zondag 25 juni 2023

Tweestrijd in mijn hart ...

Tweestrijd in mijn hart:
waar kies ik voor?
Geef ik toe aan wat ik voel,
of luister ik naar de Stem die ik hoor?

Tweestrijd in mijn hart;
tijd om een keuze te maken.
Ik weet, hoe langer het voortduurt,
hoe verder ik van Hem weg zal geraken.

Tweestrijd in mijn hart;
Zijn stem klinkt, ik hoor Zijn Woord:
'Hef de slappe handen en strek de knikkende knieën,
het is tijd dat je naar Mij hoort!'

Tweestrijd in mijn hart ...
Ik buig: U wil ik volgen, Heer.
Maak mijn hart weer één, want
Uw weg wil ik gaan en leven tot Uw eer!

Eenheid in mijn hart,
geen onverdeeldheid meer.
Ik richt mij op, mijn blik gaat omhoog,
opdat U het weer bent op Wie ik mij concentreer.


Lees eventueel ook: >> 'Kom maar vaak bij Mij!'

vrijdag 23 juni 2023

Recht uit mijn hart ...

Je kunt je ogen sluiten
en leven als een struisvogel
met je hoofd in het zand.
Je kan je oren sluiten
voor wat de Heer zegt
in Zijn Woord.
Maar je kunt niet tegenhouden
dat zál gebeuren zoals Hij
heeft gesproken en voorzegd.

Je kan meegaan met elke stroom
en zo een rustig leven leiden
zonder al te veel moeite en strijd.
Je kunt meegaan in de flow
en gewoon simpelweg
je leven leven.
Maar de dag zal komen
dat zál gebeuren, dát
wat Hij heeft gezegd.

Je kunt leven zoals je wilt,
je kunt doen wat je wilt,
en je kunt gaan waar je wilt.
Je kunt denken wat je wilt,
je kunt zeggen wat je wilt,
en je kunt voelen wat je wilt.
Maar je zult nóóit kunnen
zeggen, dat je de kans om te
kiezen is ontzegd.

Kies voor Jezus,
blijf dicht bij Hem, en
lees zélf Zijn Woord!
Wees waakzaam en
laat je niet misleiden
door mooi gepraat.
Wie Jezus volgt, zal óók
worden vervolgd; Hij
heeft het Zelf gezegd.

Maar dit mag je weten:
nu sterven aan jezelf is
straks leven in eeuwigheid.
Nu delen in Jezus’ lijden,
is straks delen in Zijn
heerlijke heerlijkheid.
Geloof en vertrouw
op wat Hij in Zijn Woord
heeft voorzegd.

Jezus alleen
Die het voor
het zeggen heeft.
Jezus alleen,
Wiens voetsporen
worden gevolgd.
Moedig voorwaarts
gaand totdat voltooid
is wat Hij heeft gezegd.


Lees meer op >> 'Into Your Hands'

zondag 26 februari 2023

Gebed
Voor hen die in nood verkeren

Heer, U kent ons leven,
U weet welke weg wij hebben te gaan.
U ziet wat voor anderen verborgen is;
de uitdaging of strijd, waarvoor wij staan.

Heer, U kent ons innerlijk,
U hebt weet van wat voelen of denken.
Wilt U komen, Heer, met Uw Geest,
en ons dat wat we nodig hebben, schenken.

Kom tegemoet, o Heer, hen
die U niet kunnen vinden.
Grijp in, o Heer en God,
als de boze dreigt te verslinden.

Kom tegemoet, o Heer, hen
die dreigen te verdrinken.
Strek Uw hand uit, red en laat
Uw Naam boven alles uit klinken.

Jezus, Redder, Verlosser en Heiland;
Geneesheer van gebrokenen van hart.
Bevrijder uit elk net dat gespannen is,
uit elke nood, strijd, pijn en smart.

Jezus, trek naar U toe, raak aan,
schenk toch nieuw leven.
Maak met Uw Geest harten zacht,
om te ontvangen wat U wil geven.

- Amen -


Lees meer op >> 'Quality Time'

Tot rust komen ...

In gedachten
leg ik mijn hoofd
tegen Uw schouder
en rust in stilte
tegen U aan.

Immers, niemand
dan U alleen,
heeft weet van
de diepte van
mijn doorstane
angst en smart.

Slechts U alleen
kent de diepte
van de pijn
en het verdriet,
waar ik doorheen
ben gegaan.

En nu, nu zoek
ik rust bij U
voor mijn nog
onrustige en
geteisterde hart.

En daar,
zo dicht tegen
U aan, voel ik
mijn ziel
langzaamaan
tot rust komen.

Daar, dicht
aan Uw hart,
komt met
de rust ook
de ruimte voor
mijn tranen.

In de ruimte
die ontstaat,
ervaar ik hoe
Uw liefde en vrede
mij doorstromen.

In gedachten
blijf ik nog even
dicht tegen U aan,
opdat ik verder kan
op de weg die U
voor mij zal banen.


Lees meer op 'Quality Time'

vrijdag 24 februari 2023

Een druppel genade uit de hemel ...

Heer, hoeveel mensen hunkeren
er niet naar een vriendelijk woord,
of een vriendelijk gebaar.
Nimmer was de nood zo groot,
maar zijn we ons dit wel gewaar?

Geef, Heer, dat we bij het aankleden
in de morgen, ons ook kleden
met geduld en zachtmoedigheid.
En herinner ons ook aan nederigheid,
aan ontferming en vriendelijkheid.

Opdat wat we zeggen, of doen,
zal zijn tot een moment van vreugde
in iemands dorstig leven.
Wilt U zo, door ons heen, druppels
van genade uit de hemel geven.


Lees meer op >> 'Into Your Hands'

woensdag 22 februari 2023

Kracht in mijn ziel ...

Het pad des Levens,
van geloof en vertrouwen,
tot we voor eeuwig
bij Hem zullen zijn.

Overvloed van vreugde,
door het verblijven dicht
bij Hem; ontvangend Zijn
troost ook in dagen van pijn.

Liefde, rust en tederheid,
vriendelijkheid, als
ook zachtmoedigheid
zijn immers in Zijn hand.

Zo versterkt Hij ons
met kracht in onze ziel,
tot we komen in ons
eeuwig Vaderland.

Lees meer op >> 'Into Your Hands'

maandag 30 januari 2023

Licht in de duisternis

'Zelfs de duisternis maakt het voor U niet duister,
maar de nacht licht op als de dag,
de duisternis is als het licht.'

Psalm 139:12

Het is tijd om te slapen.
Ik knip het licht uit, en trek
de dekens dicht over me heen.
De duisternis drukt zwaar.
Ziet U me wel, Heer?
Ik voel me nu zo alleen.

In het duister van de nacht
bespringen mij allerlei
gevoelens en gedachten.
Zal ik wat licht ontsteken,
om zo de pijn van het duister
van de nacht iets te verzachten?

Laat de slaap toch komen;
ik woel, ik draai; nee,
ik wil niet voelen of denken.
Och Heer, wilt U toch
in het duister van de nacht
mij verlichting schenken.

Dan houdt U mij Uw Woord,
dat wat ik net nog las,
opnieuw voor ogen.
Over hoe het duister voor U
is als het licht en ik proef
hierin Uw mededogen. 

Want de nacht is voor U als de dag,
en de duisternis als het licht.
Zo zal ik in het donker van de nacht
nooit buiten het bereik zijn van Uw zicht.

Zoals een vader zich ontfermt over zijn kinderen,
zo ontfermt U zich over mij.
Of het nu licht is, of donker als de nacht,
U bent altijd heel dichtbij.

Bidden, Gods werk in ons

Bidden,
bij U komen,
bij U zijn,
in alle rust.

Stille verwachting.
Niets moeten.
Alles loslaten.
Ontspannen,
alleen maar zijn.

Stilte.
Focus op U.
Tot rust komen.

Woorden zijn overbodig;
Uw Geest bidt en pleit.

In alle rust.
Bij U zijn.

Verbonden,
meer en meer verweven.
Geloof.
Vertrouwen.
Liefde. 

Het is goed!


>> 'Quality Time'

maandag 9 januari 2023

Gebroken hart ...

Mijn hart is gebroken
door de beslissing die
moest worden genomen.
Ik word verscheurd,
hoe heeft het toch
zover kunnen komen?

Mijn hart is gebroken,
waardoor mijn tranen
nu regelmatig stromen.
Hoe moet het verder;
kan hier nog iets goed
uit voortkomen?

Mijn hart is gebroken,
heb ik echt wel de goede
beslissing genomen?
Heer, wilt U alstublieft
met Uw Heilige Geest
in dit alles komen!

Mijn hart is gebroken.
Neem het in Uw handen, Heer,
werk alles toch ten goede uit.
En laat het Uw liefde en
Uw kracht zijn, o Heer,
die mij tot die tijd omsluit.

Mijn hart is zwaar ...

Mijn hart is zwaar
door de dingen die spelen.
Er is niets dat ik kan doen,
alleen Hij kan genezen en helen.

Mijn hart is zwaar.
Twijfels en weten strijden,
als ook mijn liefde om hem,
die ik zie worstelen en lijden.

Mijn hart is zwaar;
hoe moeilijk kan het leven zijn.
De omstandigheden drukken,
van binnen knaagt verdriet en pijn.

Mijn hart is zwaar,
maar ik kniel voor U neer.
Alles leg ik in Uw handen,
breng herstel en genezing, Heer.

'Op de dag dat ik riep, hebt U mij verhoord; U hebt mij versterkt met kracht in mijn ziel.'
Psalm 138:3

Mijn hart is zwaar,
maar toch ook met vrede vervuld.
Want mijn Vader in de hemel
houdt mij in Zijn liefde omhuld.

'Ik heb u verkoren en u niet versmaad; vrees niet, want Ik ben met u; zie niet angstig rond, want Ik ben uw God, Ik sterk u, ook help ik u, ook ondersteun Ik u met Mijn heilrijke rechterhand. 
Jes. 41:9b, 10