zondag 16 december 2018

Woord van hoop

‘… niet dat wij God liefgehad hebben, maar dat Hij ons lief heeft gehad, en Zijn Zoon gezonden heeft tot een Verzoening voor onze zonden.’

1 Johannes 4:10


O dierbaar woord van hoop!
Verdwenen is de duisternis,
de bitterheid en eeuwige ondergang.
Uw liefde verdreef mijn angst
en vulde mijn hart en ziel
met een nieuw lofgezang.

O dierbaar woord van hoop,
dat mijn hart doet zingen
van vreugde en gelukzaligheid.
U hebt mij liefgehad – dat is
licht, vergeving, vrede en eeuwig leven.
Ontvang mijn lied van dankbaarheid.


Bij Liefde tot het einde van Susannah Spurgeon
Lees meer op 'Into Your Hands'

Kleinkinderen ...

Welk een kostbaar geschenk, Heer,
heeft U ons gegeven;
vijf prachtige kleindochters
bracht U in ons leven.
Dank U, voor de vreugde
en de blijdschap die zij geven,
dank U voor de verrijking
die ze brengen in ons leven.

Ik breng elk van hen, dagelijks,
(samen met hun ouders) voor Uw troon.
Leid hen, behoed en bescherm hen
met het bloed van Uw Zoon.
Doe elk van hen uitgroeien tot
een vrouw naar Uw hart;
dat ze U zullen liefhebben
in vreugde en smart.

Laat hun harten van jongsaf aan
voor Uw liefde en genade openstaan.
Zegen hen op de wegen
die ze hebben te gaan.
En laat hen nooit vergeten dat U
ze in alles altijd bij zult staan.

Zo leg ik hen in Uw handen, Heer,
elke dag opnieuw, hoofd voor hoofd.
Vertrouwend op Uw trouw en goedertierenheid
omdat U altijd doet wat U belooft.


Lees meer op 'Into Your Hands'

maandag 26 november 2018

Jezus

Jezus,
gezegende
Gave van God,
in genade hebt U
Zich aan mij
geopenbaard.

Jezus,
Verlosser en Heer,
door Uw liefde
is mijn ziel
voor eeuwig
bewaard.

Jezus,
liefdevolle
Trooster
van al mijn pijn,
mijn verdriet,
en smart.

Jezus,
Gezalfde Heer,
Bron van Levend water,
Verzadiger
van mijn
hart.

Jezus,
kostbare
Gave van God,
doorstroom mij
geheel en al met
meer van U.

Jezus,
onuitputtelijke Bron,
U, Die mijn ziel
verzadigt en vult,
ik dank en prijs
U nu.

Als een vermoeide vogel
vouw ik mijn vleugels samen
bij de liefelijke bronput van troost.
Ik kruip in de rotskloof,
kom tot rust daar mijn ziel
door U wordt getroost.

U hebt mij lief;
U hebt Uzelf
voor mij gegeven.
Vergeven is mijn zonde,
mijn ziel vervuld en verzadigd
met vrede en leven.
*

Bij Liefde tot het einde van Susannah Spurgeon
Lees meer op >> 'Into Your Hands'

*Naar de laatste zin en laatste stukje van dit hoofdstuk
Zie ook >> 'De Heer is mijn licht en mijn heil'

woensdag 21 november 2018

Niet vergeten!

Met een zwaar gemoed
begint dit nieuwe jaar.
Maar ik houd mij vast
aan deze wetenschap:
U bent daar!

Vanbinnen is dat
knagende gevoel.
Maar ik houd dit
voor ogen:
Heer, U bent mijn doel!

Appjes en telefoontjes
achtervolgen iedere dag.
Maar ik vergeet niet,
dat ik alles bij U
brengen mag.

In alles weet ik:
ik ben niet alleen!
U gaat met mij
door alles heen.

En al drukt het mij
soms zwaar terneer,
ik blijf vertrouwen
op mijn God en Heer.

In Hem ben ik sterker
dan ik vaak denk.
Zolang ik maar blijf zien
op De Hand die wenkt.

Hij is mijn sterkte,
Hij is mijn kracht.
In mijn zwakheid wordt
Zijn kracht volbracht.

Vanbinnen mag dat
gevoel dan knagen,
Maar dit houd ik
voor ogen:
Hij zal mij dragen!

Wat dit jaar brengen zal,
dat weet ik niet.
Maar aan deze wetenschap
houd ik mij vast:
Mijn Vader vergeet mij niet!

Lees meer op >> 'Into Your Hands'
(Gedicht is van begin dit jaar, maar was hem vergeten te plaatsen)

zondag 18 november 2018

Om over na te denken ...

Wie kent mij door en door,
wie begrijpt al mijn eigenaardigheden
en houdt nog steeds van mij
precies zoals ik ben?

Wie ziet mijn verwarringen,
mijn zwakheden
en al mijn tekortkomingen
en houdt nog steeds van mij
terwijl Hij mij zo goed kent?

Wiens hart was zo vol liefde,
dat Hij Zijn enige Zoon gaf
om te sterven voor mij?
Wie had zoveel liefde dat Hij gaf
het liefste dat Hij had?

Wiens hart ging zo naar mij uit
dat Hij bereid was de hemel te verlaten
om mens te worden zoals ik?
Wie hield zoveel van mij dat Hij
opgaf alles wat Hij bij Zijn Vader had?

Wie hield zoveel van mij,
dat Hij mij bekleedde met
het kleed van rechtvaardigheid?
Wie heeft mij in liefde aangenomen
mij tot Zijn eigendom en kind gemaakt?

Wie geeft mij het recht
om Hem Abba-Papa
te mogen noemen?
Wie heeft mijn verwonde ziel
vervuld en heel gemaakt?

Wie maakt dat ik vrijmoedig
mag gaan tot de troon van genade
voor hulp op het juiste moment?
Door wie mag ik weten:
Hij vergeet mij niet?

Wie maakt dat ik kan leven
als een kind, gerust
en vol vertrouwen?
Door wie mag ik weten:
er Iemand is die haar altijd ziet?

O Heer, leer mij de diepte van Uw liefde voor mij;
doe mij beseffen hoe groot zij is en krachtig.
Opdat ik groei in geloof en vertrouwen,
en mijn stappen worden als die van een kind:
licht en veerkrachtig.


Bij Liefde tot het einde van Susannah Spurgeon
Lees meer op 'Into Your Hands'

donderdag 8 november 2018

Open ogen ..

Heer, verkwik vandaag mijn geloof
door mij opnieuw te laten zien
hoe breed en diep
Uw onuitsprekelijke liefde is,
ja, hoe vol en vrij.
U spaarde niet Uw eigen Zoon,
maar gaf Hem over
om te sterven aan het kruis
voor mij!
En met Hem gaf U mij
de rijkdom van alle zegeningen.
Laat de reikwijdte daarvan
diep doordringen in mijn hart,
opdat dit mij vandaag*
tot kracht, dankbaarheid
en vreugde zij.

- Amen -


Bij Liefde tot het einde van Susannah Spurgeon
Lees meer op 'Into Your Hands'

zondag 10 juni 2018

Neuriën ...

Zachtjes klinkt mijn stem
terwijl ik mijn hondje uitlaat
en langs de weilanden loop.
Soms heft één van de schaapjes
haar kop, alsof ze meeluistert,
als ik zachtjes zingend langsloop.

Welk een rust en vrede
liggen er besloten
in zo'n moment.
Ervaar ik dan niet
meer dan ooit dat Hij
mij ziet en kent?

Zachtjes klinkt mijn stem
als ik stofzuig, of mijn doek
over de meubels gaat.
Soms klinkt het steeds harder
omdat mijn eigen hart
door de lofprijs wordt geraakt.

Welk een vreugde
en dankbaarheid vult
dan soms mijn hart.
Ja, zelfs als er tranen
stromen door alle
moeiten en smart.

Zachtjes klinkt mijn stem ...
Ik zou het vaker moeten doen
is wat ik nu bedenk.
Zie toch wat de Heer
mij door dit zachte zingen
en neuriën schenkt.

Mijn vermoeide ziel
vindt vrede;
mijn gehaaste hart
komt tot rust.
Vreugde vindt haar
weg naar binnen;
dankbaarheid maakt mij
van Zijn gaven bewust.


Lees meer op 'Into Your Hands'

zaterdag 19 mei 2018

Heilige Geest ...

Meer van U,
meer van Uw Geest;
wordt dit niet zichtbaar
als ik doe wat ik lees?

Meer van Uw Geest,
krachtig en sterk;
wordt dit niet zichtbaar
als ik bid en werk?

Uitstappen en gaan
in geloof en vertrouwen;
niet alleen voelen of ervaren,
maar werken en bouwen.

Meer van U,
meer van Uw Geest;
zichtbaar wordt U, Jezus,
zo het meest.


Lees meer op >> 'Into Your Hands'

woensdag 2 mei 2018

Jezus alleen ...

Een heel enkele keer, met dat ik de leiding van de Aanbidding in onze gemeente heb, maak ik een gedicht naar aanleiding van de liederen die we dan zingen; zo kwam onderstaand gedicht tot stand.


Naar U, o Heer,
mijn Vriend,
mijn Broer,
verlangt mijn hart.

Ja, meer dan
naar zilver of goud;
in tijden van vreugde
en in diepe smart.

Want zoals een hert
naar water smacht,
zo verlangt naar U
mijn dorstig hart.

U alleen kunt haar vervullen,
alleen bij U vindt zij haar rust.
Alleen U bent mijn kracht en schild,
daarom aanbid ik U naar hartenlust.

Laat het daarom steeds
Uw Naam zijn, Jezus,
die ik als eerste roep,
want zonder U kan,
en wil, ik niet leven.

U bent mijn lied in de storm,
mijn voedsel aan het begin van de dag,
mijn houvast als ik door vuur word omgeven.

Ja, U bent mijn alles in al!
Niets en niemand anders dan U
heb ik nodig om te leven.

Zo geef ik U mijn hart,
ja, zo geef ik U mijn ziel.
Laat elke ademtocht,
elk moment dat ik leef,
zijn tot eer en glorie van U.

U alleen wil ik aanbidden,
want niemand is aan U gelijk.
Hoe ver ik ook zou gaan,
hoe lang ik ook zou zoeken,
ik zal niemand vinden als U.Aanbidding zondag 29 april 2018
Liederen: Als een hert/as the deer; Let it be Jesus; This is my desire/dit is mijn verlangen;
‘k Aanbid U, Heer/Niemand is als U -stukje 474

dinsdag 17 april 2018

Ik bid voor je

Als ik zeg
‘ik bid voor je’,
dan wil ik dat je weet
dat dit geen
loze woorden zijn,
maar dat ik je
werkelijk breng
voor Gods troon
en Hem vraag te komen
in al je verdriet,
al je zorgen,
en al je pijn.

Als ik zeg:
‘ik bid voor je’,
weet dan ook
dat er Iemand is
die al mijn gebeden hoort.
Hij zal voor je zorgen,
je troosten en bemoedigen;
door Hem mag je weten
dat er achter elk
nachtelijk duister
een nieuwe morgen
gloort.


Lees meer op >> 'Into Your Hands'

zondag 15 april 2018

Verlangen naar U ...

Heer, ik houd van U
en verlang ernaar
Uw woord na te leven.
Open mijn ogen, doe mij zien
de wonderen van Uw woord
door mij meer van Uw Geest te geven.
Groot is immers mijn verlangen,
dat mijn leven meer en meer
met Uw woord raakt verweven.
Ja, dat mijn ziel zich
met iedere dag dat ik leef
meer met U zal verkleven.

- Amen -


Voortkomend uit >> Psalm 119

zondag 8 april 2018

Dicht bij U zijn ...

Dicht bij U zijn,
dat is mijn verlangen.
Dicht bij U zijn,
zó dichtbij,
dat ik Uw hartslag
kan horen.

Dicht bij U zijn,
dat is mijn verlangen.
Zo dichtbij,
dat niets
of niemand
mij nog kan storen.

Dicht bij U zijn,
dat is mijn verlangen.
Zo dichtbij,
dat ik tot rust kom,
doordat ik alleen Uw stem
nog kan horen.

Dicht bij U zijn,
dat is mijn verlangen.
Zo dichtbij,
dat alleen de fluistering
van Uw liefde weerklinkt
in mijn oren.

Dicht bij U zijn,
dat is mijn verlangen.
Zo dichtbij,
dat Uw liefde en genade
nieuwe hoop in 't hart
doet gloren.

Dicht bij U zijn,
dat is mijn verlangen.
Zo dichtbij dat  …

Dicht bij U zijn …
Zo dichtbij …

Uw hartslag
Alleen U en ik
Rust
Liefde
Genade
Hoop

Heer ……!

donderdag 4 januari 2018

Gedichtjes bij het dagboekje ‘Nieuw elke morgen’ van Spurgeon

Nav. >> FF – First Focus 2017


20 maart
Mijn Geliefde …

Jezus,
Geliefde van mijn ziel,
niemand heeft meer liefde,
niemands liefde gaat dieper,
niemands liefde is intenser,
dan Uw liefde voor mij.

Jezus,
Geliefde van mijn ziel,
niemands liefde reikt verder,
niemands liefde geeft meer,
niemands liefde is zo omvattend,
als Uw liefde voor mij.

O, de diepte van Uw liefde …
Open mijn ogen, Heer,
en doe mij kennen,
doe mij zien,
meer en meer en meer …
Opdat mijn leven
verandert, groeit en bloeit,
tot Uw glorie en eer.


21 maart
Voorgegaan …

Slechts enkelen
werden meegevraagd
om met Hem
te bidden en te waken
in het uur van
Zijn grootste nood.
Maar ook zij moesten
op afstand blijven,
terwijl onze Heer
Zijn zielenstrijd worstelde
met de dood.

Geliefd kind van God,
bedenk daarom
in het moeilijkste
en eenzaamste moment
van je strijd, dat Hij
je is voorgegaan
en dus weet
hoe je lijdt.

Zo kan Hij
binnentreden in
de diepste diepte
van jouw nood
en pijn,
en tot troost,
kracht, moed
en sterkte
voor je zijn.


23 maart
Wat een liefde …

Een strijd,
waarvan de grootte,
de diepte,
de wijdte,
en de hoogte,
voor ons niet
te bevatten is.
Een strijd
zo immens
dat Zijn zweet als
grote druppels bloed
op de grond valt …

Wat een liefde … !


25 maart
Tijd …

Uitgestoken armen,
een vriendelijke groet.
Een kus;
Rabbi, Rabbi …

De zonde van verraad.
Deel van Jezus’ strijd
in Gethsemané.

Hij wist,
Hij liet toe.
Hij gaf
Zichzelf …

Een vraag …
Nog was er tijd
voor inkeer,
voor berouw.
Ook nu!


26 maart
Hier ben Ik

Volledige overgave
aan Vaders’ wil.
Rustig en krachtig:
‘Hier ben Ik.’

Hij kwam
om te redden.
‘Hier ben Ik,
laat hen gaan.’

Dienende.
Onbaatzuchtig.
Liefde.
Vrijwillig
Zichzelf
gevende.


28 maart
Turn your eyes upon Jesus!

Zie op Hem,
die ons in alles
is voorgegaan.
Put kracht uit het feit
dat wij er daardoor nooit
alleen voor staan.


29 maart
De diepte van Uw liefde …

De diepte van Uw liefde,
die U dreef tot in de dood,
kan ik niet begrijpen
noch bevatten.
Maar ik wil stil worden
en overdenken,
en voor zover het mogelijk is
tot me door laten dringen.
Opdat mijn leven,
iedere dag een beetje meer,
vol dankbaarheid zal zijn.
Minder voor mezelf,
en steeds meer voor U.


1 april
Minnaar van mijn ziel …

Minnaar van mijn ziel ...
'Vader, laat deze drinkbeker aan Mij voorbij gaan.'
Minnaar van mijn ziel ...
'Niet Mijn wil, maar Uw wil geschiede.'
Minnaar van mijn ziel ...
'Judas, verraad je Mij met een kus?'
Minnaar van mijn ziel ...
De haan kraait.
Minnaar van mijn ziel ...
'Kruisig Hem, kruisig Hem!'
Minnaar van mijn ziel ...
Een koningsmantel, een doornenkroon.
Minnaar van mijn ziel ...
Bespot en geslagen.
Minnaar van min ziel ...
De gesel komt neer, en neer, en ...
Minnaar van mijn ziel ...
De hamer klinkt, eenmaal, tweemaal, ...
Minnaar van mijn ziel ...
'Vader, waarom hebt U Mij verlaten?'
Minnaar van mijn ziel ...
'Het is volbracht!'
Minnaar van mijn ziel ...
Een steen werd voor het graf gerold.
Minnaar van mijn ziel ...
'Zie, de plaats waar Hij gelegen heeft is leeg!'

Minnaar van mijn ziel ...
'Maria ...'
'Rita ...'
'Jouw naam?'


2 april
Zwijgend …

U zweeg
in alle talen,
zei niets
tot Uw
verdediging.
Opdat alles
zou gaan
zoals eens
voorzegd,
tot onze
redding en
verlossing.


3 april
Leven tot Zijn eer

Het kruis,
symbool
van vervloeking
en schuld.
Waar Hij
al onze zonden
op Zich heeft genomen,
alles gedragen.

Vrij, bevrijd,
hersteld, genezen.
Verlost van schuld,
van al onze zonden.
Vreugde, dankbaarheid,
alleen nog leven
om Hem te behagen.


4 april
Volmaakt gerechtvaardigd

Het kleed van gerechtigheid
ligt op mijn schouders.
Genade en vergeving
zijn mijn deel
keer op keer.
Zijn Vaderhand
leidt mij door het leven,
tot de dag dat ik sta
voor het aangezicht
van mijn Heer.

In Hem ben ik volmaakt.
In Hem ben ik volkomen.
In Hem ben ik volledig aanvaard.
Dit is een waarheid die staat!


5 april
Je kruis opnemen …

Dagelijks je kruis opnemen;
onze wil die kruist met die van Hem.
Dagelijks je kruis opnemen;
sterven aan jezelf, niet mijn wil, maar Uw wil.
Dagelijks je kruis opnemen;
delen in Zijn lijden is opstaan in Zijn heerlijkheid.
Dagelijks je kruis opnemen;
je leven verliezen om het te vinden.

Hij is ons voorgegaan!


7 april

Verdraag en vergeef.
Vergeef en zegen.
Zegen en geef Hem
alle eer.


8 april
Dubbele gevoelens …

Zo intens dankbaar
om wat Hij voor mij
heeft volbracht,
bewerkt,
heeft gedaan.
Zo intens verdrietig
dat het zo moest,
dat het niet anders kon,
dat Hij zoveel lijden
voor mij
moest doorstaan.


10 april
Dubbele gevoelens … (2)

Vertroosting
op de meest gruwelijke plek
van de geschiedenis.
Lijden brengt zegen.
Duisternis brengt licht.
Dood brengt leven.

De diepte
van Gods liefde
en genade,
zichtbaar
in het lijden
en sterven van
Zijn eniggeboren Zoon.
Kom, zie,
aanschouw de mens,
die Zijn leven
tot ons behoud
heeft gegeven.


12 april

Om mijn zonden werd U doorboord.
Om mijn zonden werd U vermoord.
Omdat U mij liefhad, heeft U alles doorstaan.
Omdat U mij liefhad, bent U deze weg gegaan.
Om wat U deed voor mij geef ik U alle eer.
Ik kom en kniel aan de voet van het kruis
en aanbid U, o Heer.


19 april
Vrijmoedig naderen …

Een gescheurd voorhangsel,
van boven tot beneden.
God Zelf opende de weg,
maakte de toegang vrij
tot aan Zijn troon.

Het oude is voorbij,
het nieuwe is gekomen.
We mogen vrijmoedig naderen,
dankzij het volbrachte werk
van Gods Zoon.


21 april
Zekerheid …

Ik weet:
mijn Verlosser leeft,
en daarin ligt mijn vreugde,
mijn troost en mijn kracht.

De overwinning is een feit;
de vijand is verslagen;
ontdaan van al zijn macht.


En ik weet,
dat Hij nu voor mij
een plaats bereidt en
bij de Vader op mij wacht.

- Amen -


24 april
Terugkijken

Terugkijkend, Here,
op de tijd die is geweest
en op wat U hebt gedaan,
daarbij denkend aan hoe U
ons in alles hebt bijgestaan,
niet vergetend dat U ons ook
in dit alles bent voorgegaan;
wil ik U danken en eren
door mijzelf opnieuw
geheel en al aan U te geven.
Ik ben van U, o Here, mijn God,
en beloof U vandaag opnieuw
om tot Uw eer en glorie te leven.25 april
Liefde ...

U noemt mij Uw liefste,
U noemt mij de allermooiste,
zo groot en diep
is Uw liefde voor mij.

U roept mij,
U verlangt naar mij,
U wilt samen zijn met mij.

En ik? Ik kom,
want zulk een liefde
kan ik niet weerstaan.
Mijn hart brandt,
en ik laat alles achter;
bij mij Geliefde wil ik zijn.


11 mei
Altijd en overal ...

Welk een rust en vrede,
zekerheid en geborgenheid,
ligt er in dit weten dat Hij
ons nooit zal verlaten, maar
iedere dag van ons leven
bij ons zal zijn.

In elke storm, bij elke golf,
op de top van de berg,
en in het diepste dal,
in vreugde en verdriet,
in goede en slechte dagen,
ja, altijd en overal,
zal Hij bij en met ons zijn.


15 mei
Dank ... 

Dank U, Jezus
voor Uw vergoten bloed,
voor Uw verbroken lichaam,
voor alles wat U voor mij
hebt gedaan.
Dank U,
dat ik door Uw offer
nu gerechtvaardigd ben
en als onschuldig
voor God mag staan.


20 mei
Dank ...

Dank U Heer, voor de overvloed die U geeft.
Dank U, voor de liefde waar U mij mee omgeeft.
Leer mij om te geven zoals U geeft;
vanuit de liefde waar U mij mee omgeeft.


1 juni
Dichtbij ...

Uw hand, Heer,
is altijd op mij;
in voor- en tegenspoed,
in blijde en in droeve dagen.

U, Heer,
bent mij altijd
dicht nabij;
Nacht of dag,
U zult mij altijd dragen.


2 juni
Houd vol!

Houd vol;
geef niet op!
Richt je blik op Jezus;
houd vast aan Hem
die de overwinning
heeft behaald.

Houd vol;
geef niet op!
God Zelf strijd mee,
je bent niet alleen.
Nog even en de overwinning
wordt binnengehaald!


25 juni

Het beklimmen van een hoge berg
gaat gepaard met moeite en pijn.
Maar met het bereiken van de top
zal het alles waard blijken te zijn.


10 augustus
Mijn alles in al 

Jezus, U bent
mijn alles in al.
U bent mijn Bron,
mijn hoop,
mijn toeverlaat.
In U leef ik,
beweeg ik,
is mijn bestaan.
Ik ben niets
als U niet
met mij gaat.


15 augustus
In de stilte ...

Mijn vreugde en kracht
ligt in de stilte van de
nieuw ontluikende dag;
bij het opkomen van de zon.
In het opkomende licht
zie ik Zijn hand en
hoe Hij zorgt en waakt;
dat Zijn Licht het duister overwon.


4 september

Bij U, Heer, is genade;
bij U vindt een zondaar vergeving.
Bij U komt de ziel tot rust
en vindt zij genezing.


22 september
Vreugde ...

U, Heer, mijn God, U regeert,
U zit op de troon!
Wat er ook gebeurt vandaag:
de overwinning is behaald
door Gods Zoon!

U leidt ons, Heer, in wijsheid
en kracht op al onze wegen.
Uw overvloeiende genade
is ons daarbij iedere dag opnieuw
tot een bron van zegen.

Ja, we hebben werkelijk alle reden
om ons te verheugen in U, o Heer!
Laten we daarom niet ophouden
met het zingen van liederen
tot Zijn glorie en eer.


25 september
Gerechtvaardigde zondaar

Het goede dat ik doen wil,
dat doe ik niet,
en het verkeerde dat ik niet wil,
dat doe ik.
Maar Gode zij dank,
door Jezus' vergoten bloed
ben ik rechtvaardig
in Gods ogen.

Geen aanklacht houdt meer stand,
niet die van mijzelf, een ander,
of die van de boze.
Mijn schuld is betaald,
mijn zonden zijn vergeven,
ik ben een gerechtvaardigde zondaar;
heilig, zuiver en rein
in Gods ogen.


4 oktober
In dagen van ouderdom ...

Heer, ik wil de dagen van ouderdom
die aanbreken omarmen
en vertrouwen dat Uw kracht
in mijn zwakheid zal worden volbracht.
En gaande in Uw kracht,
wil ik mijn oog gericht houden
op de heerlijkheid die mij straks
bij U wacht.

- Amen -


22 oktober
Genade ...

Ik sta met lege handen.
Er is niets dat ik doen,
noch kan geven.
Zondig en onrein
sta ik daar,
terwijl Zijn liefde
mij overstroomt
en mij voorziet
van een nieuw leven.

Vrijwillig gegeven liefde;
genade, zo onvoorstelbaar groot
bracht mij Licht en Leven,
en verloste mij van de dood.

Geprezen zij Uw eeuwige Naam,
alle lof en glorie is aan U!
Ja, mijn aanbidding geef ik
alleen nog aan U.


2 november
Onveranderlijk

O, welk een rust
ligt er in het weten
dat U, o mijn God,
onveranderlijk bent.

Welk een zekerheid
voor mijn hart en ziel,
dat U van mij houdt
terwijl U mij zo goed kent.

Welk een hoop
voor tijden van nood,
als ik mij voor hulp
tot U wend.

Welk een kracht
om te kunnen gaan
op de wegen
waar U mij zendt.17 november
Om wie U bent …

Heer, ik wil Uw Naam
loven en prijzen;
en U opnieuw
om wie U bent
en om wat U hebt gedaan,
alle lof en eer bewijzen.

Om Uw goedheid en Uw trouw,
om Uw genade, zo oneindig groot.
Om Uw liefde en vergeving,
om Uw bewogenheid in elke nood.

Om de tijd die U mij gaf,
om Uw houding van geduldig wachten.
Om Uw lieflijke woorden
die keer op keer mijn leed verzachtten.

Ja, Heer, om wie U bent,
en om wat U hebt gedaan
kan en wil ik niets anders,
dan U loven en prijzen.
U door mijn leven en woorden
alle lof en eer bewijzen.


18 november
Mijn hart …

Mijn hart,
een afgesloten hof,
een verzegelde bron;
bestemd
voor U alleen,
o Heer.

Mijn hart,
afgezonderd
en geheiligd;
bereid
te leven tot
Uw eer.

Mijn hart,
veilig
en geborgen;
beschermd
door U, mijn God
en Heer.20 november
Eeuwige liefde …

Ik heb je lief
met een eeuwige liefde,
twijfel daar nimmer aan!
Hoe moeilijk
het leven ook is;
hoeveel pijn
en verdriet je ook hebt;
laat deze waarheid
als een rots
in je leven staan.

Ik heb je lief
met een eeuwige liefde,
twijfel daar toch nimmer aan!
Uit genade heb Ik
je tot Mij getrokken;
tot een Vader
ben Ik je geworden;
voor altijd
zul je in Mijn
handpalmen staan.


22 december
Ik maak je sterk!

Wees maar niet bang,
Mijn kind,
en kijk maar niet
zo angstig om
je heen.
IK ben bij je,
bij elke stap
die je zet.

Voel hoe Mijn hand
je ondersteunt,
voel Mijn kracht
daar doorheen.
Ik help je, Mijn kind,
Ik maak je sterk!
Roep Mij aan,
Ik hoor elk gebed.

dinsdag 2 januari 2018

Wees steeds een zonnestraaltje ...

Wees steeds een zonnestraaltje …

Vreugde voor de ander,
vrede in eigen hart.
Een licht voor de wereld;
zichtbaar, Gods Vaderhart.

Wees steeds een zonnestraaltje …

Een lichtend licht,
een zoutend zout.
Iedereen moet weten,
dat God van hem houdt!

Wees steeds een zonnestraaltje …


Lees meer op >> 'Into Your hand'

maandag 1 januari 2018

Focus en Source ...

Heer,
wees U de lens
waardoor ik alles
iedere dag weer
bekijk;
wees de bron
van waaruit ik al
mijn beslissingen
neem.

Wees De Eerste
die ik in de ochtend
ontmoet,
en De Laatste die ik
voor het slapengaan
groet.

Laat mij liefhebben
wie U liefhebt,
en laat mij haten
al wat U haat.
Opdat U zichtbaar zal zijn
in alles wat ik zeg,
in alles wat ik doe,
of in alles wat ik laat.

Dat Uw Naam
verheerlijk wordt
in iedere keuze
die ik maak;
en menig hart
door Uw liefde
en Uw genade
wordt geraakt.

Leid mij door
Uw Heilige Geest
vanaf het moment
dat ik mijn ogen open,
opdat ik op de weg
die U voor mij
voor ogen hebt,
zal lopen.

Daarom bid ik U, Heer,
wees mijn lens,
wees mijn bron
opdat ik de boze
zijn wapens
ontneem.

- Amen -


Lees meer op >>  'Into Your Hands'