Kleine
gedichtjes

Voor iedere dag


Ik bid je toe:

Zijn armen beschermend rondom je;
Zijn troost tot in het diepst van je hart.
Zijn liefde dragend en vol kracht;
Zijn hulp in al je smart.


Zoek Hem iedere dag!
Lees Zijn Woord
en luister naar Zijn stem.
Leg alles wat je bezighoudt
in Zijn hand en
verwacht het van Hem.
Dan zal Hij je leiden en helpen
op de weg die je hebt te gaan.
En je mag daarbij weten,
-geloven en vertrouwen-
dat Hij in alles naast je zal staan.Zoveel beschadigde mensenkinderen;
zoveel aan pijn, verdriet en smart.
Ontferm U, ja, ontferm U over hen, o God,
ik smeek het U met heel mijn hart.Veilig,
dicht aan Uw hart;
geborgen,
in vreugde en smart;
zo is mijn leven,
daar het met Christus
verborgen is in God.

- Amen -Zijn woord voor mij

Zijn woord is
een lamp voor mijn voet,
een licht op mijn pad.
Het is levend en krachtig,
en scherper dan
een tweesnijdend zwaard.
Het is zoeter dan honing
en kostbaarder dan goud.
Het is als regen en sneeuw
voor de groei van gewas
op heel de aard.Zoeter dan honing

Heer,
hoe kostelijk zijn mij
Uw woorden;
ze zijn als honing
op mijn tong;
ja, zoeter dan honing zijn
Uw woorden.

Ze zijn de lamp
op mijn levenspad;
het licht dat
voor mijn voeten uitgaat.Geloven

Geloof is vertrouwen,
is doen wat Hij vraagt.
En daar bij mogen weten
dat Hij ons altijd schraagt.Rouw

Leeg is de plek 
die zij(hij) achterlaat;
open zijn Gods Vaderarmen,
onze Steun en Toeverlaat.Dankzegging

Dank U wel, voor wie U bent
en voor wat U heeft gedaan.
Dank U wel, voor wat U nog gaat doen.
Dank U wel, dat U in alles naast ons zal gaan.Dank U, Heer,
voor alles wat U heeft gegeven;
dank U, voor deze plek
van stilte en rust.
Dank U, voor Uw genade
mij zo rijkelijk gegeven;
dank U, dat Uw zegen
op mij (en deze kamer) rust.

- Amen - Onderweg

Ik ben onderweg
met de volmaakte God
aan mijn zij.
Hem kan ik vertrouwen,
nimmer breekt Hij
Zijn woord aan mij.
Als ik een schuilplaats
nodig heb, ga ik
vlug naar Hem.
Hij beschermt mij als
een schild, terwijl ik luister
naar Zijn liefdevolle stem.


Alleen met Hem

Overweldigend groot
kunnen de dingen zijn
die in het leven
op ons afkomen.
Maar samen met Hem
kunnen we alles aan.
Ieder moment is Hij daar
om ons met Zijn kracht
te doorstromen.


Belijdenis

Jezus is de grond
waarop ik loop.
De lucht,
die ik inadem om te leven.
Hij is het
die mij vult met hoop
en mij altijd
met liefde zal omgeven.Bemoediging

Hij is bij je in de donkerste nacht;
Hij is er voor je op het moeilijkste moment.
Dag en nacht houdt Hij over jou de wacht,
want je bent door Hem gezien, geliefd en gekend!Alleen bij Hem

Elke dag heeft genoeg
aan zijn eigen zorgen.
Breng ze daarom
steeds bij Hem.
Luister
naar Zijn liefdevolle stem,
dan is er steeds weer
een blijde, nieuwe morgen.


Gebed
(leren leven tot Zijn eer)

Heer,
leer mij leven
in volkomen afhankelijkheid
van U.
Dat ik U zal dienen
en mijn werk zal zijn
tot Uw eer.
Open zo mijn ogen
en maak mijn hart
bewogen.
Leer mij vol vertrouwen
Uw weg te gaan.
Tot ik voor
Uw troon zal staan.

  
Gebed
(voor ons werk)

Heer,
zegen het werk
mijner handen.
Elke werkzaamheid
die ik vandaag
verricht.
Niets
van wat ik doe
is minderwaardig,
niets van wat ik doe,
van ondergeschikt
belang.
Want, daar
waar het gedaan wordt
tot eer
van Uw Naam,
in het schijnsel
van Uw Licht,
verandert
elke bezigheid
in een aanbiddend
lofgezang.

- Amen -


Gebed
(verlangen)

Ik verlang naar U, Heer,
iedere dag,
meer en meer.
Dicht bij U te zijn,
is al wat ik begeer;
wandelend in Uw genade,
iedere dag weer.


Dankzegging

Dank U, 
dat ik zingen mag;
dat het nog kan,
iedere dag.
Geef dat ik het doe
tot Uw lof en eer,
Opdat Uw naam
verheerlijkt worde,
iedere keer.


Elke dag is nieuw

Een nieuwe dag
door God gegeven.
Nieuwe kansen
om tot Zijn eer
te leven.
Een nieuwe dag,
blijf dicht bij mij, Heer;
laat het werk
van mijn handen
zijn tot Uw eer.


Gebed
Alles in Zijn handen

In Uw handen,
Heer,
leg ik al mijn zorgen neer.
Op U
kan ik vertrouwen
en heel mijn leven bouwen.
U bent de Rots
van mijn bestaan.
Met U, Heer,
kan ik alles aan.


God gaat mee

Met opgeheven hoofd
kan ik voorwaarts gaan.
Al zit alles tegen,
wordt ik belaagd.
Lijkt de zon niet meer te
schijnen,
wordt ik door 't duister omringt
en door stormen opgejaagd.
God gaat met mij mee
en zal mij elk moment
terzijde staan.


Vastklemmen

Als er stormen komen in mijn leven.
De golven mij bedreigen
en het water mij aan de lippen staat.
Klem ik mij vast aan het kruis van Jezus
waar kracht van Zijn vergoten bloed uitgaat.
Ik sterk mij aan Zijn kracht,
zoek troost in Zijn liefdevolle aanwezigheid.
Samen met Hem kan ik verder,
samen strijden wij de strijd.


Gebed
(kracht en sterkte)

Geest van God,
omhul mij thans
met Uw liefde en Uw vuur.
Vul mijn hart
meer en meer met Uzelf.
Woord van God,
tweesnijdend zwaard,
doorklief de aanvallen van de boze
en weerleg zijn leugens.
Jezus,
Bron van Levend Water,
doorstroom mij opnieuw.
Richt mij op.
Genees mij.
Herstel mij.

  

De Bron

Diep van binnen.
Wachtend,
een bron van liefde.
Klaar om te stromen.
't Verwarmt het koudste hart.
't Heelt de diepste wond.
Genezende werking
gaat er van uit.
Jezus is die Bron.


Belijdenis en Gebed

Heer
U bent mijn God.
Geef Heer,
dat,
telkens als ik nader,
dat zal doen
met heilig ontzag
en een
onbevreesd hart.

Heer,
U bent Mijn Vader,
mijn liefdevolle Vader.
Leer mij,
te luisteren naar Uw gebod,
om U lief te hebben
boven alles
en mijn naaste
als mijzelf.


Aansporing

Houdt steeds met beide handen
het kruis omvat.
Zodat Zijn Licht steeds zal branden
over 't ingeslagen pad.

Houdt steeds je handen gevouwen.
Verwacht het alles van Hem.
Blijf altijd op Jezus bouwen.
Luister naar Zijn stem.


Liefde

Roos,
symbool van liefde.

Een doorboorde hand
reikte mij
Zijn liefde aan
en is daarmee geworden
het centrum
van mijn bestaan.


Overgave

Heer,
U hebt alle macht
in hemel en op aarde
Mijn leven
is in Uw hand.
Niets heeft voor mij
méér waarde.


Levend water

Waterstromen.
Zuiver, verkwikkend.
In beweging, leven.

Jezus
Bron van levend water
ontspring in mij.
Laat stromen van dat water
uit mijn binnenste vloeien.


Bescherming

Arendsvleugelen.
Machtige spanwijdte,
onvermoeibaar.
Krachtig en sterk.

God de Vader
Zijn eeuwige armen
uitgespreid.
Tilt mij op.
Draagt mij.
Waakt over mij.
Beschermt mij.


Troost

Wanhoop en angst.
Eenzaamheid en pijn.
Verdriet.

Toch bent U er altijd.
U omgeeft mij
van achter en van voren.
Legt Uw hand op mij,
waar ik ook ben.
U bent Degene
die me overal ziet.


Opgenomen in Zijn armen,
gedragen en veilig thuisgebracht.
Zij die achterblijven
zal Hij omarmen
en geven wat nodig is
aan troost, moed 
en kracht.


Licht

Vuurtoren.
Baken van licht.
Wegwijzer.
Vertrouwen.

In mijn leven
kunnen stormen woeden,
mij het zicht ontnemen
op de weg die ik moet gaan.
Doch Jezus is en blijft
mijn baken van licht,
die mij steeds opnieuw
de weg wijst
te midden van het grillige
bestaan.


Wapen

Zwaard.
Tweesnijdend.
Scherp en krachtig.
Dodelijk,

Uw woord, Heer,
is als
een tweesnijdend zwaard.
Mij gegeven als wapen,
als onderdeel van
mijn wapenrusting.
Laat mij het opnemen,
Heer,
en gebruiken.


Vertrouwen

Gevouwen handen.
Gebogen knieën.
Eerbied en heilig ontzag.
Vol vertrouwen
dat ik met alles,
ja, met alles,
bij U komen mag.


Als een kind

Als een klein kind,
zo vol vertrouwen,
dicht aan Uw hart,
bij U op schoot.
Zo wil ik zijn,
zo wil ik leven.
In tijden van vreugd,
in tijden van nood.


Vergeven en Vergeten

In de diepten der zee
Micha 7:19

Draag toch niet
je moeiten,
je zorgen,
je zonden,
als een schuldenlast mee.
Jezus ' lijden en sterven
brengt vergeving
en werpt onze zonden
in de diepten der zee.


Lofprijs

Heer,
U alleen komt toe
alle lof en eer.
U alleen aanbid ik.
Voor U alleen
buig ik mij neer.


Uitzien

Heer, ik zie uit naar de dag
dat ik bij U komen mag
en dat U tegen mij zegt :
" Welgedaan Mijn goede
en getrouwe dienstknecht."
 

Hoop

"Ik kijk omhoog
en zie de regenboog.
Teken van Gods verbond.
Het woord van Zijn mond.
Ik kijk omhoog
en zie de regenboog.


Veilig en Geborgen
Verberg mij onder Uw vleugels.
Bescherm mij, waak over mij.
Bij U alleen vind ik beschutting.
Bij U alleen is een veilige schuilplaats.
Bij U alleen weet ik mij veilig.
Bij U alleen ben ik geborgen.
Verberg mij onder Uw vleugels.
Dichtbij U ben ik van zorgen vrij.


Kom tot Mij!

Geef aan Mij
alles wat je bezighoudt
en alles wat je hart bezwaart.
Geef aan Mij
al je zorgen en je lasten,
al je verdriet en al je pijn.
In Mijn handen zijn jouw lasten lichter
en je moeiten minder zwaar.
Laat Mij je helpen dragen.
Ik wil jouw Helper zijn!


Gebed
(liefde en vreugde verspreiden)

O Heer,
laat mij iedere dag wat liefde brengen
in de wereld om mij heen;
wat licht en warmte verspreiden
op elke plek die mijn voet betreedt.
Laat mij zo wat vreugde brengen
in het leven van een ieder die ik ontmoet,
zodat wat er is aan eenzaamheid, verdriet of pijn
met een stukje van U wordt omkleed.

- Amen -

 

Zegen
(kinderen)
De Here zegent jou,
zo klein als je bent.
de Here houdt van jou,
zoveel, dat Hij jou
bij naam kent.
De Here zorgt voor jou,
iedere dag
en elk moment.


Zoek en vind

Bij U, Heere,
zoek ik mijn heil.
Bij U
zoek ik mijn kracht.
Bij U, Heere,
vind ik mijn sterkte.
Bij U,
ja, bij U alleen,
want van U is alle macht.

- Amen -Geloof

Ga op weg in geloof
en vertrouwen.
Ik ben bij je;
op Mij kun je bouwen!Rijkdom

Mijn vrede en vreugde
zullen je hart vervullen.
Mijn Geest zal de rijkdom
van Mijn woord onthullen.Lofgewaad

Ik geef je een lofgewaad;
vreugde in plaats van verdriet.
Mijn liefde zal je doen zingen;
je de woorden geven voor een lied.Geschenk

Mijn vrede wil Ik je geven,
Mijn liefde, je gehele leven.
Neem Mijn geschenk toch aan
en laat Mij naast je gaanZegenbeden

Dat Zijn Licht je pad zal beschijnen;
je de weg wijst die je mag gaan.

Dat Zijn liefde je zal verwarmen;
je in Zijn gloed naast de ander mag staan.

Dat Zijn vreugde je kracht zal zijn;
bij alles wat je hoort en ziet.

Dat Zijn vrede je zal omarmen;
ook in momenten van verdriet.

Dat Zijn engelenwacht rondom je zij;
je beschermen zal, de gehele tijd.

Dat je steeds opnieuw zult ervaren;
het is God Die mij leidt.

- Amen -Dat Zijn Licht mag schijnen
in je huis en in je hart.

Dat Zijn vrede neer mag dalen
in vreugde en in smart.

Dat Zijn Hoop je vooruitzicht mag zijn
in de toekomst die wacht.

Dat Zijn Liefde mag zijn
je Bron van kracht.Tot ik kom ...

Heer, er is niets
waar U geen weet van hebt;
alles is in Uw hand.
Zo gaat U naast mij
iedere dag van mijn leven;
tot ik kom
in mijn hemels Vaderland.

Lees meer op 'Into Your Hands'
Geen opmerkingen:

Een reactie posten