 47 – Het licht ontstoken …
Geloof en vertrouw!

Soms schijnt ons licht niet zo helder meer,
en soms is zelfs ons licht gedoofd.
De moeiten en zorgen in ons leven
hebben het schijnsel weggeroofd.

Hoewel we weten: Hij is steeds bij ons,
overschaduwt duisternis ons leven.
En met verlangen zien we uit naar de dag
dat Hij het licht terug zal geven.

Laten we Hem vertrouwen op Zijn woord:
God doet wat Hij heeft beloofd!
Zijn woord is waar en betrouwbaar;
de Naam van de Heer zij geloofd!

‘For thou wilt light my candle:
the LORD my God will enlighten my darkness.’

(King James-vert. Psalm 18:28)

‘Want gij zijt het die mijn lamp weer licht geeft,
de Ene, mijn God, klaart mijn duisternis op.’

(NB - Psalm 18:29)


>> Week 50 - Volmaakt en betrouwbaar
Gods volmaakte plan

Ik weet niet waarom al mijn hoop
verbrijzeld lijkt te zijn.
O God, Uw perfecte plan,
ik kan het niet zien.
Maar ik geloof met heel mijn hart,
dat er een dag komt dat U
mijn tranen zult drogen
en ik het totale plaatje kan zien.

Ik begrijp nu helemaal niets
van al mijn moeilijkheden,
van het waarom ik zo lijden moet
en me zo ellendig en wanhopig voel.
Maar ik geloof met heel mijn hart,
dat er een dag komt dat U
mijn tranen zult drogen en ik zie:
dit was Uw perfecte plan en doel.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten