dinsdag 29 december 2020

De Heere is mijn Helper!

U, Heere,
bent mijn Helper
in elke nood.
U was het, Die mij
in het afgelopen jaar
hulp en bijstand bood.

Uw rechterhand,
hield mij vast
op al mijn wegen,
en keerde pijn en verdriet,
moeiten en zorgen,
om in zegen.

In de schaduw
van Uw vleugelen
zing ik U de eer,
en dank U, dat
mijn ziel met U
verweven is, Heer.

Lees meer op >> 'In to Your Hands'

vrijdag 25 december 2020

Zegen ...Weet je dus ...
            Gezien door Zijn ogen.
            Gedragen door Zijn handen.
            Getroost door Zijn bewogenheid.
            Omgeven door Zijn liefde.
            En ondersteund door Zijn kracht.

donderdag 24 december 2020

Volharden ...

Te midden van alles
wat we niet kunnen, of mogen,
klinken ons woorden
van troost tegemoet.
Laten we ervoor waken
dat ze niet worden overschreeuwd
door alles wat er nu speelt
en in de wereld woedt.

Word stil en open Zijn Woord,
laat dat altijd de boventoon voeren,
en vind troost en rust
in alle tegenspoed.
Ontmoet de Vredevorst en
ontvang vrede en hoop voor de toekomst.
Ga volhardend met vreugde voort,
want eens wordt alles nieuw en goed.

Lees meer op >> 'Into Your Hands'

vrijdag 18 december 2020

Kerst ...

De boodschap van het Kind in de kribbe
wordt met het jaar meer en mee overschreeuwd;
de boodschap dat Hij kwam om te verlossen
raakt steeds verder ondergesneeuwd.

Steeds meer ligt de nadruk op uiterlijkheden,
waardoor het zicht op Hem wordt ontnomen.
Eten, drinken, gezelligheid en lichtversierselen lijken
de plaats van ‘Het Licht van de wereld’ te hebben ingenomen.

Maar ondanks dit alles schijnt nog steeds Zijn licht,
en verlicht Zijn komst de dikker wordende duisternis.
Er is nog tijd en ruimte om Hem te leren kennen;
om te ontdekken dat er in Hem blijvende vrede is.

Een vrede, die de wereld niet voor je heeft,
simpelweg omdat zij Hem niet kent.
Een vrede met vreugde, toekomst en hoop;
voor jou, als jij je tot Hem wendt.

Neem deze dagen,
nu er door de omstandigheden
zoveel regels en beperkingen zijn,
eens tijd om stil te staan
bij waar het werkelijk om gaat.
Kijk eens voorbij
wat allemaal niet kan en mag,
voorbij alles wat je anders deed,
en ontdek, of herontdek waar
Kerst echt voor staat.

dinsdag 8 december 2020

Mag Ik?

Wil jij de klei zijn in Mijn handen,
mag Ik je vormen en kneden?
Mijn vuur in je doen ontbranden,
zodat eenieder kan zien wie je dient?

Ja, je bent een kostbare parel in Mijn hand,
maar mag Ik je ook slijpen
en maken tot een schitterende diamant,
die Mijn glorie aan de wereld laat zien?

Mag Ik alles doen in jouw leven
wat Mijn Naam de eer zal brengen?
Wil je Mij je volledige vertrouwen geven;
mag eenieder zien dat je Mij dient?

Lees meer op >> 'Into Your Hands'

donderdag 3 december 2020

Verdriet ...

Verdriet,
- pijn van zorgen,
- van gemis,
- van ‘nooit meer’,
soms overval je me
in alle heftigheid.
Je doet mijn tranen stromen,
stromen en stromen,
zodanig, dat er geen einde
aan lijkt te komen.

Verdriet,
- pijn van zorgen,
- van gemis,
- van ‘nooit meer’,
soms overval je me
met zoveel intensiteit,
dat ik alleen maar kan huilen,
huilen en huilen.
En in gedachten leg ik dan
mijn hoofd maar tegen U aan,
om bij U te schuilen.

Verdriet,
- pijn van zorgen,
- van gemis,
- van ‘nooit meer’,
soms overval je me
in alle heftigheid.
En ik kan niet anders
dan je laten komen.
Want ik weet dat met elke traan,
Zijn genezing daar doorheen
zal stromen.

Verdriet,
- pijn van zorgen,
- van gemis,
- van nooit meer’,
eens ben je voorbij,
en elke traan
door jou ontstaan,
wordt behoedzaam door Hem
van mijn ogen gewist.
Voorbij is dan je lijden,
voorbij het strijden,
voor eens en altijd
is jouw bestaan
volledig uitgewist.

woensdag 26 augustus 2020

Toegerust worden

God, de Heer, gaf mij een vaardige tong, waarmee ik de moedeloze kan opbeuren.
Elke morgen wekt Hij mijn oor, zodat het toegerust is om aandachtig te horen.

Jesaja 50:4
(NBV)


Wek mij, Heere,
iedere morgen opnieuw
en rust mij toe
met alles wat ik nodig heb
voor die dag.
Opdat aan het einde,
in alles wat ik deed of sprak,
er iemand geweest mag zijn,
die iets van Uw grote trouw,
liefde en genade zag

Dat een treurende werd getroost,
of een verslagene opgericht.
Een vertwijfelde bemoedigd,
of een wanhopig hart verlicht.

Dat een bedrukte werd ondersteund,
of een ontmoedigde opgebeurd.
Een moedeloze bijgestaan,
of de dag van een neerslachtige gekleurd. 

Rust mij zo toe, Heere,
iedere morgen weer.
Doe mij horen en zien,
en geef dat ik niets negeer.

- Amen -


zondag 23 augustus 2020

Heb aandacht voor Mijn woord!

'Mijn dochter, sla acht op mijn woorden, neig je oor tot wat ik zeg.
Laat ze niet wijken van je ogen, bewaar ze in het binnenste van je hart.
Ze zijn immers leven voor wie ze vinden, en genezing voor heel hun vlees.'

Spreuken 4:20-22

Heer, U verlangt ernaar
dat ik aandacht heb
voor Uw woorden;
ja, dat ik mij zo buig
dat ik hoor wat U zegt.

U vraagt mij
Uw woorden steeds
voor ogen te houden;
ja, dat ik ze in het binnenste
van mijn hart leg.

Uw woorden zijn immers leven gevende woorden,
ja, ze zullen mij tot genezing zijn.
Kom dan met Uw Geest, o Heer, opdat ik hoor en zie;
ja, dat daarvoor geen belemmering zal zijn.


woensdag 5 augustus 2020

Het pad van rechtvaardigen ...

...,
maar het pad van rechtvaardigen is als een schijnend licht, dat gaandeweg helderder gaat schijnen tot het volledig dag is geworden.

Spreuken 4:18


Hoe meer we Hem leren kennen,
hoe meer we op Hem gaan lijken.
Hoe meer we Hem weerspiegelen,
hoe helderder ons licht zal schijnen.

Hoe langer we met Hem wandelen;
hoe langer we gaan in Zijn spoor;
hoe langer we met Hem op weg zijn,
hoe helderder ons licht zal schijnen.

Steeds helderder en helderder zal het schijnen,
tot de dag dat we voor altijd bij Hem zijn.
Dan zal het volkomen volmaakt stralen;
door niets meer gehinderd; zuiver, puur en rein.

zondag 2 augustus 2020

Evi Jolijn

Welk een wonder is dit nieuwe leven, 
wat een genade dat alles goed mocht gaan.
Hoe wonderlijk mooi is zij geweven,
hoe ontzagwekkend wat U hebt gedaan.

U zag haar toen zij nog geen vorm had;
U kende reeds al de dagen van haar bestaan.
En nog voor ik voor haar bad,
was U haar al toegedaan.

O Heer, hoe groot bent U;
hoe machtig de werken van Uw hand.
Hoe genadig en barmhartig;
Uw trouw houdt eeuwig stand.

Al haar dagen zijn in Uw boek beschreven;
dat te begrijpen is mij te wonderbaar.
Van het begin af houdt U haar omgeven,
Uw liefde is eeuwig en onwankelbaar.

En hoe het ook zal zijn in haar leven,
welke wegen zij ook zal gaan,
ik bid, dat zij zichzelf aan U zal geven,
zodat U elke dag naast haar zal staan.

Leg Uw zegenende hand op haar, Heer,
dat zij geen dag zonder zal zijn.
Laat haar leven tot Uw glorie en eer,
in dagen van vreugde en van pijn.

Zo leg ik haar leven in Uw hand;
draag ik haar op voor Uw troon.
bescherm haar alle dagen 
met het bloed van Uw Zoon.

- Amen -

woensdag 22 juli 2020

Uw weg; niet mijn weg

Persoonlijk Gebed

Een nieuwe dag ligt voor mij;
de zon schijnt naar hartenlust.
Maar mijn gemoed is zwaar
en mijn ziel lijkt maar half verlicht.

De noden van mijn kinderen drukken;
ik wil ze helpen waar ik kan.
Er voor ze zijn waar nodig is, en dus
kom ik, Heer, voor Uw aangezicht.

Ik heb het nodig dat U mij leidt,
zodat ik ook hierin Uw wegen ga.
Ik wil U niet voor de voeten lopen,
en bid om Uw wijsheid en inzicht.

Help mij, Heer, in het maken en
in het nemen van de juiste keuzes.
Maar laat mij toch in alles bovenal
op U en op Uw woord zijn gericht.

U bent mijn sterkte en mijn kracht,
samen met U kan ik alles aan.
Zolang ik maar blijf lopen op
de weg die door U wordt verlicht.

Lieve Vader, wijs zo een ieder van ons
de weg die U wil dat elk van ons gaat.
Geef ons het geloof en vertrouwen dat U
daarop elk moment naast ons staat.

Houd vast als het duister het zicht ontneemt,
geef moed en kracht, daar waar het ontbreekt.
Geef ogen die zien, en oren die horen als U,
op welke wijze dan ook, tot ons spreekt.

Maak één Uw en onze wil, Uw en onze gedachten,
leer en onderwijs ons iedere dag weer.
Doe ons volhouden tot het einde toe, ja, tot
wij U zien van aangezicht tot aangezicht, o Heer.

- Amen -

Bij Liefde tot het einde van Susannah Spurgeon
Lees meer op 'Into Your Hands'

zondag 5 juli 2020

Verblijd je en juich!

Als ik mijn toevlucht neem bij U
dan ben ik veilig en geborgen.
Daar kan ik loslaten
al mijn pijn,
al mijn verdriet,
mijn moeiten en zorgen.

U bent het Die mij beschermt,
Die mij zegent en omringt.
Ja, Uw genegenheid
verblijdt mij,
doet mij juichen,
maakt dat mijn hart weer zingt.

Naar: Psalm 5:12,13

zondag 17 mei 2020

U bent er en ziet ons!

Sommige dingen, Heer, 
zullen we nooit begrijpen.
noch een antwoord krijgen
op het waarom.
En waar wij afscheid
moeten nemen,
klinkt tegelijk Uw stem:
Wees welkom!

Uw woord zei het ons al
dat we het in dit leven
zwaar te verduren 
zouden krijgen.
Maar soms is het zo
moeilijk en onbegrijpelijk,
dat ons niets anders rest
dan te zwijgen.

Toch is daar Uw troost,
Uw aanwezigheid,
ja, Uw nabijheid
in alle pijn.
En richt U onze blik
op dat we eens
allemaal bij U
zullen zijn.

Geen dood meer,
en geen tranen,
geen pijn meer 
zo ook geen verdriet.
En tot die tijd
mogen we weten
dat U er bent en
alles van ons ziet.

Lees meer op 'Into Your Hands'

woensdag 6 mei 2020

Uw wil geschiede

Als ik mijn hoofd buig
en zeg: ’Uw wil geschiede’,
dan betekent dit niet
dat ik maar lijdzaam toekijk
en alles gelaten onderga,
maar dat ik ‘mijn anker uitwerp
in de diepten van Gods heilige wil’
en daar mijn houvast en rust vind;
ja, mijn kracht zodat ik mij
met Zijn hulp door alles heen sla.

Als ik mijn hoofd buig
en zeg: ‘Uw wil geschiede’,
dan richt ik mij op
en aanvaard wat Hij geeft
om mij te vormen naar Zijn wil.
Hem wil ik immers dienen;
heilig worden, ja, zijn als Hij.
En wetende dat Hij altijd het beste
voor mij voor ogen heeft,
aanvaard ik gehoorzaam en stil.

Bij Liefde tot het einde van Susannah Spurgeon
Lees meer op 'Into Your Hands'

woensdag 29 april 2020

De liefde blijft ...

Nog steeds wil ik delen,
automatisch doen wat ik altijd deed.
Je dingen vertellen, laten zien,
maar je bent er niet meer;
gek, dat ik dat soms toch nog vergeet.

Nog steeds wil ik delen;
mijn hart volgt niet altijd mijn hoofd.
Weemoed vervult mijn hart,
het is voorbij, het kan niet meer,
doch nimmer kan mijn liefde worden gedoofd.

maandag 27 april 2020

Vreugde en hoop, moed en troost …

Nog heel even, en dan valt de deur voorgoed in het slot;
nog heel even, en dan is het echt allemaal voorbij.
Nog heel even, en dan kom ik daar nooit meer terug;
deze dag komt met rasse schreden steeds dichterbij.

Pijn en verdriet vullen bij dit vooruitzicht mijn hart,
want het betekent definitief afscheid nemen van.
Nu breekt een nieuwe fase in mijn leven aan;
ik geef mij over aan U, Heer, openbaar mij Uw plan.

Voor alles onder de hemel is een tijd, zegt Uw woord,
en een nieuw tijdperk breekt nu voor mij aan.
Voorbij is de tijd dat ik een biddende moeder heb,
maar vol zijn de schalen die voor Uw troon staan.

Dank U, Vader, dat U mij haar tot mijn moeder gaf;
dank U, voor het voorbeeld dat zij mij heeft gegeven.
Dank U bovenal, Vader, voor de diepe vrede en vreugde
die zij doorgaf in de laatste dagen van haar leven.

Het maakt dat ik met vreugde en hoop verder kan,
en het doet mij naar nog meer van U verlangen.
Het geeft moed en troost in de pijn van het gemis;
maar ook de zekerheid dat ik al wat ik nodig heb,
van U zal ontvangen.

Lees meer op >> 'Into Your Hands'

Als het einde komt ...

Als mijn leven hier op aarde voorbij is;
het einde daar is van mijn aardse bestaan,
dan neemt Hij mij bij de hand en samen
met Hem mag ik de hemel binnengaan.

Daar ontvang ik een nieuw kleed
en een nieuwe naam,
en mag ik Hem brengen alle lof,
alle eer, alle dank en alle aanbidding
met de engelen saam.

Lees meer op >> 'Into Your Hands'

zondag 26 april 2020

Ongelooflijk!

Naar: 1 Korinthiërs 2:9b
‘Wat het oog niet gezien heeft, en het oor niet gehoord heeft, wat in geen mensenhart is opgekomen, dat heeft God bestemd voor wie Hem liefhebben.’

Mijn kind,
je zult je ogen niet geloven
als je in Mijn heerlijkheid komt
en ziet wat Ik voor jou heb bereid.
Je zult je oren niet geloven
als je de aanbidding hoort,
nu alleen aan Mij gewijd.

Mijn kind,
nooit zul je beseffen,
noch weet hebben van wat Ik
voor jou bij Mij hebt bereid.
Doch geloof en onthoud:
Ik vergeet geen enkele belofte,
maar kom ze na, altijd.

Lees meer op 'Into Your Hands'

zondag 19 april 2020

Vrede en vreugde ...

Vrede en vreugde,
omdat U uit liefde
voor ons de weg
van lijden en sterven
gewillig bent gegaan.

Vrede en vreugde,
omdat U de dood,
door Uw opstanding
voor eens en altijd
teniet hebt gedaan.

Vrede en vreugde,
omdat we eens samen
met onze geliefden,
die ons in U ontvallen zijn,
voor Uw troon zullen staan.


Lees meer op >> 'Into Your Hands'

Eeuwige rust ...

Rust nu maar uit, lieve moesje,
u hebt uw aardse strijd gestreden
en mocht de hemelse glorie binnengaan.
Voorbij zijn nu alle moeilijkheden,
alle pijn, elk verdriet, ja, met iedere
traan is het nu voorgoed gedaan.

Rust nu maar uit, lieve moesje,
en geniet met volle teugen van
het altijd samen zijn met onze Heer.
Rust nu maar uit en jubel
met alles wat in u is tot
Zijn glorie en Zijn eer.           


Lees meer op >> 'Into Your Hands'

Thuis

† 13.05 uur - 1 april 2020

Langzaam doofde het licht in uw ogen;
vol vrede wachtte u op de Heere.
Alles was goed, ieder woord gezegd,
naar Hem toegaan was al wat u begeerde.

Stilletjes lag u geduldig te wachten
met af en toe een glimlach op uw gezicht.
Onrust of angst kende u niet, want
uw hart was op uw eeuwig thuis gericht.

Er waren nog wat laatste woorden;
tranen, die zich vermengden met een lach.
Maar wat ik nooit vergeten zal, was
de vreugde die ik deze dagen bij u zag.

Het was goed, u was klaar om te gaan;
en ik, ik wachtte, onze tijden zijn immers in Zijn hand.
Nog even moest u door het laatste stukje heen,
maar nu bent u thuis in het eeuwig Vaderland.


Lees meer op >> 'Into Your Hands'Mijn hulp is van de Heere!

Ik hef mijn ogen op naar de bergen, waar komt mijn hulp vandaan?

Hoe moeilijk de wegen soms ook waren
die zij in haar leven had te gaan,
steeds opnieuw keek zij omhoog en wist,
ook hier zal Hij naast mij staan.

Ik hef mijn ogen op naar de bergen, waar komt mijn hulp vandaan?

Hoe uitzichtloos het soms ook was,
hoe zwaar en donker het leven,
toch was daar steeds Zijn woord:
Ik zal je niet verlaten, noch begeven.

Ik hef mijn ogen op naar de bergen, waar komt mijn hulp vandaan?

Hoeveel vragen er soms ook waren;
hoe onbegrijpelijk de dingen die gebeurden,
vroeg of laat was daar altijd die vrede
die de horizon van haar ziel kleurde.

Ik hef mijn ogen op naar de bergen, waar komt mijn hulp vandaan?

Ook in het diepste verdriet,
ja, in de duisterste en zwartste nacht,
wist zij zich in Hem geborgen;
Hij was haar Toevlucht, Rots en Kracht.

Ik hef mijn ogen op naar de bergen, waar komt mijn hulp vandaan?
Mijn hulp is van de HEERE, Die hemel en aarde heeft gemaakt.

‘Dag aan dag draagt Hij mij’, dat is
wat zij steeds opnieuw bemerkte.
Dag aan dag was daar Zijn hulp,
Zijn troost, Zijn kracht, Zijn sterkte.

Welke nood er ook in jouw leven is,
zie toch omhoog en verwacht.
Hij wil niets liever dan ook jou helpen;
je voorzien van Zijn troost en kracht.


Lees meer op >> 'Into Your Hands'


Dank U, Jezus; dank U, Vader, voor al wat U gaf.
Dank voor Uw liefde, Uw genade, voor Uw trouw.
Dank U, dat U voelbaar aanwezig bent in deze dagen.            
Dank U, voor Uw troost in deze dagen van rouw.

Groot is Uw trouw, o Heer!

Lieve moesje,
hoe zwaar valt het me soms
om niet even bij u te kunnen zijn.
Toch is daar ook die diepe rust en vrede
te midden van alle verdriet en pijn.     

Wat zou ik u graag nog even knuffelen,
omarmen; ja, nog even zien.
Maar ik weet niet of dat moment nog komt,
doch ik vertrouw op de God Die ik dien.

Misschien ben ik er niet bij
als u de laatste adem uitblaast.
Die gedachte is soms als een storm
die ruw en onbeheerst raast.

Dan word ik overspoeld door emoties
en mijn tranen stromen en stromen.
Maar door dit alles zie ik ook Zijn hand,
die mij nodigt dicht bij Hem te komen.

Dan leg ik mijn hand in die van Hem
en kijk Hem vol verdriet aan.
‘Opdat je op Mij leert vertrouwen’ klinkt zacht,
‘maar weet dat Ik heel de weg naast je zal gaan.’

‘Opdat je op Mij leert vertrouwen …’
Ik buig mijn hoofd, en geef mij over aan Hem.
Ondanks alles versterken Zijn woorden mij,
en dus ik luister naar Zijn liefdevolle stem.

Ik weet mij geborgen en geliefd,
en vreugde vindt haar weg in mijn hart.
Mijn ziel zingt: Groot is Uw trouw, o Heer;
ja, ook in mijn grootste en diepste smart.


Lees meer op >> 'Into Your Hands'

Samen

Samen huilen
om het afscheid
dat ophanden is.
Samen verdriet
om de pijn van het
naderend gemis.

Samen verdriet;
elkaar loslaten
doet zo’n pijn.
Samen huilen;
maar ook lachen nu
we nog samen zijn.

Samen verheugd,
want we zien
elkaar weer.
Samen huilen,
want nu doet alles
even zo zeer.

Samen huilen,
we zijn immers
zover van elkaar.
Samen verdriet;
gevoelens buitelen
door elkaar.

Samen verdriet,
maar geborgen
in Zijn hand.
Samen verheugd,
omdat we beiden
op weg zijn naar
ons Vaderland.

Lieve moesje,
nog even en dan is uw leven hier voorbij;
dan heet de Heere u welkom in Zijn huis.
Nu nog afscheid nemen, langzaam loslaten,
overgeven aan Hem; Hij brengt u veilig thuis.


Lees meer op >> 'Into Your Hands'


† 1 april 2020
Tot ziens, lieve moesje,
eens zien we elkaar weer,
in het huis van
onze Geliefde Heer.