2023 - Week-
gedichten2023

'Neem de tijd, o mijn ziel, neem de tijd ...'
(De link naar het erbijhorende Blog zit in de titel van elke week)


Januari

>> Week 1 - Verborgen en geborgen

Ik trek mij terug en zoek de stilte.
Alles wat mij kan afleiden
leg ik weg, of sluit ik af.
Ik trek mij terug en in de stilte
ervaar ik, hoe Hij werkelijk een God
van dichtbij is, en niet van veraf.

In de stilte van deze kostbare tijd
met Hem, Die ik Vader noemen mag,
vult dankbaarheid mijn hart.
Hij is mijn toevlucht, mijn schuilplaats,
mijn burcht bij Wie ik veilig ben
in tijden van vreugde en smart.

Immers, ben ik niet gestorven
en is mijn leven daardoor niet  
met Christus verborgen in God?
Ik ben buiten bereik van de vijand,
en ons samenzijn is een vreugde,
ja, een intiem en helend genot.

Hoe waardevol en heerlijk,
hoe onnoemlijk kostbaar 
is dit samenzijn met Hem.
In deze veilige beslotenheid,
de verborgenheid van Zijn tent,
luister ik naar Zijn liefdevolle stem.

O, hoe heerlijk is het samenzijn met de Heer,
ver weg zijn dan alle zorgen en beslommeringen.
Daar, in de stilte van zulk een kostbare tijd,
verlang ik niets anders dan van Hem te zingen.

Welk een zegen, o Heer, ligt er toch in
deze intieme omgang met U verborgen.
Ik dank U, voor Uw trouw en goedheid;
in Uw genadige liefde weet ik mij geborgen.


Waakzaam zijn,
alert op wat er gebeurt.
Oplettend zijn, opdat
je niet wordt verscheurd.
Leven dicht bij Hem;
aandachtig luisterend
naar Zijn stem.

Samenzijn,
iedere dag weer.
Verlangend Zijn stem
te horen, keer op keer.
Om te kunnen groeien,
vrucht te dragen,
tot Zijn eer te bloeien.

Kiezen: Hem volgen,
Zijn weg willen gaan,
of met één been in
de wereld blijven staan.
Gehoorzaam aan Zijn Woord,
of doen wat je hart
het meest bekoort?

Kiezen: gevoelens,
mijn gedachten,
of alles van Hem
verwachten?
Ik of Hij,
gebonden
of vrij?

Overgave, niet meer ik,
maar Christus leeft;
Hij is het, die het in mij
voor het zeggen heeft.
Winst of verlies,
leven of sterven,
aan jou wat je verkiest.

‘Heb je Mij waarlijk lief?’,
de vraag klinkt zacht.
Laat ons antwoord eerlijk zijn,
weloverwogen en doordacht.


>> Week 4 - Gebed, Gods werk in ons

Bidden,
bij U komen,
bij U zijn,
in alle rust.

Stille verwachting.
Niets moeten.
Alles loslaten.
Ontspannen,
alleen maar zijn.

Stilte.
Focus op U.
Tot rust komen.

Woorden zijn overbodig;
Uw Geest bidt en pleit.

In alle rust.
Bij U zijn.

Verbonden,
meer en meer verweven.
Geloof.
Vertrouwen.
Liefde. 

Het is goed!


>> Week 5 - Het gehele hart

Hoe moeilijk, Heer, 
is het vaak voor ons mensen
om stil te worden, stil te zijn,
in Uw aanwezigheid.
Hoe makkelijk dwalen
onze gedachten niet af,
of bedenken we ons wat
het ons niet kost aan tijd.

Vele dingen ontvangen
onze onverdeelde aandacht,
als ook onze tijd; U ontvangt
vaak slechts dat wat overblijft.
We wikken en wegen, en toch
is het onze tijd met U die vaak
als eerste in het gedrang komt
en in onze keuzes achterblijft.

Kom met Uw Geest, o Heer,
stort opnieuw Uw liefde in ons uit,
en maak ons bewust van Wie U bent,
van Uw grootheid, heiligheid en macht.
Dan kunnen wij U liefhebben met
geheel ons hart en geheel onze ziel,
ja, met geheel ons verstand,
als ook met geheel onze kracht.

Ik zoek U, Heer, met mijn gehele hart,
in tijden van vreugde als ook van smart!


>> Week 6 - Onuitsprekelijke vreugde

Ik zoek U, Heer,
met mijn gehele hart,
opdat de vleugels 
van geloof en vertrouwen
mij naar de hemel
doen rijzen.

Ik zoek U, Heer,
met mijn gehele hart,
opdat die vreugde
mijn deel zal zijn
en als een getuigenis
naar U zal wijzen

Ik zoek U, Heer,
met mijn gehele hart,
opdat harten veranderen
en vanuit hemelse liefde
en blijdschap
U zullen prijzen.

- Amen -Neem de tijd, o mijn ziel,
neem de tijd om toch dagelijks
bij Jezus te zijn.
Neem de tijd, opdat je liefde
voor Hem kan groeien.

Neem de tijd, o mijn ziel,
neem de tijd om in Zijn
dichte nabijheid te zijn.
Neem de tijd, opdat Zijn liefde
in jou kan bloeien.

Neem de tijd, o mijn ziel,
neem de tijd, ja, zoek Hem
elke dag weer op.
Neem de tijd, opdat zegen
daaruit voort kan vloeien.

Jezus

Mijn Redder,
mijn Verlosser.
Mijn Herder,
mijn Leidsman. 

Mijn Heer,
mijn Koning.
Mijn Vredevorst,
mijn Rots.

Mijn Licht,
mijn Waarheid.
Mijn Weg,
mijn Bron. 

Mijn Hoop,
mijn Kracht.
Mijn Steun,
mijn Toeverlaat.

Mijn Vriend
mijn Bescherming,
Mijn Advocaat.
mijn Bemiddelaar.

Jezus,
Liefde van mijn leven.

 
>>
Week 9 - De Naam van 'Jezus' ...
Schuilen

Schuilen,
dicht aan Zijn hart.
Rust en genezing vinden
voor al ons verdriet
en al onze smart.

Schuilen,
dicht bij Hem zijn.
Troost en herstel vinden
van alle geleden angst,
wanhoop en pijn.

Schuilen,
dicht tegen Hem aan.
Geborgen in Zijn liefde,
ver weg van wat ons pijn
kan doen vandaan.

Schuilen,
dicht aan Zijn hart.
Ontvangen nieuwe hoop,
moed en kracht;
een ziel die volhardt.


>> Week 10 - Bij God zoek ik mijn rust

De Heer zegt: Kom bij Mij, en vind rust.
De keuze is aan ons, wat doen wij?
Wat doe jij?


>> Week 11 - Alleen met God

Welk een voorrecht
van onschatbare waarde
is het om elke dag alleen
met U te mogen zijn.
Om te mogen komen
in Uw nabijheid en te
drinken van het levende
water van Uw fontein.

Welk een zegen
van onschatbare waarde
ligt er verborgen in tijd
doorgebracht met Hem.
Hoe groot is jouw
verlangen naar een
ontmoeting met God,
het horen van Zijn stem?


>> Week 12 - Alleen met God (2)  
Mijn Vader ...

Lieve Vader, Heer Jezus, help ons om U, onze hemelse VADER los te zien, los te koppelen, van onze aardse vader en leer ons om daar bovenuit te stijgen en te zien op U, de volmaakte VADER.
Degene, Die alles voor ons is en wil zijn, die onze aardse vader nooit kan, of kon, zijn.
In U, hemelse VADER, vinden we de VADER Die we allemaal zo nodig hebben, waar we in wezen allemaal zo naar verlangen!
De VADER bij Wie we ons veilig voelen, en door Wie we ons gezien, gekend en bovenal Geliefd weten.

Maak ons hart verlangend.
Maak ons los van wat ons bindt.
Trek ons er bovenuit,
tot dicht aan Uw hart.

Heel de geslagen wonden.
Open onze ogen.
Doe ons zien.
Trek ons voorbij alle smart.

Bevrijd ons van het aardse.
Maak ons los, snij door.
Verbreek alle banden,
alles wat ons tart.

Droog onze tranen.
Help ons aannemen.
Maak ons los en
trek ons aan Uw Vaderhart.

Mijn VADER
Uw liefde overstijgt alles.
Nimmer stelt U teleur.
U laat ons nooit in de steek.
U bent bij ons, want er ook gebeurt.

Mijn VADER

Ik ben …
Geliefd door de Heilige.
Vergeven door de Rechtvaardige.
Omgeven door de Getrouwe.
Geheiligd door de Volmaakte.

Het begrijpen is mij te verheven, te wonderbaar;
ik kan er niet bij, en toch, toch is het 100% waar!

- Amen-Geen opmerkingen:

Een reactie posten