woensdag 26 augustus 2020

Toegerust worden

God, de Heer, gaf mij een vaardige tong, waarmee ik de moedeloze kan opbeuren.
Elke morgen wekt Hij mijn oor, zodat het toegerust is om aandachtig te horen.

Jesaja 50:4
(NBV)


Wek mij, Heere,
iedere morgen opnieuw
en rust mij toe
met alles wat ik nodig heb
voor die dag.
Opdat aan het einde,
in alles wat ik deed of sprak,
er iemand geweest mag zijn,
die iets van Uw grote trouw,
liefde en genade zag

Dat een treurende werd getroost,
of een verslagene opgericht.
Een vertwijfelde bemoedigd,
of een wanhopig hart verlicht.

Dat een bedrukte werd ondersteund,
of een ontmoedigde opgebeurd.
Een moedeloze bijgestaan,
of de dag van een neerslachtige gekleurd. 

Rust mij zo toe, Heere,
iedere morgen weer.
Doe mij horen en zien,
en geef dat ik niets negeer.

- Amen -


zondag 23 augustus 2020

Heb aandacht voor Mijn woord!

'Mijn dochter, sla acht op mijn woorden, neig je oor tot wat ik zeg.
Laat ze niet wijken van je ogen, bewaar ze in het binnenste van je hart.
Ze zijn immers leven voor wie ze vinden, en genezing voor heel hun vlees.'

Spreuken 4:20-22

Heer, U verlangt ernaar
dat ik aandacht heb
voor Uw woorden;
ja, dat ik mij zo buig
dat ik hoor wat U zegt.

U vraagt mij
Uw woorden steeds
voor ogen te houden;
ja, dat ik ze in het binnenste
van mijn hart leg.

Uw woorden zijn immers leven gevende woorden,
ja, ze zullen mij tot genezing zijn.
Kom dan met Uw Geest, o Heer, opdat ik hoor en zie;
ja, dat daarvoor geen belemmering zal zijn.


woensdag 5 augustus 2020

Het pad van rechtvaardigen ...

...,
maar het pad van rechtvaardigen is als een schijnend licht, dat gaandeweg helderder gaat schijnen tot het volledig dag is geworden.

Spreuken 4:18


Hoe meer we Hem leren kennen,
hoe meer we op Hem gaan lijken.
Hoe meer we Hem weerspiegelen,
hoe helderder ons licht zal schijnen.

Hoe langer we met Hem wandelen;
hoe langer we gaan in Zijn spoor;
hoe langer we met Hem op weg zijn,
hoe helderder ons licht zal schijnen.

Steeds helderder en helderder zal het schijnen,
tot de dag dat we voor altijd bij Hem zijn.
Dan zal het volkomen volmaakt stralen;
door niets meer gehinderd; zuiver, puur en rein.

zondag 2 augustus 2020

Evi Jolijn

Welk een wonder is dit nieuwe leven, 
wat een genade dat alles goed mocht gaan.
Hoe wonderlijk mooi is zij geweven,
hoe ontzagwekkend wat U hebt gedaan.

U zag haar toen zij nog geen vorm had;
U kende reeds al de dagen van haar bestaan.
En nog voor ik voor haar bad,
was U haar al toegedaan.

O Heer, hoe groot bent U;
hoe machtig de werken van Uw hand.
Hoe genadig en barmhartig;
Uw trouw houdt eeuwig stand.

Al haar dagen zijn in Uw boek beschreven;
dat te begrijpen is mij te wonderbaar.
Van het begin af houdt U haar omgeven,
Uw liefde is eeuwig en onwankelbaar.

En hoe het ook zal zijn in haar leven,
welke wegen zij ook zal gaan,
ik bid, dat zij zichzelf aan U zal geven,
zodat U elke dag naast haar zal staan.

Leg Uw zegenende hand op haar, Heer,
dat zij geen dag zonder zal zijn.
Laat haar leven tot Uw glorie en eer,
in dagen van vreugde en van pijn.

Zo leg ik haar leven in Uw hand;
draag ik haar op voor Uw troon.
bescherm haar alle dagen 
met het bloed van Uw Zoon.

- Amen -