2023 - Week-
gedichten2023

'Neem de tijd, o mijn ziel, neem de tijd ...'
(De link naar het erbijhorende Blog zit in de titel van elke week)


Januari

>> Week 1 - Verborgen en geborgen

Ik trek mij terug en zoek de stilte.
Alles wat mij kan afleiden
leg ik weg, of sluit ik af.
Ik trek mij terug en in de stilte
ervaar ik, hoe Hij werkelijk een God
van dichtbij is, en niet van veraf.

In de stilte van deze kostbare tijd
met Hem, Die ik Vader noemen mag,
vult dankbaarheid mijn hart.
Hij is mijn toevlucht, mijn schuilplaats,
mijn burcht bij Wie ik veilig ben
in tijden van vreugde en smart.

Immers, ben ik niet gestorven
en is mijn leven daardoor niet  
met Christus verborgen in God?
Ik ben buiten bereik van de vijand,
en ons samenzijn is een vreugde,
ja, een intiem en helend genot.

Hoe waardevol en heerlijk,
hoe onnoemlijk kostbaar 
is dit samenzijn met Hem.
In deze veilige beslotenheid,
de verborgenheid van Zijn tent,
luister ik naar Zijn liefdevolle stem.

O, hoe heerlijk is het samenzijn met de Heer,
ver weg zijn dan alle zorgen en beslommeringen.
Daar, in de stilte van zulk een kostbare tijd,
verlang ik niets anders dan van Hem te zingen.

Welk een zegen, o Heer, ligt er toch in
deze intieme omgang met U verborgen.
Ik dank U, voor Uw trouw en goedheid;
in Uw genadige liefde weet ik mij geborgen.


>> Week 2 - Van dag tot dag
Geen gedicht, wel een stukje.


Waakzaam zijn,
alert op wat er gebeurt.
Oplettend zijn, opdat
je niet wordt verscheurd.
Leven dicht bij Hem;
aandachtig luisterend
naar Zijn stem.

Samenzijn,
iedere dag weer.
Verlangend Zijn stem
te horen, keer op keer.
Om te kunnen groeien,
vrucht te dragen,
tot Zijn eer te bloeien.

Kiezen: Hem volgen,
Zijn weg willen gaan,
of met één been in
de wereld blijven staan.
Gehoorzaam aan Zijn Woord,
of doen wat je hart
het meest bekoort?

Kiezen: gevoelens,
mijn gedachten,
of alles van Hem
verwachten?
Ik of Hij,
gebonden
of vrij?

Overgave, niet meer ik,
maar Christus leeft;
Hij is het, die het in mij
voor het zeggen heeft.
Winst of verlies,
leven of sterven,
aan jou wat je verkiest.

‘Heb je Mij waarlijk lief?’,
de vraag klinkt zacht.
Laat ons antwoord eerlijk zijn,
weloverwogen en doordacht.


>> Week 4 - Gebed, Gods werk in ons

Bidden,
bij U komen,
bij U zijn,
in alle rust.

Stille verwachting.
Niets moeten.
Alles loslaten.
Ontspannen,
alleen maar zijn.

Stilte.
Focus op U.
Tot rust komen.

Woorden zijn overbodig;
Uw Geest bidt en pleit.

In alle rust.
Bij U zijn.

Verbonden,
meer en meer verweven.
Geloof.
Vertrouwen.
Liefde. 

Het is goed!


>> Week 5 - Het gehele hart

Hoe moeilijk, Heer, 
is het vaak voor ons mensen
om stil te worden, stil te zijn,
in Uw aanwezigheid.
Hoe makkelijk dwalen
onze gedachten niet af,
of bedenken we ons wat
het ons niet kost aan tijd.

Vele dingen ontvangen
onze onverdeelde aandacht,
als ook onze tijd; U ontvangt
vaak slechts dat wat overblijft.
We wikken en wegen, en toch
is het onze tijd met U die vaak
als eerste in het gedrang komt
en in onze keuzes achterblijft.

Kom met Uw Geest, o Heer,
stort opnieuw Uw liefde in ons uit,
en maak ons bewust van Wie U bent,
van Uw grootheid, heiligheid en macht.
Dan kunnen wij U liefhebben met
geheel ons hart en geheel onze ziel,
ja, met geheel ons verstand,
als ook met geheel onze kracht.

Ik zoek U, Heer, met mijn gehele hart,
in tijden van vreugde als ook van smart!


>> Week 6 - Onuitsprekelijke vreugde

Ik zoek U, Heer,
met mijn gehele hart,
opdat de vleugels 
van geloof en vertrouwen
mij naar de hemel
doen rijzen.

Ik zoek U, Heer,
met mijn gehele hart,
opdat die vreugde
mijn deel zal zijn
en als een getuigenis
naar U zal wijzen

Ik zoek U, Heer,
met mijn gehele hart,
opdat harten veranderen
en vanuit hemelse liefde
en blijdschap
U zullen prijzen.

- Amen -Neem de tijd, o mijn ziel,
neem de tijd om toch dagelijks
bij Jezus te zijn.
Neem de tijd, opdat je liefde
voor Hem kan groeien.

Neem de tijd, o mijn ziel,
neem de tijd om in Zijn
dichte nabijheid te zijn.
Neem de tijd, opdat Zijn liefde
in jou kan bloeien.

Neem de tijd, o mijn ziel,
neem de tijd, ja, zoek Hem
elke dag weer op.
Neem de tijd, opdat zegen
daaruit voort kan vloeien.

Jezus

Mijn Redder,
mijn Verlosser.
Mijn Herder,
mijn Leidsman. 

Mijn Heer,
mijn Koning.
Mijn Vredevorst,
mijn Rots.

Mijn Licht,
mijn Waarheid.
Mijn Weg,
mijn Bron. 

Mijn Hoop,
mijn Kracht.
Mijn Steun,
mijn Toeverlaat.

Mijn Vriend
mijn Bescherming,
Mijn Advocaat.
mijn Bemiddelaar.

Jezus,
Liefde van mijn leven.

 
>>
Week 9 - De Naam van 'Jezus' ...
Schuilen

Schuilen,
dicht aan Zijn hart.
Rust en genezing vinden
voor al ons verdriet
en al onze smart.

Schuilen,
dicht bij Hem zijn.
Troost en herstel vinden
van alle geleden angst,
wanhoop en pijn.

Schuilen,
dicht tegen Hem aan.
Geborgen in Zijn liefde,
ver weg van wat ons pijn
kan doen vandaan.

Schuilen,
dicht aan Zijn hart.
Ontvangen nieuwe hoop,
moed en kracht;
een ziel die volhardt.


>> Week 10 - Bij God zoek ik mijn rust

De Heer zegt: Kom bij Mij, en vind rust.
De keuze is aan ons, wat doen wij?
Wat doe jij?


>> Week 11 - Alleen met God

Welk een voorrecht
van onschatbare waarde
is het om elke dag alleen
met U te mogen zijn.
Om te mogen komen
in Uw nabijheid en te
drinken van het levende
water van Uw fontein.

Welk een zegen
van onschatbare waarde
ligt er verborgen in tijd
doorgebracht met Hem.
Hoe groot is jouw
verlangen naar een
ontmoeting met God,
het horen van Zijn stem?


>> Week 12 - Alleen met God (2)  
Mijn Vader ...

Lieve Vader, Heer Jezus, help ons om U, onze hemelse VADER los te zien, los te koppelen, van onze aardse vader en leer ons om daar bovenuit te stijgen en te zien op U, de volmaakte VADER.
Degene, Die alles voor ons is en wil zijn, die onze aardse vader nooit kan, of kon, zijn.
In U, hemelse VADER, vinden we de VADER Die we allemaal zo nodig hebben, waar we in wezen allemaal zo naar verlangen!
De VADER bij Wie we ons veilig voelen, en door Wie we ons gezien, gekend en bovenal Geliefd weten.

Maak ons hart verlangend.
Maak ons los van wat ons bindt.
Trek ons er bovenuit,
tot dicht aan Uw hart.

Heel de geslagen wonden.
Open onze ogen.
Doe ons zien.
Trek ons voorbij alle smart.

Bevrijd ons van het aardse.
Maak ons los, snij door.
Verbreek alle banden,
alles wat ons tart.

Droog onze tranen.
Help ons aannemen.
Maak ons los en
trek ons aan Uw Vaderhart.

Mijn VADER
Uw liefde overstijgt alles.
Nimmer stelt U teleur.
U laat ons nooit in de steek.
U bent bij ons, want er ook gebeurt.

Mijn VADER

Ik ben …
Geliefd door de Heilige.
Vergeven door de Rechtvaardige.
Omgeven door de Getrouwe.
Geheiligd door de Volmaakte.

Het begrijpen is mij te verheven, te wonderbaar;
ik kan er niet bij, en toch, toch is het 100% waar!

- Amen-


Neem toch de tijd om bij God te zijn.
Neem toch de tijd om Zijn Woord te lezen.
Neem toch de tijd om te overdenken, ja, te kauwen.
Neem toch de tijd, straks is het misschien te laat!

Neem toch de tijd om Zijn aangezicht te zoeken.
Neem toch de tijd om te ‘horen’ wat Hij je te zeggen heeft.
Neem toch de tijd om het op te nemen in je hart en leven.
Neem toch de tijd, opdat Hij je kan leiden op de weg die je gaat.

Neem toch de tijd, neem toch de tijd!
Laat Zijn Woord toch het richtsnoer zijn;
laat het toch niet voor niets aan ons zijn gegeven.
Neem toch de tijd, neem toch de tijd!
In Zijn Woord vinden we alles wat we nodig hebben
om in Zijn kracht en tot Zijn eer te kunnen leven.

Neem toch de tijd!
Neem toch de tijd!


>> Week 14 - Het Woord van God (2)
De rijkdom van Gods Woord

O, welk een rijkdom ligt verborgen in Uw Woord!
Welk een schat voor hen die niet bang zijn om te graven.
Welk een troost en bemoediging, hoop en vreugde
voor hen, die niet bang zijn als de Heer gaat schaven.

O, welk een rijkdom ligt verborgen in Uw Woord!
Welk een overvloed voor hen, die bereid zijn het na te jagen.
Genade en leven, wijsheid en kracht, bevelen en beloften,
voor hen, die Christus in hun leven uit willen dragen.

Uw Woord lezen,
met eerbied en aandacht.
Verlangend te ontvangen,
de boodschap, die daar wacht.

Uw Woord lezen,
in verwachting geleid
door Uw Heilige Geest,
vanuit een leven U toegewijd.

Uw Woord lezen,
en in het hart bewaren.
Wetende dat het meer is
dan alleen kennis vergaren.

Uw Woord lezen,
tot het gehele leven
daarvan onder invloed is,
en onlosmakend verweven.

O, welk een rijkdom ligt er verborgen in Uw Woord!
Welk een kostbaarheden voor hen die U zijn toegenegen.
Ja, een ieder die U van ganser harte zoekt, dient en eert,
ontvangt van U de Goddelijke levengevende zegen.


>> Week 15 - Wonen of woning maken?
Hier ben ik, Heer ...

Hier ben ik, Heer, de stilte opzoekend
om in Uw aanwezigheid te komen.
Ik verlang ernaar om dicht bij U te zijn,
dus trek ik mij terug op een plaats
waar niets ons samenzijn kan verstoren.

Hier ben ik, Heer, komend in de stilte
om in Uw nabijheid te vertoeven.
Werk in mij , o Heer, en maak toch
mijn hart geheel tot Uw woning;
U alleen wil ik volkomen toebehoren.

Hier ben ik, Heer, in de stilte,
met een hart wijd open voor U.
Doe Uw werk in mij, diep in mijn hart,
totdat elke kamer Uw kenmerk draagt,
en mijn gehele leven U kan bekoren.


>> Week 16 - 'Opdat ...'
Gebed
Verlangen

O, hoe verlang ik U te kennen,
meer van U te ontdekken, te weten.
Te groeien in mijn relatie met U,
in geloof en onwankelbaar vertrouwen.

O, hoe verlang ik U te kennen,
meer van U te begrijpen, te zien.
U de ruimte te geven om Uw wil
in, en met mijn leven te ontvouwen.

O, hoe verlang ik U te kennen,
meer van U te leren, te verstaan.
Opdat wat de toekomst ook brengt,
niets daarvan mij nog zal benauwen.

O, hoe verlang ik U te kennen!
Meer, dieper, voller, inniger.
Dat ik daartoe, o Heer, toch dagelijks
Uw aangezicht mag aanschouwen.

- Amen -


Jezus, mijn Heiland en Heer,
zo aan U zijn verknocht,
zo vastgegroeid in U,
zo diep gevestigd,
zo innig met U verweven,
zó wil ik geworteld
en gegrond zijn in U,
het vaste, betrouwbare,
onverslijtbare Fundament,
mijn gehele leven.

Jezus, mijn Heer en God,
zo de reikwijdte van Uw liefde
te kennen; zó breed en lang,
hoog en diep, bijna
nauwelijks te verstaan.
En toch, toch wil ik kennen,
wil ik begrijpen, wil ik
vol zijn van deze liefde,
om in Uw voetspoor
mijn wegen te gaan.


Liefde,
onvoorwaardelijke liefde …
Geen voorwaarden,
geen maatstaven,
geen vergelijkingen.

Uitgestoken handen,
doorboorde handen …
Meelevend,
gevend,
dienend.

Liefde,
volmaakte Liefde!
Geduldig,
vergevend,
aanvaardend.Open mijn ogen, Heer, 
ja, geef mij nieuwe ogen!
Dat ik toch zal zien welk
een Liefde U mij heeft
bewezen en gegeven.
En laat mij, in antwoord 
op Uw grote Liefde voor mij, 
die U hebt getoond aan het kruis,
op mijn beurt, tot eer van U,
een leven van Liefde leven.

- Amen - 

Stilte ...

De stilte zoeken,
aan het begin van
elke nieuwe dag,
om U te ontmoeten,
om in Uw nabijheid,
in Uw aanwezigheid
te vertoeven.

Stil worden,
alles in jezelf tot
stilte manen,
opdat er ruimte is,
ja, alle gelegenheid
om van Uw Liefde 
te proeven.

Stil zijn, 
alle stemmen
tot zwijgen gebracht,
van ontroering,
van verwondering;
in tedere liefde
gehuld.

Stilte,
koesteren,
verwarmd worden,
troost vinden,
nieuwe hoop;
Zijn liefde 
vervult.


>> Week 21 - Geliefd en bemind - De Liefde van God (4)
Niet echt een gedicht, dus een link naar.


>> Week 22 - Wachten op God (1)
In de morgen ...

In de morgen kom ik tot U
en hef mijn ziel naar U op,
want op U is mijn vertrouwen.
Van U wil ik ontvangen
al wat ik nodig heb voor die dag
om op U, mijn fundament, te bouwen.

In de morgen kom ik tot U
en hef mijn ziel naar U op, verlangend, 
dat U mij de weg zult wijzen.
Leid mij, Heere, leer en onderwijs mij;
maak mij Uw wegen en waarheid bekend,
opdat ik U in de avond zal prijzen.

-0-0-0-

Verlangend verwachten ...

Open mijn ogen,
opdat ik Uw hand
in alles zie.

Open mijn oren,
opdat ik Uw stem
zal horen en verstaan.

Open mijn hart,
opdat ik U de gehele dag
zal verwachten.

Kom met Uw Geest, o Heer,
bewerk mijn ogen, oren en hart,
opdat mijn ziel alles van U
-en van U alleen, verwacht!

Raak mijn ziel aan met Uw Geest,
opdat ik kan ontvangen
al wat U mij wilt geven.

- Amen - 


>> Wachten op God (slot)
Tot U hef ik mijn ziel op!

De Here zoeken,
aan het begin van elke dag,
met een verwachtingsvol hart.
Elke dag opnieuw
je ziel tot opheffen tot God,
in dagen van vreugde,
als ook van smart.

Gedurende de hele dag,
je ogen op Hem gericht houden,
het zicht op Hem niet verliezen.
Te midden van alle drukte
steeds opnieuw je ogen
naar boven richten,
je ziel tot Hem opheffen,
daarvoor kiezen.

Het van de Heer verwachten,
de hele dag door,
en in elke omstandigheid.
Op Hem vertrouwend,
op Zijn liefde en trouw,
op Zijn genade en
barmhartigheid.

Ja, Heere, tot U hef ik mijn ziel op,
want op U is mijn vertrouwen.
Ja, Heere, van U is mijn verwachting,
wilt U Uw wegen voor mij ontvouwen.

-0-0-0-

Wek mij daarom iedere morgen, Heer,
met een hart dat verwachtend uitziet naar U,
naar hoe ik U deze dag kan dienen en eren.

Doe mij U ontmoeten in de Binnenkamer,
in het stil zijn en wachten, maar ook als ik
Uw woord lees en overdenk om daarvan te leren.

Opdat ook mijn gebeden meer worden
dan alleen een vragen en klagen,
meer dan het uiten van mijn nood.

Laat mijn gebeden ook meer worden
dan een lijst van mijn wensen en verlangens,
maar vol dankbaarheid voor wat U biedt, en bood.Stil worden in de morgen,
om met vreugde op weg te gaan
in het geloof en vertrouwen
dat Hij je in alles bij zal staan.

Stil worden in de morgen,
Hem ontmoeten, bij Hem zijn,
in het Licht van Zijn aangezicht.
Van Zijn Liefde proevend,
van Hem verwachtend,
met een hart, dat vol geloof
en vertrouwen op Hem is gericht.Laat mijn hart zacht zijn, Heer,
bereid om Uw stem te horen,
bereid om gehoorzaam te zijn
aan wat U mij zegt en vraagt.

Laat mijn hart zacht zijn, Heer,
bereid om Uw wegen te gaan.
U bent mijn God, mijn Herder,
Die, waar nodig is, mij ook draagt.

Laat mijn hart zacht zijn, Heer,
bereid zich te onderwerpen aan Uw wil,
in het volste vertrouwen dat U
mij liefhebt en mijn leven schraagt*.

Laat mijn hart zacht zijn, Heer,
bereid om U ook in alles te loven.
Maar geef dat het ook sterk zal zijn,
dapper, vastberaden en onversaagd.


>> Week 25 - Laat alle stemmen in mij zwijgen!

Laat alle stemmen
in mij zwijgen, Heer,
breng alles in mij 
tot bedaren.
Laat alles in mij
stil worden,
zodat ik U alleen
nog zie.

Laat alle stemmen 
in mij zwijgen, Heer,
elke vraag, elke wens,
elke nood, elke klacht.
Laat alles in mij
stil worden,
zodat Uw stem de enige is
die ik nog hoor.

Laat alle stemmen
in mij zwijgen, Heer,
van wat ik voel,
van wat ik denk.
Laat alles in mij
stil worden,
totdat ik alleen nog zie
Wie U bent.

Ja, laat alle stemmen zwijgen, Heer,
laat alles stil worden in mij.
U alleen wil ik nog zien,
alleen Uw stem wil ik nog horen,
ik wil alleen nog maar zien
Wie U bent!


Ik sluit mijn ogen
en keer mijn ziel tot U.
Langzaam komt alles in mij tot rust;
ja Heer, brengt U ook maar
de laatste stemmen in mij tot zwijgen.

In deze rust en stilte
keert mijn ziel zich tot U,
terwijl mijn hart opklimt naar omhoog.
Stille vrede en vreugde vervullen mij
met het komen dicht bij Hem.

In deze stilte
geniet ik van ons samenzijn
en mijn ziel komt volledig tot rust.
Geen woord wordt er gesproken,
maar ik voel met geborgen en geliefd.

Hier wil ik niet alleen zijn,
ik wil hier ook blijven, ver weg van
een voortrazende en een zich steeds
verder van U verwijderende wereld.
Nog even rust ik in dit samenzijn
voor de plicht mij terugroept naar het heden.

Een liefdevolle blik, ‘Ga maar,
Ik ga met je mee;
geen moment laat Ik je alleen!’
Ik weet het, maar wat zou ik me daar
graag meer bewust van zijn
als ik mijn dagelijkse plichten vervul.

‘Kom maar vaak bij Mij!’,
klinkt het ineens;
‘in de stilte en de rust bij Mij
is je kracht en sterkte!’

Kom maar vaak bij Mij!
Ja, daar ligt het antwoord van het geheim
van het Hem verwachten de gehele dag.
Kom maar vaak bij Mij!


>> Week 28 - Verlangen naar God en Stille Aanbidding ...
Neem de tijd ... (17)

Stil worden,
alle stemmen 
tot zwijgen brengen,
tot alles in mij
alleen op U
is gericht.

Bedenken,
Wie U bent,
door laten dringen,
en aannemen.
Mijn hart
en mijn ziel
worden verlicht.
 
Groeien 
in geloof
en vertrouwen.
Hechter worden,
steeds meer
op U gericht.
 
Leven,
steeds meer
met U;
tot Uw eer,
in het schijnsel
van Uw Licht.

– Amen – 


>> Week 29 - Van Hem is mijn Verwachting!

Heer, mijn leven is
een werk in uitvoering.
Tot mijn dood toe, of
totdat U terugkomt, geldt: 
U bent nog niet klaar met mij.

Ik dank U voor Uw geduld,
voor Uw liefde en genade,
voor Uw trouw en voor
Uw Woord, dat mij belooft:
‘Ik maak af wat Mijn hand begon.’

Ik blijf mij uitstrekken, Heer,
naar een standvastig leven, vol
geloof, vertrouwen en verwachting;
staande op Uw Woord, dat zegt:
‘God is mijn rots en mijn heil,
ik zal niet wankelen!’

– Amen – 

-0-0-0-

Vertrouwen
Naar: Psalm 119:11

Ik richt mijn oog naar boven;
kies ervoor om te zien op U,
op Wie U bent en wat U hebt gezegd.
Want ik wil U gehoorzaam zijn;
ik wil U vertrouwen en niet zondigen.
Immers, ik heb mijn leven in Uw hand gelegd.

-0-0-0-

Hij helpt!

Van U, o Heer, wil ik alles verwachten,
vertrouwend op U, wil ik mijn wegen gaan.
Dank U, Heer, dat U mij daarin helpt om
steeds opnieuw mijn ogen naar U op te slaan.


Mijn Geliefde
Naar: Hooglied 2:3,16a

O, mijn Heer,
U bent voor mij 
als deze appelboom,
dé Boom,
onder de bomen
in het bos.
In Uw schaduw
verlang ik dagelijks
te zijn, en niets,
nee niets,
is zoeter dan
de woorden 
van Uw mond.

In Uw nabijheid
ben ik volmaakt 
gelukkig, en
met U als
mijn schuilplaats,
altijd veilig.
Uw kracht houdt 
mij staande, en
Uw hand ondersteunt
mij waar ik ook ga.
Niets is beter
dan dicht 
bij U te zijn.

O, Jezus,
mijn Heer,
U bent 
mijn Geliefde.
Er is geen
grotere rijkdom
dan U
te kennen;
geen grotere 
rijkdom dan
mij Uw 
eigendom
weten te zijn.

Ja, mijn hart heeft Uw liefde geproefd en gesmaakt,
en mijn ziel tot in de diepste diepte geraakt.
‘Mijn Geliefde is van mij, en ik ben van Hem’, 
nog even en ik zal Hem zien, in het nieuwe Jeruzalem.


>> Week 31 - In de stilte ...

In de stilte van de morgen
mag ik U ontmoeten en
in vrijheid bij U zijn.
In het verborgene van mijn hart
ervaar ik het voorrecht,
dat ik mijn zonden kan belijden en
bij U neerleggen mijn nood en pijn.

In de stilte van dit moment
mag ik tot U komen
en rusten in Uw aanwezigheid.
Daar, ver weg van de wereld
met al haar beslommeringen,
word ik door Uw liefde en kracht
gesterkt en toegerust voor de strijd.

In de stilte 
van het verborgene
U ontmoeten.
Verlangend
ontvangend
aan Uw voeten.Hoofd en hart leegmaken;
alles aan de Heer geven,
zodat Hij ermee kan doen
wat Hij het beste acht.

Loslaten eigen invulsels,
Hem laten uitwerken,
en openstaan voor wat er
dan wellicht op je wacht.

Niet bang zijn voor stilte,
voor wat leeg lijkt te zijn,
maar vertrouwen op Hem,
Die alles vast in handen heeft.

Ogen opslaan naar boven,
gelovend in Zijn wijsheid,
dat Hij zo jouw leven tot
Zijn eer en glorie weeft.

Neem de tijd om stil te zijn, neem de tijd
en laat los, alles wat voelt als moeten.
Vrees niet, als het dan lijkt te gaan stormen;
wees niet bang, als je juist dan wordt belaagd.
Vertrouw Hem, Hij loodst je er wel doorheen,
want Hij is de God Die ondersteunt en draagt.
Neem de tijd om stil te zijn, neem de tijd;
doe, laat los, doorsta, om Hem te ontmoeten.
Geen opmerkingen:

Een reactie posten