zaterdag 26 november 2016

Ik ben bij je!

Mijn lieve kind,
Mijn hand is op jouw leven,
en met al Mijn liefde en zorg,
houd Ik jou omgeven.
Ik weet dat jouw dagen
soms moeilijk zijn en zwaar,
maar je weet het, hè,
ook dan ben Ik daar!

Ga ervoor, Mijn lieve kind,
ga, en loop de wedloop van dit leven.
Houd je oog daarbij omhoog gericht
opdat je niet op zal geven.
Ja, er zullen dagen zijn dat je denkt                
dit kan ik niet, dit is te zwaar.                            
Maar je weet het, hè,                                            
juist dan sta Ik meer dan ooit voor je klaar.

Geen dag zul je alleen hoeven te gaan.
Geen enkel moment zul je er alleen voor staan.
Weet dat op de weg die voor je ligt,
Mijn oog onafgebroken op jou is gericht!

woensdag 23 november 2016

Dank U!

Dank U, lieve Vader,
dank U, dat U er altijd bent,
en dat als ik iets niet goed doe,
U mij niet de rug toekeert,
maar mij liefdevol vergeeft.

Dank U, lieve Vader,
dank U, voor Uw liefdevolle zorg,
voor terechtwijzing waar nodig,
maar ook voor Uw ondersteuning
zodat ik verder kan.

Dank U, lieve Vader,
dank U, voor de bemoediging,
voor het hernieuwde perspectief,
en dat U me opnieuw liet weten:
'Mijn kind, Ik weet overal van.'

Dank U, lieve Vader,
dank U, voor zoveel liefde,
dank U, voor zoveel trouw!
Dank U, voor de diepe vrede
die in mijn hart is herleefd.                      


Lees meer op 'Into Your Hands'

woensdag 16 november 2016

Kracht in kwetsbaarheid

Open zijn, eerlijk en oprecht,
hoogten en diepten benoemen,
je onzekerheid niet verbergen;
rusten in de wetenschap
dat er Eén is bij wie je altijd
kunt schuilen,
bij wie je veilig bent,
wat een ander ook zegt.

Je houvast zoeken in een lied
dat je naar boven leidt,
je doet uitstijgen boven alles wat                
je angstig en onzeker maakt;
dat je dicht bij Hem brengt.

Open zijn, eerlijk en oprecht;
ook boosheid en frustraties
bij Hem neer durven leggen,
en dan openstaan voor
Zijn terechtwijzing, die altijd
in Liefde komt en als doel heeft
je weer op de juiste weg te brengen.

Kwetsbaar voor Hem staan,
de Enige bij wie je echt
jezelf kunt en mag zijn,
en Die je vervolgens
tegemoet komt
met Zijn liefde en kracht,
zodat er kracht, Zijn kracht,
komt in jouw kwetsbaarheid.

maandag 26 september 2016

Wees maar niet bang

Mijn lief kind,
wees maar niet bang.
Ik ben heel dicht bij
en ga met jou de weg
die jij hebt te gaan.

Wees maar niet bang,
Mijn lieve kind.
Want op heel die weg,
hoe moeilijk die soms ook is,
zal Ik altijd naast je staan.

Wanhoop niet te midden
van al die verwarrende
gevoelens en gedachten.
eens valt alles op zijn plaats
en zal ik vergelden,
wat jou is aangedaan.

Blijf in alles
op deze gehele weg
op Mij zien en vertrouwen.
Ik ken je pijn,
Ik ken je verdriet,
Ik ben je in alles voorgegaan.

Mijn geliefd kind,
wees maar niet bang!
Ik zal jou genezen,
helen al je verdriet en pijn,
en tot die tijd zal Mijn rechterhand
je ondersteunen en vangen
elke door jou gehuilde traan.

zondag 31 juli 2016

Eva

We lopen door de tuin, Adam en ik,
genietend van al het moois om ons heen.
Diep en intens is de vrede in ons hart;
verrukt, door zo te worden bemind.

De zon verwarmt onze blote huid;
ik voel zo Zijn aanwezigheid hierin.
Mijn God, en schepper, mijn Heer,
in Wie ik mijn diepste vreugde vind.

Nog even en de avondwind steekt weer op;
nog even en mijn God en Schepper komt.
Vol verwachting, ja, vol verlangen zie ik uit,
naar deze dagelijkse ontmoeting met Hem.

O, mijn  hart barst haast van verlangen,
want niets vervult mij immers meer
dan het vertoeven in Zijn aanwezigheid
en het horen, het luisteren naar Zijn stem.

Hoor, hoor, hoor,  Zijn voetstap klinkt;
hier, hier ben ik, mijn God en Heer.
Ik koester mij in de warmte van Zijn liefde,
en in de geborgenheid waarmee Hij mij omgeeft.

Dit, dit is het volmaakte van het volmaakte;
dagelijks verkeren in Zijn dichte nabijheid.
Niets zal mij ooit meer kunnen vervullen,
dan zijn bij Hem, die mij geschapen heeft.


Lees meer op 'Quality Time'

Vraagje ...

Een doorboorde hand
reikt jou Zijn liefde aan
en verlangt te worden,
het centrum van jouw bestaan.

Een doorboorde hand
reikt jou Zijn rust en vrede aan,
en verlangt met jou te delen
elk detail van jouw bestaan.

Een doorboorde hand
reikt jou Zijn Genade aan.
Mag Hij voortaan deel  uitmaken
van  jouw bestaan?


Lees meer op 'Quality Time'

vrijdag 22 april 2016

Geloofd zij God met diepst ontzag!

Langzaam werden zijn krachten minder;
het viel niet altijd mee in die laatste strijd.
Het duurde eigenlijk langer dan hij graag wilde;
hij was er immers klaar voor; zijn hart bereid.

Hij verlangde ernaar om zijn Heer te ontmoeten;
zijn God van heil, zijn Helper in elke nood.
Die hem beloofde volkomen uitkomst te geven,
ja, zelfs bij het naderen van de dood.

Die God, die hem nu dit eeuwig, zalig leven schenkt,
had hem dag aan dag overladen met Zijn gunstbewijzen.
En nu mag hij, Hem, die hoogste Majesteit,
voor eeuwig en altijd met eerbied prijzen.

Nu mag hij voor eeuwig zingen
van Gods goedertierenheid;
de vreugde smaken van
Zijn eeuwige aanwezigheid.

Geloofd zij God met diepst ontzag!
Hij is onze troost in dit verdriet.
Geloofd zij God met diepst ontzag!
Wie op Hem vertrouwt, vergeet Hij niet.


(Oom) Arie v/d Wal
† 14-04-2016

Lees meer op >> 'Ogen die zien'

vrijdag 15 april 2016

Vervulling van ons verlangen ...

In U, o God, komt ons rusteloze hart tot rust;
is onze eindeloze zoektocht voorbij.
Vreugde en vrede doorstromen ons hart;
vanaf nu zijn we werkelijk vrij.

Vervuld is ons diepste verlangen;
vervuld is de leegte in ons bestaan.
O, Volmaakte Liefde,
U zult ons nooit begeven of verlaten,
maar op al onze wegen met ons gaan.

Jezus, o, Jezus, Volmaakte Liefde!
O, Jezus; Heiland, Verlosser en Heer.
U bent de weg tot God, de Vader;
ik geef U met heel mijn hart alle eer.


N.a.v. het stukje ‘Fulfilling our desire’ uit ‘Love is …’ – Promise Journal
Lees meer op >> 'Into Your Hands'

zondag 14 februari 2016

Isa Zoë

Geboren: 7-02-2016

Isa Zoë
Gewijd aan God  -  Leven


Want U bent mijn hoop, Heere HEERE,
mijn vertrouwen vanaf mijn jeugd.
Op U heb ik gesteund van de moederschoot af,
van de baarmoeder af  bent U mijn Helper;
voortdurend zal mijn lof van U zijn.
Ik ben voor velen als een teken geweest,
maar U bent mijn sterke toevlucht.
Laat mijn mond vervuld worden met Uw lof
en met Uw luister, de hele dag.
HSV

Psalm 71:5-8


Lieve Isa Zoë,
je bent mijn derde kleindochter,
maar hoe ontroerend was het niet
om ook jou te mogen begroeten
en het wonder van jouw leven
te aanschouwen.

Een heel leven ligt nog voor je,
slechts enkele dagen zijn er pas voorbij.
En toch is er Eén die jou
vanaf het allereerste begin kent
en Die er naar verlangt je eens
Zijn levensplan te ontvouwen.

Gewijd aan God en Leven
zijn de betekenissen van de namen
die je van je ouders hebt ontvangen.
Hoezeer spreekt daaruit niet
hun verlangen dat jouw leven
aan Hem zal zijn gewijd.

Mijn lieve schat,
dat is ook mijn gebed.
Blijf daarom ook
elke dag van je leven
dicht bij Jezus,
en laat Hem het zijn die jou
op al je wegen leidt.

Hoop op Hem,
vertrouw op Hem,
steun op Hem;
Hij is de Bron van leven,
van liefde, vreugde en kracht
in elke omstandigheid.

Lieve
Isa Zoë,
zo zegen ik jou:
met vastberadenheid
om Zijn wegen te gaan.
Met standvastigheid
om tot Zijn eer te leven.
Met moed en kracht
om van Hem te getuigen.
Maar bovenal
met een hart als dat van Jezus,
vol van liefde
en bewogenheid.


Ik hou van je
en zal er voor je zijn zolang ik leef.

Liefs
oma Rita

woensdag 27 januari 2016

Kiezen ...

Ik echter vertrouw op Uw goedertierenheid ….

Psalm 13:6a


In al onze moeiten en zorgen,
pijn en verdriet,
hebben we een keuze:
Hoe ga ik er mee om?

O nee, het is vaak niet eenvoudig
om tegen alle gedachten
en gevoelens in te gaan;
toch klinkt altijd en in alles
Zijn stem: ‘Mijn kind, kom!’

Kom, en vertrouw op Mij!
Kom, en zing, al is het
met een gebroken stem.

Kom, en vertrouw!
Vertrouw op Mijn
onvoorwaardelijke liefde
voor jou!

Laat zo, - al is het een gebroken-
je halleluja toch klinken, want
wie lof offert, eer immers Hem!dinsdag 26 januari 2016

Ruimte ...

Naar: Psalm 13:2-3

Hoelang nog, HEERE? Zult U mij voor altijd vergeten?
Hoelang zult U Uw aangezicht nog voor mij verbergen?
Hoelang zal ik nog plannen maken in mijn ziel,
verdriet hebben in mijn hart, dag na dag?

Hoelang zal mijn vijand zich nog boven mij verheffen?


Hoelang nog, Heer, hoe lang nog … ?

Ach Heer, wat ben ik blij met deze vragen,
die David hier neerlegt aan de voet van Uw troon.
Het maakt dat ook ik durf te komen en durf te spreken,
al is het soms slechts op een fluistertoon.

O, dank U wel, dat we mogen komen zoals we zijn
met al onze vragen, al onze noden,
al ons verdriet en al onze pijn.

Dank U voor de ruimte die
dit weten schept in mijn hart,
en daarmee reeds verlichting brengt
in al mijn nood en smart.


zaterdag 23 januari 2016

U ziet het wel!

'U ziet het wel, want U aanschouwt de moeite en het verdriet,
opdat men het in Uw hand geeft.'

Psalm 10:14


De hemel kan gesloten lijken,
en God daardoor onbewogen.
Maar niets van dit alles  is waar,
want Hij is een God die alles ziet
en vol is van mededogen.

Hij aanschouwt onze moeite en  ons verdriet,
Hij weet wat er in ons omgaat, in ons leeft;
en Zijn handen zijn naar ons uitgestoken
opdat een ieder loslaat en het in Zijn hand geeft.

Geen gewone handen, maar doorboorde handen;
handen, die kennen elke moeite, pijn en verdriet.
Handen van een God, die Zich voor ons liet doden.
Kunnen we nog twijfelen, ons afvragen,
of God ons wel ziet?


Zie: >> 'Ogen die zien'

Al in de morgen zie ik uit naar U!

... 's morgens leg ik mijn gebed voor U neer 
en zie ik naar U uit.

Psalm 5:4


Heer, als U er niet zou zijn
aan het begin van mijn dag,
wie zou dan naast mij gaan?
Op wie zou ik dan kunnen leunen,
op wie zou ik terug kunnen vallen,
of nog meer: wie zal mij dragen?
Naar wie zou ik op kunnen zien,
bij wie zou ik terecht kunnen
met alles wat mij bezighoudt,
of met al mijn vragen?

Wie, wie zou mij leiden?
Wie, wie zou met en voor mij strijden?


Zie: >> 'Ogen die zien'

Waardevol leven ...

Wat is een waardevol leven?
Is dat rijkdom,
is dat macht,
is dat een goede baan
met allerlei mogelijkheden?

Wat is een waardevol leven?
Is dat populair zijn,
is dat bekend en beroemd zijn,
je bevinden op de hoogste mogelijke
maatschappelijk trede?

Wat is een waardevol leven?
Is dat schoonheid,
is dat een goed figuur,
is dat een uiterlijk
zonder onvolkomenheden?

Wat, wat is een waardevol leven?

Is een waardevol leven
een leven zonder
pijn en verdriet,
zonder moeite en zorg,
zonder strijd?

Is een waardevol leven
een leven zonder ziekte,
zonder misvormingen;
waar alles goed en mooi is,
waar niemand lijdt?

Wat, wat is een waardevol leven?


Lees meer op 'Into Your Hands'

vrijdag 1 januari 2016

De regie van mijn leven

Heer, al mijn plannen,
al mijn eigen verlangens en hoop,
geef ik over aan U,
want ik verlang ernaar om Uw wil
voor mijn leven aan te nemen.

Ik geef mijzelf aan U,
mijn tijd, mijn alles, want,
Uw wil verlang ik te doen;
de taken, die U voor mij hebt,
verlang ik op mij nemen.

Vul mij, ja, maak mij vol
van Uw Heilige Geest;
laat mij steeds Uw zachte stem
horen en verstaan,
zodat mijn toewijding aan U
alleen maar toe zal nemen.

Hier ben ik, Heer,
werk Uw gehele wil
maar uit in mijn leven;
in Uw kracht verlang ik te gaan
om zo mijn positie in Uw koninkrijk
in te kunnen nemen.

Heer, zo geef ik U
de regie van mijn leven
in het volste vertrouwen
dat U mij in alles
houdt omgeven.

- Amen -


Lees meer op 'Into your Hands'