2011 t/m 2015 -Week-
en Maandgedichten


2015

Gedichten van mijn Blog Quality Time
'Waar God mij leidt ...
(De link naar het bijhorende Blog zit in de titel)


>> Week 1 - Niet zonder U!

Heer Jezus,
leer mij volgen,
leer mij gaan.
Niet voor U uit,
maar dicht
achter U aan.

Leer mij luisteren,
leer mij verstaan.
In de stilte
kan ik U horen,
Uw stem verstaan.

Ga met mij mee,
ook dit nieuwe jaar.
Leer mij volgen,
leer mij luisteren,
Leer mij vertrouwen
op Uw woord dat zegt:
‘Ik ben daar!

>> Week 2 - Niet zonder U, dus vol goede moed!
Vol goede moed

Vol goede moed en
met opgeheven hoofd
treed ik dit nieuwe jaar
tegemoet.
Ik richt mijn blik op Hem,
Die mijn hoop is en kracht;
Hij is het die mij redde
met Zijn kostbare bloed.

Vol goede moed en
met opgeheven hoofd
stap ik het onbekende
tegemoet.
Hij zal mij niet begeven
en mij niet verlaten;
ik wandel onder Zijn
heerlijke gloed.

Vol goede moed en
met opgeheven hoofd
ga ik zo in vertrouwen
op weg.
Ik kies ervoor om te wandelen
door geloof en niet door zien,
tot Hij de Kroon des Levens
in mijn handen legt.


>> Week 3 - Elke dag

Elke dag strek ik mijn handen uit
naar Hem, van wie ik alles verwacht;
hulp, leiding, inzicht en wijsheid,
genade, liefde, sterkte en kracht.
Hem roep ik aan, ja, steeds opnieuw;
op Hem vestig ik al mijn hoop;
want ik weet wie in dit leven
elke dag naast mij loopt.

>> Week 4 - Als een druppel genade ...

Heer, ik wil anders zijn!
Geef mij een hart
als het Uwe;
open en bewogen,
met ogen die zien,
en oren die horen.
Laat mij anders zijn;
minder gericht op mijzelf,
en openstaand
voor de leiding van
Uw Geest.
Opdat ik zal beseffen
dat een vriendelijk
gebaar van mij,
hoe klein dan ook,
voor iemand
een enkel moment
van vreugde kan zijn.
Ja, als een druppel genade
uit de hemel
die dorst kan lessen.

– Amen –

>> Week 5 - Bewaak je hart!

Heer, ik verlang te zijn
als een sterke betrouwbare stad
zonder kwetsbare muren.
Beheerst en standvastig,
ja, ook als mijn leven gaat
door de heetste vuren.

Help mij, Heer,
met de kracht en leiding
van Uw Heilige Geest
om over alles waakzaam te zijn,
maar over mijn hart
het meest!

Week 6 - Ziek
Deze week wegens ziekte geen gedichtje.


>> Week 7 - Een juist hart

Mijn  God en Vader,
ik bid U:
doorgrond mijn hart,
kijk, ja zie, tot in het diepste,
donkerste puntje van mijn hart
of er ook maar iets is wat mij
doet afdwalen van U,
of mij verkeerde wegen
doet gaan.
Maak het mij bekend, o God;
laat Uw Geest het mij tonen,
mij weten, zien of horen,
opdat er niets zal zijn
wat tussen U en mij
in zal staan.
Vernieuw zo ook
in mijn binnenste,
in het diepst van mijn hart,
een standvastige geest,
opdat ik te allen tijd
U zal dienen en eren
met een toegewijd hart,
en onbevreesd.

– Amen –

>> Week 8 - Een juist hart en gehoorzaamheid (1)
Aan God

Gehoorzaamheid,
luisteren,
Heer, het valt
niet altijd even mee.
Hoe graag gaan we
immers niet onze wegen,
doen we waar we zelf
naar verlangen en gaan we
op deze wijze soms zonder
het te beseffen
met de boze in zee.
Hoe makkelijk praten we
soms dingen niet goed;
een leugentje om bestwil;
ja, maar die ander …;
och, ik ben zo moe.
En toch, wat doen we U
zo ondoordacht veel verdriet;
doe ons toch beseffen, Heer,
dat elke vorm van ongehoorzaamheid,
hoe klein ook, er voor U toe doet.
Heer, geef ons een hart,
dat Uw wil wil doen
en Uw wegen wil gaan.
Dat gehoorzaam is
uit liefde om wat U
voor ons heeft gedaan.

– Amen –


>> Week 9 - Een juist hart en gehoorzaamheid (2)
Luisteren naar mensen

Liefde is de sleutel

Of we nu zelf goede raad
of terechtwijzing ontvangen,
of dat we deze geven
aan een ander,
laat het toch altijd
Gods liefde zijn die ons leidt.
Opdat elk woord
dat gesproken wordt
niet af zal breken
maar tot opbouw zal zijn,
leven zal brengen,
en een hart verblijdt.

>> Week 10 - Laat maar los, het mag!

Laat maar los, rust in: het mag,
het is niet erg,
je bent er niet minder om.
Laat los, rust in:  het is goed;
deze ruimte mag je nemen,
het is niet stom.

Laat maar los, rust uit van het streven naar perfectie
en het beantwoorden aan verwachtingen
waaraan je denkt te moeten voldoen.
Laat los, ontspan in Zijn aanwezigheid
om te ontvangen dat wat Hij je wil geven,
wil veranderen; in je leven wil doen.

Laat maar los, rust, het is goed!
Neem de tijd die je nodig hebt
om te verwerken wat Hij liet zien.
Laat los, rust, het mag!
Koester je in de liefde en de warmte
van de God die je dient.

Ik buig mijn hoofd en laat alles los
en leg het in de handen van mijn Heer,
die Zich zo duidelijk over mij ontfermt.
Mijn perfectionisme, mijn angst om te falen,
om afgewezen te worden ..., ik leg het neer
en rust in Hem die mij beschermt.


>> Week 11 - Wat een bemoediging!
U zult het doen!

Vol vertrouwen leg ik mijn leven in Uw handen,
want ik weet mij daar veilig en geborgen.
Ga Uw gang maar, Vader, ik wil U alle ruimte geven
om te doen wat U wilt doen in- en met mij.

Kneed en vorm mij maar, Vader, zodat ik
meer en meer op Jezus zal gaan lijken.
Schep, en herschep waar nodig is,
zoals een pottenbakker doet met de klei.

Ik ben niet bang, ik heb immers niets te vrezen,
U bent een God van genade, liefde en trouw.
U gaf mij de belofte dat U zult afmaken,
ja, zal voleindigen wat U begonnen bent in mij.

>> Week 12 - Mijn hart en verheffing
Blijf in MIJ!

‘Blijf in Mij, blijf in MIJ!’
steeds opnieuw klinkt Zijn stem.
‘Blijf in Mij, blijf in MIJ!’
klinkt het met klem.

‘Blijf in Mij, blijf in MIJ!’
Ik heb jou volledig aanvaard!
Om jou heb Ik zelfs
Mijn eigen Zoon niet gespaard.

‘Blijf in Mij, blijf in MIJ!’
Leef vanuit wat ons samenbindt.
Draag vrucht opdat IK tot jou zeg:
‘Goedgedaan, Mijn kind!’


>> Week 13 - Door omstandigheden even geen ...

>> Week 44 - Door U sta ik sterk!

Heer, ik heb U lief, zo lief,
meer dan ik U zeggen kan.

Door U sta ik sterk,
door U mijn God, mijn rots,
mijn steun en toeverlaat.
Door U sta ik sterk,
want U bent mijn Redder,
Degene die dagelijks
voor mij uit gaat.
Door U sta ik sterk,
want U bent mijn schild,
Degene bij wie ik veilig ben.
Door U sta ik sterk,
de almachtige Heer en God,
die van mij houdt
en mij bij name kent.

Heer ik heb U lief, zo lief;
meer dan ik U ooit zeggen kan.

>> Week 46 - Hij hoort mijn hulpgeroep!

Het water staat mij tot de lippen
en het stijgt nog verder omhoog.
Het dreigt mij te overspoelen;
golven slaan over mij heen met een boog.

Het water is een kolkende massa
waarin ik lijk te verdrinken.
Ik schreeuw het uit tot God;
ik hoor mijn eigen stem weerklinken.

O God, steek Uw hand uit, grijp mij vast.
Trek mij uit dit kolkende water.
Bevrijd mij van mijn vijanden, mijn tegenstanders;
help mij, red mij, wacht toch niet tot later.

O God, mijn vijanden zijn zoveel sterker dan ik.
Ze overvallen mij  in mijn zwakheid.
Kom mij toch te hulp, o mijn Heer en God;
red mij, beslecht voor mij de strijd.

En God, de Heer?  Hij hield mij staande;
vanuit de hemel reikte Hij mij de hand.
Hij greep mij vast, trok mij uit het water
en zette mij op de oever van de waterkant.

Hij heeft mij lief; Hij gaf mij ruimte.
Hij redde mij, en bevrijdde mij.
Zijn Naam wil ik loven en prijzen,
want er is niemand zoals Hij.

>> Week 47 – Het licht ontstoken …
Geloof en vertrouw!

Soms schijnt ons licht niet zo helder meer,
en soms is zelfs ons licht gedoofd.
De moeiten en zorgen in ons leven
hebben het schijnsel weggeroofd.

Hoewel we weten: Hij is steeds bij ons,
overschaduwt duisternis ons leven.
En met verlangen zien we uit naar de dag
dat Hij het licht terug zal geven.

Laten we Hem vertrouwen op Zijn woord:
God doet wat Hij heeft beloofd!
Zijn woord is waar en betrouwbaar;
de Naam van de Heer zij geloofd!

‘For thou wilt light my candle:
the LORD my God will enlighten my darkness.’

(King James-vert. Psalm 18:28)

‘Want gij zijt het die mijn lamp weer licht geeft,
de Ene, mijn God, klaart mijn duisternis op.’

(NB - Psalm 18:29)


>> Week 50 - Volmaakt en betrouwbaar
Gods volmaakte plan

Ik weet niet waarom al mijn hoop
verbrijzeld lijkt te zijn.
O God, Uw perfecte plan,
ik kan het niet zien.
Maar ik geloof met heel mijn hart,
dat er een dag komt dat U
mijn tranen zult drogen
en ik het totale plaatje kan zien.

Ik begrijp nu helemaal niets
van al mijn moeilijkheden,
van het waarom ik zo lijden moet
en me zo ellendig en wanhopig voel.
Maar ik geloof met heel mijn hart,
dat er een dag komt dat U
mijn tranen zult drogen en ik zie:
dit was Uw perfecte plan en doel.Weekgedichten
2014

Quality Time - Mijn moment met GodNieuwe verwachtingen.
Nieuwe hoop.
Nieuwe ontmoetingen.
Nieuwe voornemens.
Nieuwe lessen om te leren.

Een nieuw jaar.
Zijn hand beschermt.
Zijn liefde verwarmt.
Zijn troost geneest.
Zijn kracht herstelt.
Zijn genade vergeeft.

Een nieuw jaar,
maar met al eeuwenoude beloften 
van een onveranderlijke God.
Die niet loslaat wat Zijn hand begon te doen,
en Die trouw is tot in alle eeuwigheid.

Een nieuw jaar, waarin we mogen weten:
alles is in Zijn hand!
Geen moment verliest Hij ons
uit het zicht!
Onbegrijpelijk zijn misschien
soms Zijn wegen,
maar altijd schijnt over ons
Zijn Licht.

Een nieuw jaar:
Geloof
Vertrouw
Hoop
Zie uit


De Binnenkamer

In mijn Binnenkamer ontmoet ik U;
als ik afdaal op de treden van mijn ziel
weet ik, dat U daar op mij wacht.
Met iedere trede ervaar ik meer van U,
van Uw aanwezigheid, van Uw rust en vrede.
Op de bovenste trede hoor ik immers al Uw stem,
heel zacht.

De warmte van Uw liefde weerklinkt in Uw stem; 
doorstroomt mijn hart, mijn hele wezen,
en ik weet mij veilig en geborgen.
Ik daal nog verder af tot ik heel dicht bij U ben;
daar komt mijn ziel volledig tot rust
en ben ik vrij van alle moeiten en zorgen.

U spreekt door Uw woord tot mij,
U onderwijst, leert en wijst mij ook terecht;
U bemoedigt mij en verkwikt mijn ziel.
Daar, in mijn Binnenkamer,
op die diepe plaats waar niemand komt,
vind ik nieuwe kracht als ik
aan Uw voeten kniel.


>> Week 3 - Nu is het genoeg!
Uw genade is mij genoeg!

Leer mij, HEER, om net als Paulus,
tevreden te zijn zowel in voor-
als tegenspoed.
Leer mij genoegen te nemen
met elke omstandigheid
waarin ik kom te verkeren.
Leer mij beseffen
dat hoe ik ook
tob of zwoeg,
niets belangrijker is,
dan wat Paulus zei:
Uw genade is mij genoeg.

U gaat met mij mee
elke dag van mijn leven.
Uw liefde en trouw
zullen mij nooit begeven!
Dat is wat U mij hebt beloofd;
Uw Naam zij geprezen en geloofd!


>> Week 4 - Jezus volgen betekent verandering
Laat zien dat je Jezus volgt

Laat zien wie je bent
in Christus de HEER.
Laat zien wie er op
de troon zit van je leven.
Laat zien dat Hij
boven alles staat.
Laat zien aan wie jij
je leven hebt gegeven.

Laat boosheid
niet de liefde bedekken;
noch pijn en verdriet
je vreugde roven.
Laat noch gedachten,
noch gevoelens,
de Geest van God
doven.

Laat geduld
niet verloren gaan,
noch vriendelijkheid
in het leven van alle dag.
Laat goedheid
je drijfveer zijn,
opdat je Jezus‘ hart
doorgeven mag.

Laat angst
je geloof niet ondermijnen;
laat noch je zachtmoedigheid,
door wat dan ook, bederven.
Laat ook zelfbeheersing
hoog in het vaandel staan;
zo zul je Zijn koninkrijk
beërven.


>> Week 5 - Op weg naar huis

Ik ben op weg naar huis
met de almachtige God
aan mijn zij.

Ik ben door Hem gewild,
gekend, wonderlijk gemaakt.
Ik ben omgeven door Zijn liefde,
beschermd door Zijn hand.

Hij leidt mij, houdt mij vast, ziet mij,
waar ik ook ben of heen zou gaan.
Hij gaat met mij mee, elke dag,
op weg naar mijn Vaderland

Ik ben op weg naar huis
met de almachtige God
aan mijn zij.


>> Week 6 - Leef en sterf - allebei tegelijk
In Hem

Ik ben die ik ben;
ik mag zijn wie ik ben.
Ik ben gewild, gekend en geliefd.
Ik ben de dochter van de Allerhoogste.

Ik ben kostbaar en waardevol.
Duur gekocht en betaald.
Rechtvaardig en heilig.
Ik ben een gezegend kind van God.

Onder Zijn liefdevolle handen
kan ik openbloeien als een roos
en Zijn geur verspreiden.

Ik leef en ik sterf,
allebei tegelijk.
Want niet meer ik,
maar Hij leeft in mij.


>> Week 7 - Echte vrienden
Mijn vriend

Heer Jezus,
U bent voor altijd
mijn vriend.
U gaat met mij mee
iedere dag van mijn leven
en U staat mij terzijde
in vreugde en in verdriet.

U klimt met mij mee
en daalt met mij af.
Als ik struikel of val,
neemt U mij bij de hand
en richt mij weer op.
En al laat ik U soms in de steek,
U verlaat mij niet.

U trotseert met mij elke storm,
en rust met mij in groene weiden.
U ondersteunt mij in moeilijke dagen,
en bent blij als mijn hart
van vreugde zingt.
Heer Jezus, U bent de vriend,
Die altijd naar mij ziet.


>> Week 8 - Ik denk, dus ...
Beproef en zie

Heer, U bent het,
die mijn hart kent
en doorgrondt;
weet heeft
van mijn verlangens
en gedachten,
en Die mijn daden doorziet.

Toets mijn hart, o God,
beproef mijn ziel;
toon mij de wegen
die ik ga
en laat mij zien
of ze U vreugde schenken
of verdriet.

Vernieuw mijn denken,
berg Uw woorden op
in mijn hart;
geef mij inzicht en wijsheid
en leer mij te strijden
met de wapens
die U mij biedt.

In Jezus’ Naam.

- Amen –


>> Week 9 - Klein maar dapper
In Mijn Naam en kracht!

Wees sterk, Mijn kind,
wees sterk en vastberaden.
Laat je niet ontmoedigen,
noch met wanhoop overladen.

Wees moedig, Mijn kind,
wees moedig en vrees niet.
Ga in Mijn Naam en kracht
en zie hoe de boze vliedt.

Wees standvastig, Mijn kind,
wees standvastig in het geloof.
Waak ervoor dat Mijn Geest
in jou niet wordt gedoofd.

Wees waakzaam, Mijn kind,
wees waakzaam en vertrouw op Mij.
Ik zal je nooit verlaten;
Ik ben elk moment aan je zij.


Week 10 - Berouw
Deze week geen gedichtje, wel een serie gedachten over.
In totaal zijn er drie stukjes:
>> Berouw (1) 
>> Berouw (2) - 'Al je zonden zijn vergeven'
>> Berouw (3) - 'Mijn Jezus ik hou van U!'


>> Week 11 - De liefde van weleer
U heb ik lief!

Heer, ik heb U lief,
U bent de liefde van mijn leven.
U bent mijn alles,
en zo geheel met mij verweven.

U bent de adem van mijn ziel,
de bron van mijn bestaan.
De rots waarop ik bouw,
en de weg die ik wil gaan.

Ik heb U lief,
meer dan ik met woorden zeggen kan.

Ik heb U lief,
meer dan mijn daden laten zien.

Ik heb U lief,
meer dan mijn gevoel kan uiten.

U heb ik  lief,
U bent de Heer die ik dien.


>> Week 12 - Hoe vast jij?

Verlangen naar God

Verlangen naar U, o HEER,
verlangen naar meer van U
en minder van mij.

Verlangen naar stilte,
naar alleen zijn met U,
om Uw stem te horen
en te verstaan;
Uw wil te ontdekken
om Uw wegen te gaan.

Verlangen naar U,
naar U te dienen
met heel mijn ziel
en heel mijn hart;
een vreugde te zijn
voor Uw Vaderhart.

Verlangen naar U, o HEER,
verlangen naar meer van U
en minder van mij.


>> Week 13 - Als Jezus binnenkomt, verandert de sfeer
Hosanna!

Hosanna voor de Zoon van David,
hosanna voor de Allerhoogste Heer!
Hosanna, U alleen bent waardig,
te ontvangen al mijn lof en eer!

Hosanna voor de Zoon van David,
hosanna voor het Lam voor mij geslacht!
Hosanna voor de Allerhoogste Koning,
alle hulde en lof moet Hem worden gebracht!

Hosanna voor de Zoon van David,
hosanna voor de Allerhoogste Heer!
Hosanna, U alleen bent waardig
te ontvangen al mijn lof en eer!


>> Week 14 - Een open deur
Liefde

Liefde is de sleutel
van Zijn bewogen hart.
Liefde is de drijfveer
achter Zijn uitgestoken hand.
Liefde ligt ten grondslag
aan wat Hij deed en doet.
Liefde is de reden waardoor Hij,
steeds opnieuw, door bewogenheid
word overmand.

Niemand klopt ooit
tevergeefs bij Hem aan.
Niemand zal Hij ooit
in de kou laten staan.
Want een ieder die vraagt, zal ontvangen,
die zoekt, zal vinden,
en wie klopt, zal worden opengedaan.

Leer mij wandelen, Heer Jezus,
in Uw voetspoor.
Lief te hebben
en bewogen te zijn als U.
In en op al mijn wegen;
in en bij alles wat ik doe.
Niet ziende op wat voor ogen is,
maar het hart van elk individu.
Wat is onze reactie?

Wat is onze reactie
als het leven tegenzit,
niet brengt wat we hadden
gehoopt of verwacht?

Wat is onze reactie
als het lijkt alsof God
onze gebeden niet hoort,
of als Hij geen uitkomst bracht?

Wat is onze reactie
als stormen ons leven belagen,
alles donker is als
een inktzwarte nacht?

Wat is onze reactie
als het antwoord op onze gebeden
anders is dan wij hadden gewild
of hadden bedacht?

Wat is onze reactie?
Hosanna of kruisigt Hem?
Uw wil geschiede
of weg met Hem?

Wat is onze reactie?


>> Week 16 - Deleted!
Vrij!

Deleted, uitgewist.
Ik ben vrij! Ik ben vrij!

Deleted, uitgewist is het document met aanklachten tegen mij.

Deleted, uitgewist.
Doorboorde handen kochten mij vrij!

Deleted, uitgewist is elk oordeel, elke schuld, elke straf,
over mij.

Deleted, uitgewist.
Jezus maakte mij vrij!

Als dan de Zoon u vrijgemaakt heeft, zult u werkelijk vrij zijn.
Johannes 8:36


>> Week 17 - Geloof jij dat?

Jezus is alles,
Jezus is voldoende.
Jezus’ offer
was afdoende!

Jezus zei: ‘Ik ben de opstanding en het leven.
Wie in Mij gelooft zal leven, ook wanneer hij sterft,
en een ieder die leeft en in Mij gelooft zal nooit sterven.
‘Geloof je dat?’


Johannes 11:25,26

Jezus,
U heeft Uzelf
gegeven,
U bent alles
wat wij nodig
hebben
om te leven.
Nu, vandaag,
en tot in alle
eeuwigheid;
U bent het,
Die echt bevrijd.
U bent
de opstanding
en het leven.
U vraagt
aan een ieder
van ons:
‘Geloof jij,
dat Ik
Mijn leven
voor jou
heb gegeven?’


>> Week 18 - Het onze Vader
Onze Vader

Samen;
onze Vader,
zo heeft Jezus
het bedoeld;
onze Vader,
en niet alleen:
mijn.

Samen;
eenheid, één-zijn,
zo heeft Jezus
het bedoeld;
voor ons allen
werd Hij brood
en wijn.

Samen;
onze Vader.
Zie de witte zee
van kleden van
rechtvaardigheid
over de schouders
van al Gods kinderen.

Samen;
eenheid, één-zijn;
allen gekocht en betaald
met het kostbare bloed
van Jezus, Zijn Zoon;
niets, nee niets mag
onze lofprijs hinderen.


>> Week 19 - Vrijheid en vrede

Door U ben ik vrij,
vrij van zonden en schuld,
vrij van gebondenheid,
niet langer door duister omhuld.

Door U ben ik vrij
en kan er vrede zijn in mijn hart,
ondanks moeiten en zorgen,
pijn en verdriet, leed en smart.

Door U ben ik vrij!
U betaalde daarvoor de prijs
en ging voor mij uit
naar het hemels paradijs.

Daar,
aan de rechterhand van de Vader,
wacht U op mij.
Verbroken
is de macht der duisternis:
door U ben ik vrij!


>> Week 21 - Mom@home
Het beste deel …

Aan Uw voeten, Heer,
kom ik tot rust
en vind ik vrede
en vreugde.
Aan Uw voeten
ontvang ik
nieuwe Kracht
en energie.

Aan uw voeten, Heer,
leer ik U kennen,
ontdekken hoe groot
en vol liefde U bent.
Aan Uw voeten
ontdek ik Uw wil,
wat U mij persoonlijk
hebt te zeggen.

Aan uw voeten zitten, Heer,
is het beste deel
van alles waaruit
ik kiezen kan.
Aan Uw voeten
vind ik wat mij
nimmer zal worden
afgenomen.

Aan Uw voeten, Heer,
is de plaats waar ik
steeds opnieuw
hoor te komen.
Aan Uw voeten,
luisterend en lerend,
ontvangend om
te kunnen delen.


>> Week 22 - Een hemels huis
Hemelvaart

Feest van hoop,
van blijdschap en vreugde,
van dankbaarheid
en heerlijk vooruitzicht.

Hoop,
die een anker is
voor onze ziel.
Blijdschap en vreugde,
om wat ons wacht
bij Hem.
Dankbaarheid,
omdat Hij ons in alles
is voorgegaan.
Vooruitzicht
naar het nieuwe
Jeruzalem.

Hemelvaart

Feest van Hoop,
van blijdschap en vreugde,
van dankbaarheid,
van eeuwig leven
in Zijn Licht.


>> Week 23 - Nieuwe kleren (1)
Met Kracht bekleed

Met Kracht bekleed
om Zijn getuige
te kunnen zijn.
Met Kracht bekleed
om het Goede Nieuws
uit te dragen.

Met Kracht bekleed
om de weg te gaan
die Hij ons wijst.
Bekleed met Kracht
om vol te houden
ook in tegenslagen.

Met Kracht bekleed;
die angst verdrijft
en vrijmoedigheid geeft.
Met Kracht bekleed
om te leven naar Zijn wil
en tot Zijn welbehagen.

Pinksteren:
‘Met Kracht bekleed …’
Wat zouden we nog meer
kunnen vragen?!


>> Week 24 - Nieuwe Kleren (2)
Een nieuwe mens

Door genade ben ik vergeven,
en met gerechtigheid heeft Hij mij bekleed.
Met Zijn Kracht heeft Hij mij vervuld,
en met Zijn liefde houdt Hij mij omgeven.

Ik ben een nieuwe mens;
uitverkoren, geheiligd en geliefd.
Al wat Hij van mij vraagt,
is dit aan een ander voor te leven.


>> Week 25 - De Vader in de hemel
Onze Vader, Die in de hemelen zijt

Als ik tot U kom,
o Heer, mijn God,
met al mijn gebeden,
wil ik mij voorhouden,
dat U, God, de Allerhoogste bent;
de God van eertijds,
van de toekomst
en van het heden.

Ik wil zien op wie U bent,
niet op wat ik wil, of hoe ik
de dingen graag zou zien.
Ik wil bedenken en onthouden,
mijzelf in herinnering brengen,
dat Uw gedachten en wegen
hoger zijn dan die van mij;
dat ik een ontzagwekkende God dien.

Als ik tot U kom,
o Vader, Die
in de hemelen zijt,
buig ik mijn hoofd en wil
voor U, de Allerhoogste Heer en God,
En ik dank U, dat U Zich
als een Vader over mij
ontfermt en leidt.


>> Week 26 - Ik wijs je de weg
Ik wacht, en zie uit …

Mijn kind,
vertel Mij alles,
betrek Mij
in alles wat je doet,
en over welke wegen
je wilt gaan.

Ik hou van jou,
zo ontzaglijk veel,
meer dan jij beseft.
Ik verlang er zo naar
om regelmatig met jou
alleen te zijn.

Ik wil je ook laten weten
hoe belangrijk het is
dat je in Mijn liefde blijft;
Mijn geboden in acht neemt,
naar Mij luistert
en Mij gehoorzaam bent,
zodat je leven vrucht
kan dragen.

Ik wil je ook laten weten
hoe belangrijk het is
dat je in Mijn liefde blijft;
Mijn geboden in acht neemt,
naar Mij luistert
en Mij gehoorzaam bent,
zodat je leven vrucht
kan dragen.

Mijn kind,
Mijn geliefde kind,
kom, Ik wacht en zie uit
naar een ontmoeting
met jou.
Kom toch,
Ik hou zoveel
van jou!


>> Week 27 - Smachten naar God
Zie op God!

O dorstig hart,
o smachtende ziel,
zie op God,
vestig je hoop
op Hem!

Blijf Hem zoeken,
op Hem vertrouwen,
Hij is je behoud,
op Hem kun je bouwen.

Zie op Zijn wijsheid,
zie op Zijn macht.
Zie Zijn grootheid,
zie Zijn kracht.

Hij zal jou
Zijn liefde geven,
en van Zijn water,
dat je doet leven.

O dorstig hart,
o smachtende ziel,
zie op God,
vertrouw toch
op Hem!


>> Week 28 - Goed bezig

Ik geef U mijn plannen,
ik geef U mijn tijd.
Ik verlang ernaar dat U mij
op al mijn wegen leidt.

Ik wil leven naar Uw wil,
ik wil leven naar Uw woord.
Het is mijn antwoord op Uw handen,
die voor mij werden doorboord.

Ik wil gaan waar U mij zend,
ik wil doen wat U mij vraagt.
Het is mijn antwoord op Uw liefde,
die mij door dit leven draagt.

Ik geef U mijzelf,
U ben ik toegewijd.
Werk Uw wil uit in mijn leven
tot ik kom in Uw eeuwigheid.

- Amen -


>> Week 29 - Je bent Welkom!

Als je wilt weten hoe welkom je bent,
zie dan op het kruis van Golgotha,
waar Hij de weg heeft bereid
om de toegang vrij te maken
naar ons eeuwig thuis.
Armen zijn wijd uitgespreid
om jou in liefde op te vangen
en je mee te nemen
naar je eeuwig Vaderhuis.

Kom, twijfel niet meer,
en zie hoe de vader wacht.
Je bent meer dan welkom,
door het offer dat Jezus bracht.


>> Week 30 - Gewoon doen
Deze week door omstandigheden een verwijzing naar een gedicht dat ik eerder heb geschreven over vergeven.

..., je bent immers meer vergeven
dan dat ergens ooit ergens boos over kunt zijn;
kies in plaats van oordelen voor genade.


>> Week 31 - Je kunt het!

God heeft ons een wolk
van getuigen gegeven
om ons aan te moedigen
om vol te houden in dit leven.
Hij spoort ons aan om te waken
en om weg te doen wat ons
verstrikt doet raken.
Om vastberaden onze weg te gaan,
totdat wij juichend voor
Zijn troon zullen staan.
Om te zien op Jezus, Die alles
voor ons heeft volbracht;
ons in alles is voorgegaan
en bij de Vader op ons wacht.

Kom op, houd vol,
je kunt het!
Zie op Jezus,
zie Zijn Licht;
houd je blik
op Hem gericht.

Kom op, houd vol,
je kunt het!
Zie Zijn kracht,
zie Zijn macht;
zie Zijn liefde,
zie wat op je wacht.


>> Week 32 - Take a break!
Vakantie

Voor even neem ik afstand
van alles wat ik doe.
Ik laat alles voor wat het is
zodat ontspanning en rust
mijn leven binnenkomen.

Voor even creëer ik ruimte
in de hectiek van alle dag.
Ik zet bewust alles even opzij
zodat ik niet volledig door werk
in bezit word genomen.

Maar wat ik dan ook zal doen
of waar ik ook heen zal gaan,
U zal ik niet vergeten,
opdat U het zult zijn die mij met
nieuwe kracht zal doorstromen.

Heer, U bent met al mijn wegen vertrouwd;
waar ik ook ga of sta, het is U bekend.
Laat alles wat ik doe, ook dan, zijn tot Uw eer
en mijn hart dankbaar voor ieder gegeven moment.


>> Week 33 - Een tijd van rust

Binnengaan in Zijn rust …

Tijd apart zetten voor Hem,
even weg van de drukte van alle dag;
stil worden en luisteren
naar Zijn stem.

Een moment om tot rust te komen,
weg te zijn van de hectiek van alle dag,
om je met de kracht van Zijn Geest
te laten doorstromen.

Binnengaan in Zijn rust …

Tijd nemen om bij Hem te zijn,
ver weg van de onrust van alle dag;
gewoon verlangend naar een tijd
van innig samenzijn.

Een ogenblik waar alles even stil staat,
je weg bent van de verplichting van alle dag,
je Hem tot in het diepst van
je wezen binnenlaat.


>> Week 34 - Zusjes (en broers - mijn aanvulling)
Gebed

Laat mij omzien naar de ander
in liefde en bewogenheid.
Laat mij najagen naar
wat vrede  brengt en geeft.
Laat mijn hart zich uitstrekken
naar onderlinge verbondenheid.
Laat zichtbaar zijn dat U, Heer Jezus,
het in mijn leven voor het zeggen heeft.

Laat mij oog hebben voor de nood,
het verdriet en de pijn.
Laat mij troosten en bemoedigen,
in woord, gebaar of gebed.
Laat mij voor de ander
tot blijdschap en vreugde zijn.
Laat zichtbaar zijn, Heer Jezus,
dat ik door U ben gered.

- Amen -


>> Week 35 - De stem van het volk
Keuzes maken

Kiezen,
keuzes maken,
iedere dag weer.
Wel of niet,
voor of tegen,
keer op keer.

Soms simpel,
soms zwaar,
soms uitgesteld.
Soms aarzelend,
soms resoluut,
soms bijgesteld.

Kiezen,
keuzes maken,
keer op keer.
Met of
zonder Hem,
telkens weer …


>>Week 36 - Laat je licht schijnen

Heer, hier ben ik,
U wil ik gehoorzaam zijn.
Niet alleen in mijn woorden,
maar ook in mijn daden.
Uw licht wil ik doorgeven,
laten schijnen op elke plaats
en niet slechts op veilige
en geëffende paden.


>> Week 37 - In beweging
Gebed

Leer mij zien door Uw ogen,
laat mijn hart bewogen zijn als dat van U.
Leer mij om in Uw voetspoor te treden
en Uw wegen te gaan.

Laat mijn hart niet koud zijn,
noch ongeïnteresseerd.
Laat mijn angst niet overheersen,
noch mijn eigenbelang.
Laat mijn tijd de Uwe zijn,
ook in de stilte van de nacht.
Laat mij openstaan voor Uw leiding
en doen wat U van mij verlangt.

Laat mij meer op U gaan lijken;
leer mij denken, handelen en wandelen als U.
Laat mij in beweging komen
als alles zich in mij roert en is aangedaan.

- Amen -


>> Week 38 - De weduwe en de rechter
De rijkdom van Gods woord
Een gebed.

O, hoe groot is Uw liefde en trouw,
hoe diep en rijk zijn Uw woorden.
Zelfs in de lessen die U ons wilt leren,
klinken Uw bemoedigingen door.

Soms ligt het zo voor het oprapen,
soms moeten wij zoeken naar wat U bedoelt.
Soms vinden we in Uw waarschuwingen
de weg omtrent het juiste spoor.

Ik bid U, Heer, om geopende harten,
die niet alleen oog en oor hebben
voor wat zij willen zien of horen,
maar die openstaan
voor de leiding van Uw Geest.

Ik bid U ook om gewillige harten,
die willen luisteren en gehoorzamen,
zodat geen van Uw woorden
of waarschuwingen
aan dovemansoren zijn geweest.

Help ons, Heer, om steeds opnieuw
de juiste keuzes te maken
om te blijven geloven,
te blijven vertrouwen.
U bent trouw en rechtvaardig;
U doet wat U zegt en belooft!
U bent immers de Rots
op wie wij kunnen bouwen!

- Amen -


>> Week 39 - Laat los!
Vertrouw MIJ!

Vertrouw Mij, Mijn kind,
vertrouw en geloof
dat Ik voor jou zal zorgen.

Leg alles wat je hart
zo bezwaard en bezighoud
in Mijn handen en vul je opnieuw met
mijn woorden van troost en kracht.

Laat Mij toch je lasten dragen,
tob toch niet langer voort.
Zie op Mij, op wie Ik ben;
kom en laat los; Ik wacht.

Vertrouw Mij, Mijn kind,
vertrouw toch en geloof
dat Ik voor je zal zorgen.


>> Week 40 - Een leeg bestaan?
Wend mijn ogen af ...

Wend mijn ogen af, o Heer,
van alles wat de wereld biedt
en wat mij wegtrekt van U.
Laat mij Uw wegen gaan,
zien op wie U bent,
een leven leven tot eer van U.

Wend mijn ogen af, o Heer,
van mijn omstandigheden als ik
daardoor het zicht op U verlies.
Help mij door Uw Geest,
opdat ik dicht bij U blijf
en ik U niet verlies.


>> Week 42 - Vissen
Zijn geur verspreiden

Heer Jezus,
U wil ik volgen,
U wil ik eren,
door te laten zien
dat U in mij leeft.
Uw heerlijke geur
wil ik verspreiden
met de gaven die U
mij gegeven heeft.

- Amen -


>> Week 43 - Een beetje vreemd
Een liefdevol en bewogen hart

Heer,
open mijn ogen
opdat ik zal zien,
en … in actie zal komen.
Laat mij nimmer
mijn hoofd wegdraaien
van de hulp die
een ander nodig heeft.
Laat ten alle tijd zichtbaar zijn
dat mijn hart door U
in bezit is genomen;
en dat Uw liefde
en bewogenheid,
ja, Uw Geest
in mij leeft.

- Amen -


>> Week 44 - Nog een keer!
Mogelijkheden  en kansen …

Raak niet ontmoedigd
als je steeds weer valt.
Maak je niet bezorgd
als niets gaat
zoals je verwacht.
Wees niet bang voor Mij
als iets steeds mislukt
en word niet boos
als het anders gaat
dan je had gedacht.

Zie het als mogelijkheden
waarvan je kunt leren;
als kansen om dichter
tot Mij te groeien.
Zie, hoe je in alles Mij
beter leert kennen
en dat door vertrouwen
je leven zal openbloeien.


>> Week 45 - Liefde en Trouw

Laat liefde en trouw mij nooit verlaten;
laat mij zorgzaam zijn
voor dit kostbaar goed.
Laat mij waakzaam zijn
opdat ze mij niet ontglippen
in dagen van voor- of tegenspoed.

Laat liefde en trouw mij nooit verlaten;
laat mij ze bewaren
diep in mijn hart.
Laat mij bewust zijn
van de kwetsbaarheid
opdat de grens niet wordt getart.

Laat liefde en trouw mij nooit verlaten!
Ja, Heer, laat tot mij doordringen 
wat U hier tegen mij zegt.
Laat mij keer op keer
de diepte en reikwijdte zien
van wat U heeft gezegd.

(De eerste twee coupletten zijn bestaande coupletten; het derde couplet is nieuw.
Ik vind namelijk dit gedicht  zo mooi en toepasselijk, dat ik ervoor gekozen heb om het opnieuw te gebruiken, maar heb er wel een (nieuw) vers aan toegevoegd)


>> Week 46 - Het mopperplantje

Mopperplantje,
je bent grauw,
stekelig en kaal,
en je bloemen geuren
naar eigenwijsheid,
egocentrisme,
trots
en opstandigheid.

Met elke keer
dat ik je water geef
groei je gestaag
en ondermijn je
mijn vertrouwen
op de Heer, mijn God,
en breng je mij tot
steeds meer
ontevredenheid.

Welk voorbeeld
ben ik nog
voor de wereld
om mij heen;
ben ik zo nog wel
als een ster die
Gods Licht uitstraalt
en Zijn liefde verspreidt?!

Onberispelijk,onbesmet, 
onbesproken en oprecht zijn
is wat U van ons vraagt.
Zijn als sterren aan de hemel,
schitterend en stralend,
Uw Naam verheerlijkend
tot in alle eeuwigheid.

(de eerste twee coupletten komen voort uit de overdenking van de kalender)


>> Week 47 - En ik?

Als ik vandaag (zaterdag) achter mijn laptop kruip om verder te gaan met mijn stukje voor zondag, komt er op een gegeven moment iets heel anders uit mijn  pen dan anders, namelijk een verhaal.
Als het af is en ik het nog eens nalees en overdenk, delete ik elk eerder geschreven woord, gewoon omdat ik het gevoel heb dat ik dit moet doen, omdat het verhaal voldoende is.
Zo is er dus deze week ook geen gedicht, maar nodig ik je uit om het verhaal te lezen.
Dat God het in ons aller hart mag uitwerken.


>> Week 48 - Een heerlijk buffet
Bron van vreugde

O, HEER,
hoe kostbaar zijn mij
Uw woorden!
Ze zijn kostbaarder dan
de gouden ketting om mijn hals
en zoeter dan de fijnste
en heerlijkste chocolade
die ik ooit heb gegeten.

Uw woord is echt en puur,
waar en waarachtig,
en als ik terugkijk in mijn leven,
zie ik hoe U overal was en mij
nimmer hebt vergeten.

Welk een bron van vreugde
is Uw woord mij geworden.
Welk een vrede mijn deel
als ik U in de stilte ontmoet.

Ik kom tot rust in Uw aanwezigheid,
in het tot mij nemen van Uw woord,
waardoor ik U beter leer kennen
en kan zeggen:
‘Het is goed wat U ook doet!’


>> Week 49 - Te koop: Kerst
Zijn naam is: Jezus!

Er is één Licht,
dat helderder schijnt
dan ooit een licht
heeft geschenen.
Er is één Licht,
dat ooit voor korte tijd
werd gedoofd,
maar daardoor ook
De Weg heeft bereid.

Er is één Licht,
dat wacht om
gevolgd te worden
naar het hemels paradijs.
Er is één Licht,
-je kunt het niet missen-
dat onafgebroken schijnt
op de weg die Hij
voor ons heeft geplaveid.

Er schijnt een Licht;
Zijn naam is Jezus.
Zie je het nog
tussen alle andere
lichtjes door?
Weet je ook nog,
tussen alle versierselen
en menugangen,
waarvoor?

Er schijnt een Licht boven alle lichten:
Zijn Naam is: Jezus!


>> Week 50 - Er is er een jarig
Alleen in de stilte …

Alleen in de stilte, ver weg
van al het feestgedruis,
sta ik oog in oog met Hem,
die voor mij is geboren.

Alleen in de stilte, daar,
waar ik helemaal alleen ben;
waar niets en niemand
mij kan storen,
is ruimte voor Hem;
kan ik Hem ontmoeten
en wat Hij wil zeggen, horen.

Alleen in de stilte, daar,
waar ik alleen ben met Hem,
buig ik opnieuw mijn hoofd
en fluister zacht:
‘U, en U alleen,
wil ik geheel toebehoren!’


>> Week 51 - Rust!
Immanuel, God met ons!

Immanuel,
God met ons!

Hij, de Almachtige,
de Schepper
van hemel en aard.
De Ik ben, die Ik ben,
de Allerhoogste,
Die Zijn trouw
tot in eeuwigheid
bewaart.

Immanuel,
God met ons!

Hij, de Sterke God,
de eeuwige Vader,
de Vredevorst.
De Redder,
Verlosser en Bevrijder
van een ieder
die naar Hem
dorst.

Immanuel,
God met ons!

Hij heeft lief,
richt op
en ondersteunt.
Hij troost,
geneest
en geeft kracht
aan een ieder, die
op Hem leunt.

Immanuel,
God met ons!


>> Week 52 - what's in a name?
De rijkdom van Uw Naam

Doe ons ontdekken, Heer,
de verborgen rijkdommen
in Uw Naam.
Open de ogen van ons hart,
en maak ons voor wat U wilt zeggen
opmerkzaam.
Doe ons toch zien wie U bent,
door wie U zegt dat U bent
in Uw Naam.

Laat zo Uw Naam zijn
tot een houvast, iedere dag
van ons leven.
Maar laat het ook eerbied en ontzag,
vreugde en dankbaarheid
naar U toe geven.
Opdat we elke dag een beetje meer
tot Uw eer en glorie
zullen leven.Weekgedichten
2013Elk moment van het jaar
is een goed moment
om je even te bezinnen
waar je geestelijk bent,
waar je staat.
Wie de reisleider is, die,
in het dagelijks leven
naast je gaat.

Elk moment van het jaar
is een goed moment
om je even te bezinnen
en zo nodig
nieuwe keuzes te maken.
Om bezigheden,
die niet goed zijn,
die Hem verdriet doen,
te staken.

Elk moment van het jaar
is een goed moment
om je even te bezinnen
en je af te vragen:
‘Ben ik een vriend van
de wereld of een vriend
van Hem?
Wie hoor ik spreken,
wie gehoorzaam ik,
luister ik nog wel
naar Zijn stem?’

Elk moment van het jaar
is een goed moment
om je even te bezinnen,
dus waarom nu dan niet.
Weet je wel zeker
dat je dingen ziet
zoals God ze graag ziet?


>> Week 2 - Dienstbetoon
Ben ik bereid?

Jezus waste de voeten
van Zijn discipelen
en nam daarmee de gestalte
van een diensknecht aan.
Zijn grootheid legde Hij af,
om in gehoorzaamheid,
Zijn Vader te verheerlijken.
Ja, tot in de dood is Hij gegaan.

En ik?
Ben ik bereid
mijn leven af te leggen;
mijn status, positie of baan?
Ben ik bereid om
Zijn voorbeeld te volgen,
in Zijn voetspoor te gaan?

Ben ik bereid
om ‘voeten te wassen’,
de minste te zijn?
Is ook mijn hoogste doel
de Vader in de hemel verheerlijken,
Hem in alles gehoorzaam te zijn?

Help mij,
o Heer en God,
om mijn bereidheid
om te zetten in daden;
niet slechts te spreken,
maar ook te gaan
op de door U
voorgegane paden.


>> Week 3 - Genade

Troon van Genade

De Troon van Genade,
de plaats van vergeving,
de plaats van reiniging.
De plaats voor hulp,
de plaats van rust
voor mijn ziel.

De Troon van Genade.
Vrijmoedig te benaderen
door het vergoten bloed,
van Jezus, Gods Zoon.
Die ons in alles is voorgegaan,
Beproefd is geweest als wij,
maar nooit in zonde viel.

De Troon van Genade,
waar God, de Vader wacht
(op ons, op jou) op mij.
Opdat ik, met eerbied en ontzag,
kom en ontvang,
en aan Zijn voeten kniel.


>> Week 4 - In de waarheid wandelen
Gebed

Heer, ik kom tot U
en bid U,
onderzoek mijn leven,
mijn gaan en staan,
en laat mij zien
of ik mij nog wel
op de juiste weg bevind.

Heer, ik kom tot U
en bid U,
peil mijn gedachten,
mijn diepste roerselen,
en laat mij zien
of U daar nog wel
vreugde in vindt.

Heer, ik kom tot U
en bid U.
Want in Uw waarheid
wil ik wandelen,
Uw liefde voor ogen houden
op alle wegen die ik ga.
Laat mij zien, o HEERE,
of ik mij nog wel
op de eeuwige weg bevind.


>> Week 5 – Je hart uitstorten
Stort je hart maar uit bij Mij!

Kom, Mijn kind, kom maar bij Mij.
Stort je hart maar bij Mij uit,
vertel Mij alles maar.
Vertel Mij van je diepste pijn,
je diepste verdriet.

Gooi het er maar uit, Mijn kind.
Schreeuw maar, huil maar.
Laat je tranen maar komen,
laat ze maar gaan,
het geeft niet.

Laat Mij komen, Mijn geliefd kind,
in wat zo diep in jou leeft.
Ik zie hoe je gebukt gaat
onder die zware last,
stort je hart toch uit, bij Mij!

Vertel het Mij, Mijn kind, vertrouw Mij!
Laat Mij je toch helpen
om die zware last te dragen.
Zie Mijn doorboorde handen,
de wond in Mijn zij!

Kom, Mijn kind, kom,
Ik wacht …

Kom, Mijn kind, kom,
Ik wacht …


>> Week 6 – Kwetsbaar
Zie Mijn uitgestoken hand

Hoever je ook weg bent
bij Mijn aangezicht vandaan;
zoekende, dolende,
of in de diepste put,
er is geen enkele weg
waar Ik niet met jou mee
zal gaan.

Ik ben bij je op elke weg,
ook al zie jij Mij niet.
Ik ben op de hoogste berg,
Ik ben in het diepste dal,
en houd Mijn hand uitgestoken,
net zo lang tot jij
hem ziet.

Hoe kwetsbaar je ook bent,
wees niet bang voor Mij.
Ik zal je met Mijn liefde overladen;
Mijn zorg zal liefdevol en teder zijn.
Zie Mijn uitgestoken hand, grijp vast
en laat Mij jouw wonden genezen
door Mijn liefde te brengen
in alle verdriet en pijn.


>> Week 7 - Een kroon op hun hoofd in plaats van stof
Word wakker!

Word wakker en schud het stof van je af.
Verzamel je krachten en kleed je in je mooiste klederen.
Ruk in Zijn kracht de ketenen van je hals en sta op.
Neem je plaats in; je bent immers van koninklijk komaf.

Zie de Messias, Hij is gekomen om te verlossen en bevrijden,
Hij wil troosten hen die treuren, helen de gebrokenen van hart.
In Zijn hand is een kroon voor op je hoofd,
vreugdeolie, om je gezicht te doen stralen,
en een lofgewaad die de plaats inneemt van alle wanhoop en rouw.
Neem het aan, laat niets je nog langer van Hem scheiden.

Word wakker, sta op en ontvang een nieuwe naam.
Straal, weerspiegel wie Hij is in jou.
Wees sterk en draag veel vrucht.
Loof en prijs in alles Zijn heilige Naam.


>> Week 8 – Nee zeggen
Niet mijn wil, maar Uw wil

‘Niet mijn wil,
maar Uw wil geschiede.’

Met gebogen hoofd
spreek ik de woorden,
terwijl mijn ogen het bloed zien
van de spijkers die Uw handen 
en voeten doorboorden.

‘Niet mijn wil, maar Uw wil …‘
O Heer, help mij toch om zo te leven.
En om werkelijk elk deel van mijzelf,
ook wat ik nog verborgen houd
aan U te geven.

‘Niet mijn wil,
maar Uw wil geschiede.’

Ja, Heer, U wil ik gehoorzaam zijn,
tot in de kleinste dingen.
Maar heb alstublieft geduld met mij
en blijf mij met Uw liefde en trouw
omringen.


>> Week 9 – Eeuwige liefde
Onbegrensde liefde

Hoor de hartslag van Zijn onbegrensde liefde!
Hoor, luister goed, neem de tijd ervoor iedere dag.
Laat het ritme van die harteklop de adem van je leven zijn,
de tred van iedere stap die je zet,
de Bron van waaruit je leeft en geeft.
Zijn liefde heeft Hij jou bewezen
toen Hij stierf aan het kruis op Golgotha,
waar de hartslag van Zijn onbegrensde liefde
voor korte tijd stopte met slaan,
zodat een ieder, die in Hem gelooft, eeuwig leven heeft.

- Amen –


>> Week 10 – Een leugenachtig leven leiden
Leugens …

Het ergste is niet
dat de waarheid vroeg of laat
aan het licht zal komen,
maar dat het indruist
tegen wat God gebied.

Laten we waakzaam zijn,
vooral voor die kleine leugentjes
die zo snel en makkelijk zijn gedaan.
Voor God is immers niets verborgen,
er is niets dat Hij niet ziet.

Het maakt niet uit
of ze nu groot zijn of klein;
ze zijn niet goed te praten.
Laten we beseffen:
elke leugen doet God verdriet.


>> Week 11 – Valse beschuldigingen
Wijsheid en inzicht

Schenk mij, Heer,
Uw Geest
van wijsheid en inzicht,
opdat mijn hart
en mijn verstand
door U worden verlicht.

U geeft, Heer,
aan een ieder die vraagt
zonder voorbehoud
en verwijt.

Zo ga ik mijn weg
in het volste vertrouwen
dat Uw Geest mij
in Uw waarheid leidt.

Naar: Jacobus 1:5,6


>> Week 12 - Gods macht
Geloof en vertrouw

Twijfel toch niet langer meer,
maar geloof in Mij
en in Mijn
allesoverheersende macht.

Zie, hoe de opstanding
van Mijn Zoon
getuigt van
Mijn majestueuze kracht.

Leg je leven
in Mijn hand
en vertrouw op Mij
al de dagen van je leven.
Mijn kracht houdt jou
in elke omstandigheid
met liefde omgeven.


>> Week 13 - Anderen oordelen
Gebed

Heer, laat de woorden
van mijn mond
en de overleggingen
van mijn hart
zijn tot eer en glorie
van Uw grote Naam.
Laat ze zijn
als een reukwerk,
geurig en voor U
aangenaam.

Zet een wacht, Heer,
voor mijn mond
en behoed de deur
van mijn lippen.
Opdat zegen
en vervloeking
niet uit
dezelfde mond
zullen ontglippen.

Naar: Ps.19:15; Jak. 3:10; Ps. 141:3


>> Week 14 - Sexuele reinheid
Tempel van de Heilige Geest

Ons lichaam is een tempel,
een tempel van de Heilige Geest.
Het behoort niet aan ons, maar aan Hem;
het is nooit en te nimmer ons eigendom geweest.

Hoe hoog was niet de prijs?
Hoe duur zijn we niet betaald!
Hoeveel van Zijn bloed heeft niet gevloeid
voor Zijn lichaam van het kruis werd afgehaald?

Hij is onze Maker,
Hij alleen is onze HEER.
Met lichaam en geest dienen wij te leven,
tot glorie van Zijn grote Naam en tot Zijn eer!


>>  Week 15 - Vrijheid

Onze vrijheid is duur gekocht en betaald,
en toch leven wij vaak nog
als een vogel gevangen in een kooi.
We vergeten of durven niet aan te nemen
wat Hij ons gaf door Zijn vergoten bloed.
Het maakt ons voor de boze een makkelijke prooi.

Stap uit die kooi van gevangenschap;
weg van het juk van slavernij.
Omarm de vrijheid die Hij heeft gegeven.
Hij heeft ons immers bevrijd
opdat wij in vrijheid zouden leven.

Wees gehoorzaam aan God en Zijn woord.
Laat los en vergeef waar nodig is.
Wees waakzaam en luister naar Zijn stem.
Sta open voor de leiding van Zijn Geest.
Ruim op al wat een belemmering is
en je leven zal zijn tot eer en glorie van Hem.


>> Week 16 - Volledige gezondheid
Hier ben ik, Heer

Heer,
hier ben ik,
gewoon zoals ik ben.
Ik geef U mijzelf
om te doorzoeken
met Uw Geest
en te zien
waar mijn leven
nog meer heiligmaking
nodig heeft.

U wil ik behagen!
O, ik wil dat U
vreugde vindt
in alles wat ik doe.
Dat er een glimlach
op Uw lippen is
elk moment
dat U
naar mij kijkt.

Heer,
hier ben ik,
gewoon zoals ik ben.
Ik geef U mijzelf,
omdat ik weet:
alleen kan ik het niet.
Maar wel
door Uw Geest,
die in mij woont
en leeft.


>> Week 17 - Afwijzing
Vertrouw Mij!

Misschien heb je alle hoop verloren,
lijkt je leven doelloos,
uitzichtloos en zinloos.
Misschien heb je nooit anders gehoord
dan dat je voor het ongeluk
bent geboren.

Misschien ga je als een schim door het leven,
angstig, schichtig, schuw,
alsof je er niet mag zijn.
Misschien ben je alleen maar afgewezen,
en heeft niemand je ooit
liefde en geborgenheid gegeven.

Misschien sta je aan de rand van de afgrond,
slechts een klein zetje
is alles wat nog nodig is.
Misschien ben je moe gestreden en uitgeput,
weerloos, krachteloos,
en dodelijk verwond.

Laat dan alles los en geef het aan Mij.
Je worstelt en strijdt al zo lang.
Laat Mij je toch helpen.
Vertrouw Mij; Ik ben er voor jou.
Ook al zag of voelde jij het niet
Ik was echt overal bij!

Kom, Mijn kind, en vertrouw Mij maar.
Ik heb je nooit verlaten,
jouw pijn zit diep in Mij.
Het geknakte riet zal Ik nooit breken,
noch de walmende vlaspit doven.
Elk woord van Mij is waar.

Laat maar los, en laat Mij maar komen
in elk deel van je leven,
in elk verdriet, in elke pijn.
Wat dood is, wordt weer levend,
als Mijn genezende liefde
door jou heen mag stromen.


Gebed

O Heer, niets is mooier,
niets is beter,
niets is begerenswaardiger,
dan in Vrijheid te leven.

Vrij van elke aanklacht,
van elke schuld,
van elke zonde
ooit door mij bedreven.

Leid mij daarom, Heer,
in Uw waarheid,
leer mij
en geef mij wijsheid van hart.

Doe mij onderkennen
elke zonde,
elke smet,
die deze vrijheid tart.

Ik verlang te belijden, Heer,
alles wat er staat
tussen U en mij.
Vergeef mij; was mij rein!

Het is mijn diepst verlangen,
U te eren, U te dienen,
voor U te leven.
O God, van U alleen wil ik zijn.


Trots,
zo geniepig,
zo bedrieglijk.
Zo moeilijk soms
te onderscheiden.

Aan God voorbijgaand.
In eigen kracht
het leven uitstippelen
en leiden.

Zo op zichzelf gericht,
zichzelf zo verheffend.
Tegelijk de ander,
en boven alles God,
zo kwetsen, zo bezeren.

Trots.
Zichzelf,
boven alles,
vereren.

Laat Zijn Geest
je onderzoeken;
spiegel je leven
aan Zijn woord
en zie of je handel
en je wandel
Hem wel echt
bekoort.


>> Week 20 - Evenwicht
Gebed

Leer mij, Vader,
dicht bij U te blijven
door Uw woord te lezen,
en het te overdenken.

Dat Uw Geest mij
een hart vol wijsheid
en inzicht in wat ik doe
zal schenken.

Laat mij openstaan
voor Uw leiding
en doe mij inzien
wanneer ik mij op de
verkeerde weg bevind.

Zo zal ik
door Uw genade
in vrede met U
kunnen leven.
In de nabijheid
van Uw liefde
als Uw kind.


>> Week 21 - Vernieuwd denken
Gebed

Laat Uw Heilige Geest
als een vuur
mijn hart binnendringen
en wegbranden
alles wat mijn denken
misvormt.

Laat de waarheid
van Uw woord
mijn hart in bezit nemen
en plant in mij alles
wat goed en volmaakt is,
en U aangenaam.

Maak mij een nieuw mens
met een nieuwe manier
van denken.
Dan zal ik staande blijven
hoezeer de aarde ook beeft,
of het in mijn leven stormt.

Dan zal U de eer ontvangen,
de glorie en de heerlijkheid;
ja, alles wat U toebehoort.
Dan zal mijn loflied klinken
en opstijgen tot Uw troon;
erend Uw grote Naam.


>> Week 22 - Kinderen van God
Houdt je hoofd omhoog

Hij die in de wereld is,
briest, schreeuwt en gaat te keer.
En soms legt hij ons het vuur aan de schenen,
in de hoop dat iemand zich tegen God keert.

Maar opent U toch onze ogen, Heer,
en verlicht ons verstand.
Doe ons steeds beseffen:
we zijn veilig in Uw hand.

In Uw  Naam en door Uw kracht
strijden wij de te strijden strijd.
Want U bent groter en machtiger;
U bent het die ons bevrijdt.

Laten we ons hoofd omhoog houden
en strijden met koninklijke waardigheid.
Want op onze schouders ligt Zijn kleed,
het kleed van rechtvaardigheid.


>> Week 23 - Levend geloof

Levend geloof
Geloof dat zonden belijdt

Levend geloof
Leven in gehoorzaamheid

Levend geloof
Geloof in woord en daad

Levend geloof
Leven dat hoort, en gaat

Levend geloof
Geloof dat leeft

Levend geloof
Leven dat vruchten geeft

Levend geloof
Stapt uit en waagt

Levend geloof
Leven dat Hem behaagt


>> Week 24 - Depressie
Gebed

Hoelang nog, Here, hoelang nog?
Hoor hoe David de woorden
uitroept naar God.
Het duurt al zo lang;
is God hem vergeten;
houdt God Zich voor hem verborgen?

Hoelang nog, Here, hoelang nog?
Hoor hoe David schreeuwt
om een antwoord van God.
Hoe hij roept om uitzicht
in de donkere uren van zijn leven
naar de ochtendgloren van de morgen.

Hoelang nog, Here, Hoelang nog?

Misschien is het ook wel jouw roep;
hardop, of in de stilte van je hart.
Klinkt jouw stem samen
met die van David
in deze woorden van smart.

Loop dan ook met David mee
tot aan het einde van zijn gebed.
Waarin hij blijft vertrouwen
op de God waarvan hij weet:
Hij is liefde en Hij redt.

Zing met hem
over de goedheid van God.
Want in Zijn hand
ligt ons aller levenslot.


>> Week 25 - Volharding
Gebed

Lieve Vader,
neem mij bij de hand en breng mij
naar de eindstreep van de wedloop van dit leven.
Zonder Uw hulp houd ik het niet vol,
ben ik bang dat ik het op zal geven.

Help mij, Vader,
het einddoel voor ogen te houden,
te zien op wat mij aan de eindstreep wacht.
leer mij volharden tot het einde toe,
wees daarin mijn hulp, sterkte en kracht.

Leer mij, Vader,
mijn oog gericht te houden op Jezus,
die mij in alles is voorgegaan.
Dat zal mij helpen de moed niet te verliezen,
maar vol te houden tot U zegt: ‘Goed gedaan!’


>> Week 26 - Berouw
Vreugde

Welk een vreugde
is een leven dicht bij Hem.
Pure goedheid, liefde en genade,
giet Hij uit over mij.
Welk een lessen mag ik leren
met het luisteren naar Zijn stem.
Welk een veilige plek is het gaan
met Hem dagelijks aan mijn zij.

Welk een vreugde
is een leven dicht bij Hem.
Hoe heerlijk is het te mogen weten:
al mijn zonden zijn vergeven.
Welk een liefde en genade
klinkt er door in Zijn stem,
als Hij spreekt en tot mij zegt:
‘Ik ben bij je elke dag van je leven.’

Welk een vreugde
is een leven dicht bij Hem.
Hoe heerlijk is het te wandelen
met Hem aan mijn zij.
Welk een rust en vrede ligt er
in het luisteren naar Zijn stem.
Welk een kracht in het weten:
op al mijn wegen leidt Hij mij!


>> Week 27 - Afhankelijkheid
Mijn kracht

Ik heb een heerlijk vooruitzicht,
een wonderschone toekomst is wat mij wacht.
En in het leven hier op aarde,
ben ik sterk en vol van kracht.

Als ik moe ben,
word ik opgebeurd;
als ik geen kracht meer heb,
word ik weer sterk gemaakt.
Als ik niet weet waar ik heen moet gaan,
wordt mij de weg gewezen
en heel de weg die ik dan ga,
wordt over mij gewaakt.

Als ik verdrietig ben,
word ik liefdevol getroost.
Als ik niet meer verder kan,
opgetild en gedragen.
En als ik het allemaal niet meer weet,
het donker is om mij heen,
zelf geen uitkomst zie,
mag ik alles vragen.

Als ik bang ben,
is er een veilige plek.
En als ik wanhopig ben,
een toevluchtsoord.
Als stormen komen in mijn leven,
mijn schreeuw om hulp klinkt,
wordt elke schreeuw
gehoord.

De wereld noemt het zwakte,
ziet het als gebondenheid.
Misschien zelfs als blamage,
ondergeschikt en onzelfstandigheid.

Maar ik weet mij geborgen
in Zijn sterke hand.
Afhankelijk zijn van Hem
is juist mijn kracht en sterkte,
want Hij brengt mij veilig thuis
in mijn hemels Vaderland.>> Week 28 - Leven in(en) overvloed

Leven en overvloed,
leven in al zijn volheid.
Leven dat Jezus kent
en in zich heeft.

Volheid van vrede,
volheid van vreugde.
Volheid van liefde;
alleen Jezus geeft.

Groeien, bloeien,
tot eer en glorie van Hem.
Geliefd en aanvaard;
met Hem verkleeft.

Leven en overvloed,
leven in al zijn volheid.
Leven dat Jezus kent
en in zich heeft.


>> Week 29 - Gaafheid
In de stilte van dit moment

…, opdat de liefde waarmee U Mij hebt liefgehad,
in hen is, en Ik in hen.
Johannes 17:26

In de stilte van dit moment;
in de ontzagwekkende diepte
die in deze woorden ligt,
komt mijn ziel tot rust
in de verzadigende liefde van Hem,
die, door Jezus,
ook mijn Vader is.

In de stilte van dit moment;
in de ontzagwekkende diepte
die in deze woorden ligt,
wordt mijn ziel geheeld,
mijn hart gezond;
weg is elk gemis.

In de stilte van dit moment;
in de ontzagwekkende diepte
die in deze woorden ligt,
heeft mijn ziel
haar rust gevonden.
Kostbaar en waardevol,
gaaf en volmaakt.
Door het bloed van Jezus
verdween elke duisternis.

In de stilte van dit moment;
in de ontzagwekkende diepte
die in deze woorden ligt,
is mijn ziel tot rust gekomen
in Hem die Liefde is.


>> Week 30 - Misleiding

Satan is de grote misleider,
de vader van de leugen,
een moordenaar vanaf het begin.

Hij is uit op onze ondergang,
ons het leven zuur te maken,
of te leven voor eigen gewin.

Jezus spoort ons aan:
‘Wees waakzaam,
laat niemand je
misleiden.
Ik ben de waarheid;
gebruik Mijn woord
om te strijden.’

Laat je leiden door Zijn woord.
Lees het, overdenk, drink het in,
het is je sterkte, maakt blij.

Het helpt je onderscheiden.
Leugens komen aan het licht,
Gods waarheid maakt vrij!


>> Week 31 - Besef van nood
Kom zoals je bent

Bij Mij mag je komen,
gewoon zoals je bent.
Je hoeft niet eerst
iets voor te bereiden,
je mooi aan te kleden,
of ergens heen te rijden.
Kom, kom maar bij Mij,
gewoon zoals je bent!

Ik verlang niet naar mooie
en welluidende woorden.
Ik let niet op vloeiende
of hakkelende gebeden.
Of dacht je dat Ik daar meer
aandacht aan zou besteden?
Nee, Ik verlang alleen naar
oprecht uitgesproken woorden.

Kom, kom maar bij Mij,
gewoon zoals je bent.
Leg je hart bloot voor Mij,
vertel Mij alles wat je bezighoudt.
Ik heb je lief, verlang naar jou.
Niets wat jou betreft, laat Mij koud.
Kom, wees eerlijk en oprecht,
en gewoon, zoals je bent.


Week 32 - Voor het eerst in twee jaar geen stukje ...
Helaas, deze week geen stukje.
Door een onverwachte ziekenhuisopname van mijn oudste zoon en mijn zorg die daar omheen nodig was, was ik niet in de gelegenheid om deze week mijn stukje te schijven.
Wel bid ik een ieder voor de komende week Gods rijke zegen toe en zo de Heer wil en wij leven, tot volgende week.

Een liefdevolle groet, Rita.


>> Week 33 - Discipline
Vrees niet!

Vrees niet, Mijn kind,
als Ik je terechtwijs of straf.
Ik houd van jou
en heb het beste met je voor.
Ik kan niet zo maar alles toelaten,
je alles maar laten doen
wat jij zo graag wilt,
of je alleen dat vertellen
wat jij graag hoort.
Het is niet goed voor je,
je zal er niets van leren,
noch zal het jou
dichter bij Mij brengen.
Aanvaard Mijn terechtwijzingen,
kom niet in opstand als Ik je straf,
Ik doe er immers alles aan
om jou veilig THUIS te brengen.


>> Week 34 - Gebed

Gebed is opklimmen tot de troon van genade;
gewoon zoals je bent en in alle vrijmoedigheid.
Alles loslaten, even laten zijn voor wat het is,
en je richten op Hem, op Zijn aanwezigheid.

Ziende op Hem, vertoeven in Zijn nabijheid,
is de beste plaats voor het vermoeide hart.
Kom, en laat nu toch alles voor wat het is
en vind die rust en vrede aan Zijn Vaderhart.


>> Week 35 - Overwinning
In Hem

In Hem ben ik meer dan overwinnaar;
in Zijn kracht kan ik alles aan.
Door Hem is niets onmogelijk;
Hij is mij in alles voorgegaan.


Overwinnend leven is loslaten
zodat Hij het kan overnemen
en doen wat gedaan moet worden.

Overwinnend leven is vertrouwen
dat Hij doet wat gedaan moet worden
en het tot een goed einde zal brengen.

Overwinnend leven is geloven en leven
vanuit het feit dat Zijn woord ‘ja en amen’ is
en onze kracht en sterkte.

Overwinnend leven is keuzes maken
boven ons voelen en denken,
ongeacht wat het ons kost.

Overwinnend leven is niet opgeven,
ook als alles in ons slechts zucht:
laat maar, ik kan niet meer.

Overwinnend leven is de wedloop lopen
om de eindstreep te behalen
en in ontvangst te nemen
de prijs die ons wacht.


>> Week 36 - Duisternis
Kind van het Licht

Kind van God, kind van Het Licht.
Zijn je wegen recht voor Zijn aangezicht?
Wandel je in Zijn waarheid, in Zijn licht,
of ben je ergens voor de duisternis gezwicht?

Kind van God, kind van Het Licht.
Kun je recht staan voor Zijn aangezicht?
Verdraagt je leven Zijn niets bedekkend licht,
of toont het waar je voor de boze bent gezwicht?

Kind van God, kind van Het Licht,
buig je neer voor Zijn aangezicht.
Leg je leven open in Zijn licht,
opdat zichtbaar wordt
of je ergens bent gezwicht.


>> Week 37 - Angst
Zie op Mij!

Zie op Mij;
houd je ogen op Mij gericht!
Ik ben er
en zal er altijd voor je zijn.
Schuil in de warmte van Mijn Licht.


Wees maar niet bang,
Ik ben bij je, elke dag!
Wees toch niet bang,
je weet toch dat je met alles
bij Mij komen mag!

Niets is Mij vreemd,
niets is voor Mij verborgen!
Kom bij Mij, schuil bij Mij,
Laat Mij toch elk moment
voor je zorgen!

Ik zie hoe je worstelt,
ik zie hoe je strijdt!
Zie toch op Mij;
Ik ben Degene
die helpt, geneest
en bevrijdt!

Wees toch niet bang,
maar laat Mij je helpen!
Vertrouw Mij;
laat Mij je bloedende
wonden stelpen.


>> Week 38 - Hulp zoeken
Genade

Niemand die tot U komt, Heer Jezus,
met een hart vol berouw
zal door U worden afgewezen.
Niemand die komt
om vergeving te ontvangen
wordt door U doorverwezen.
Niemand die komt
met een oprecht, zoekend hart,
wordt aan een ander toegewezen.

Wie zo tot U komt, Heer Jezus,
wordt met vreugde ontvangen
en in liefde aangenomen.
Zonden worden vergeven,
en Uw liefdevolle genade
zal een ieder doorstromen.


>> Week 39 - Dagelijkse afhankelijkheid
Gebed

Maak mij, bewust, o Heer,
van wie U werkelijk bent.
Leer mij U kennen zoals ik
U nog nooit heb gekend.

Open mijn ogen, doe mij zien,
de grootheid van Uw macht,
en open mijn oren, doe mij horen,
Uw woorden, vol van kracht.

Doe mij beseffen, o Heer,
wie U werkelijk bent.
En leer mij U te vertrouwen
alle dagen, ja, elk moment.


>> Week 40 - De boeien verbreken
Gebed

Heer, Uw woord zegt:
‘Als dan de Zoon je vrijgemaakt heeft,
zult je werkelijk vrij zijn.
En toch, Heer,
leven we nog zo vaak
in gebondenheid.

Soms zonder dat we het doorhebben
ploeteren we voort,
raken belast en vermoeid;
en strijden iedere dag,
soms een loodzware strijd.

Open onze ogen, Heer,
laat ons zien
waar gebondenheid is
in ons leven
en breng ons terug
in de vrijheid
die we van U
hebben gekregen.


>> Week 41 - Aan het licht brengen
Gebed

Heer,
stort Uw Geest
van liefde
uit in mijn hart,
opdat ik
naar Uw voorbeeld
zal leven.

Niemand
heeft immers
grotere liefde
dan U,
die Zijn leven
voor mij
heeft gegeven.

Leer mij wandelen,
leer mij leven,
als een kind van het licht,
opdat het zal zijn
tot een aangename geur
voor Uw aangezicht.


>> Week 42 - De waarheid spreken
Woord van God

Woord van God,
wees de adem voor het gebroken hart.
Woord van God,
wees de adem van kracht in alle smart.

Levend en krachtig
is immers Uw woord, o God,
en scherper dan
een tweesnijdend zwaard.
Het is de lamp, het licht,
dat voor misstappen
behoed en bewaard.

Het is de verkwikking voor de ziel
en geeft troost en hoop
in elk verdriet en gevaar.
Uw woord, o God, is gelouterd
en zie, het is zuiver,
volmaakt en waar.

Woord van God,
wees de adem voor het gebroken hart.
Woord van God,
wees de adem van kracht in alle smart.Weekgedichten
2012
 
Leg je hand maar in die van Mij!

Leg je hand maar in die van Mij;
vertrouw Mij, ook dit komende jaar.
Hoe je weg ook zal zijn,
weet dit: Ik ben daar!

Leg je hand maar in die van Mij;
laat Mij je vormen en kneden.
Wees niet bang, vertrouw Mij maar,
alles wat Ik doe, doe Ik met een reden.

Leg je hand maar in die van Mij;
Vertrouw jezelf maar geheel aan Mij toe.
Ik zal je nooit beschamen;
Ik weet wat Ik doe.

Leg je hand maar in die van Mij
en ervaar Mijn grote liefde voor jou.
wandel dagelijks aan Mijn hand
en bemerk hoeveel Ik van je hou.
Als ik bid ...

Als ik bid:
‘Maak mij zachtmoedig, Heer,
en nederig van hart,’
dan hoef ik niet meer zo nodig
mijn gelijk te hebben,
maar alleen het verlangen te doen,
dat, wat U van mij verwacht.

Als ik bid:
‘Maak mij zachtmoedig, Heer,
en nederig van hart,’
dat doet het er niet meer toe
wat anderen van mij denken,
maar wel dat U goedkeurend
naar mij (glim)lacht.

Als ik bid:
‘Maak mij zachtmoedig, Heer,
en nederig van hart,’
dan ben ik bereid te dienen
in plaats van gediend te worden;
strek ik mij uit naar de ander
liefdevol, verdraagzaam, teder en zacht.

Als ik bid:
‘Maak mij zachtmoedig, Heer,
en nederig van hart,’
dan geef ik aan te willen leven
zoals U, Heer Jezus, deed.
Dan ben ik bereid alles over te geven
en mij te buigen voor Uw grootheid en macht.

Als ik bid:
‘Maak mij zachtmoedig, Heer,
en nederig van hart,’
dan kniel ik neer
aan de voet van het kruis
en geef ik mij over aan U
van wie ik alles verwacht.
Gebed

O Heer, mijn God,
U, ja, U alleen,
bent alles wat ik nodig heb,
U alleen
vult mijn diepst verlangen.
Uw Liefde voor mij
vult mijn mond
met lofgezangen.

O Heer, mijn God,
naar U,
ja, naar U verlangt mijn ziel.
Uw stem wil ik horen,
Uw stem wil ik verstaan.
Uw wil verlang ik doen;
Uw wegen
wil ik gaan.

O Heer, mijn God,
laat mij,
ja, laat mij toch iedere morgen
Uw stem horen
en Uw Liefde ervaren.
In Uw Liefde ben ik geborgen
en Uw hand
zal mij bewaren.
- Amen -

Aanvaard!

Als je Jezus
als Verlosser hebt ontvangen,
ben je door Hem aanvaard.
Je bent volledig geaccepteerd;
Hij vindt jou de moeite waard.

Als je Jezus
als Verlosser hebt ontvangen,
zal niets je van Hem kunnen scheiden.
Zijn liefde voor jou blijft bestaan,
laat je daarin door niets misleiden.

Als je Jezus
als Verlosser hebt ontvangen,
mag je blij en vrolijk je wegen gaan.
God schept vreugde in wat je doet;
Zijn zegen zal rondom je staan.
Mijn toevluchtsoord

Zijn huis is mijn toevluchtsoord;
in het verborgene van Zijn aangezicht
verbergt Hij mij.
Zijn aanwezigheid
is de beschermende muur
om mij heen.

Bescherming,
volkomen bescherming,
ik vind het nergens anders
dan bij Hem alleen.


Ik kijk om mij heen
en zie hoe ik aan alle kanten
word belaagd.
Scherpe woorden striemen,
moeilijkheden beuken,
als een storm
wordt alles opgejaagd.

Ik kijk om mij heen
en vraag mij af
hoe ik kan blijven staan.
Het is te veel,
ik ben te zwak,
vertwijf’ling slaat toe,
ik kan dit allemaal niet aan.

En terwijl ik om mij heen kijk,
hoor ik een stem,
die zachtjes tot mij spreekt:
‘Kijk omhoog,
vertrouw op Mij;
zie hoe in Mijn licht
alles verbleekt.’

Ik richt mijn blik omhoog,
weg van alle moeiten,
weg van alle zorgen.
Mijn ogen gaan open
en ik besef: Hij is mijn schuilplaats;
bij Hem ben ik veilig
en geborgen.

In eerbied kniel ik neer.
Ik open Zijn woord
en bid de woorden
tot Zijn glorie en eer.

‘Heer, U bent mijn God,
niemand gaat boven U.
U bent de Allerhoogste God,
Heer over heel de aarde,
ver boven alle goden verheven.

Ik loof U, omdat ik ontzagwekkend
wonderlijk gemaakt ben.
Ik was voor U niet verborgen
toen ik in het duister groeide.
Want U hebt mijn nieren geschapen,
mij in de schoot van mijn moeder geweven.

Heer, U bent Degene
Die voor mijn aangezicht gaat,
Die met mij zal zijn.
Die mij niet zal verlaten,
noch zal begeven.

Op wat U zegt kan ik vertrouwen,
uit alles wat U doet blijkt Uw liefde.
Uw liefde houd ik steeds voor ogen,
overtuigd van Uw trouw
ga ik door het leven.’

- Amen -

Ps. 16:2; Ps. 97:9; Ps. 139:14a; Ps. 139:15a;
Ps. 139:13; Deut. 31:8; Ps. 145:13b; Ps. 26:3
In Hem leven

Leven in Hem.
Bereid zijn,
dagelijks te sterven aan mijzelf;
zodat Jezus zichtbaar wordt
in mij.

Leven in Hem.
Mijn hart buigen.
Dagelijks mijn kruis opnemen;
Hem volgen hoe mijn weg
ook zij.

Leven in Hem.
Hem gehoorzaam zijn.
Bereid om moeilijke wegen te gaan;
mijn leven te leven
zoals Hij.

Leven in Hem.
De wedloop lopen
om de prijs te behalen,
die in de hemel wacht
op mij.


Verlangen

Heer, ik verlang naar een hart,
dat wil doen die dingen
die U vreugde schenken
en laat die dingen
die U zo krenken.

Ik verlang naar een hart,
dat zal liefhebben
alles wat U liefheeft,
en haat datgene
wat U verdriet geeft.

Ik verlang naar een hart,
dat verlangt om U te dienen
en in alles te eren
en zich verre houdt van alles
wat Uw Naam zou onteren.

Ik verlang naar een hart,
dat rein is en diep geworteld
in Uw woord;
dat U niet loslaat,
maar U in alles toebehoort.

Heer, bewerkt zo de grond
van mijn hart
en maak het rein en puur;
opdat het najaagt
alles wat van boven is,
vol passie en vuur.

- Amen -


Het zaadje

Een klein zaadje viel onopgemerkt
ergens neer in mijn tuin.
Het ontkiemde, groeide
en kwam voorzichtig te voorschijn.

Al denkend dat het geen kwaad kon,
liet ik het kleine plantje staan.
Zo groeide het verder en het leek
een leuk boompje te zijn.

Toch, met het verstrijken van de jaren
ontnam het meer en meer datgene
wat de ander plantjes nodig hadden
en zij verdwenen volledig uit het zicht.

Ik vroeg mij af: moest het boompje soms weg?
Ach, dacht ik, het kan nog wel.
Gewoon even wat nieuwe plantjes
en tevreden keek ik naar wat ik had verricht.

Maar op een dag
bleef het donker in mijn huis.
Het boompje was nu een boom
en had al het licht ontnomen.

Nu moest de boom toch echt verdwijnen
en dat had heel wat voeten in de aarde.
Beetje bij beetje werd hij in stukken gezaagd
en door de tuinman meegenomen.

Verdrietig bedacht ik mij dat ik het boompje
eerder weg had moeten halen.
Maar ik heb een nieuwe kans,
dacht ik, bij het naar binnengaan.

Weer terug in mijn huis werd ik begroet
door een zee van licht en warmte.
Ik keek naar buiten
en zag de zon weer aan de hemel staan.

~0~0~0~

Een bolwerk begint maar klein
en je denk misschien;
ach, hoe erg kan dat zijn.
Maar voor je het weet
ontneemt het op Hem je zicht
en moet er voor het weg is
heel wat werk worden verricht.

God heeft ons
de juiste middelen gegeven
om bolwerken te beslechten
in ons leven.
Wees krachtig en sterk in de Heer;
trek Zijn wapenrusting aan.
Zo kun je als de boze komt,
met al zijn listen en bedrog,

fier en sterk blijven staan.
Vervuld verlangen

Onvervuld verlangen,
hongerend en dorstend.
Leeg en hunkerend,
zoekend en tastend.

Een bron, een fontein;
Levend water.
Een uitgestoken hand:
‘Kom, drink, Ik wacht.’

Vervuld verlangen;
altijd stromend.
Verzadigend, overstromend,
tot in het eeuwig 

~0~0~0~

Zie de bewogen,
uitgestoken,
doorboorde hand
van Hem,
die jou
levend water
wil geven.

Zie hoe Hij
verlangt,
hoe Hij hunkert
dat jij komt drinken
en het water
in jou
een bron wordt
van leven.

Zie,
kom,
drink;
en stromen
van dat water
mag jij
door gaan
geven.


>> Week 11 - Zelfzucht
Kiezen

Voor Eva was het een vrucht,
voor Jezus de koninkrijken van de wereld,
voor ons, ach, vul voor jezelf maar in.
Zijn we vol van onszelf,
of zijn we vol van Gods Geest?
Wie of wat geeft ons leven zin?

De boom was vol prachtige vruchten,
zo verlokkelijk, zo veelbelovend.
Een stem klonk: Toe maar, eet,
zijn ze niet betoverend?’

En ach, de geest is wel gewillig,
maar het vlees is zo zwak.
Eva plukte, at van de vruchten
en God’s hart brak.

Ze had een keus,
Hem gehoorzamen of niet.
Maar de verleiding was te groot
en zo begon een leven vol verdriet.

Alle koninkrijken van de wereld
werden Hem getoond;
Hij hoefde alleen maar te knielen
en zou dan rijkelijk worden beloond.

Na 40 dagen en nachten vasten,
was Hij moe, hongerig en zwak.
Maar Hij antwoordde: ‘Er staat geschreven …’
Gehoorzaamheid lag in de woorden die Hij sprak.

Hij had een keus
Zijn Vader gehoorzamen of niet.
Maar Hij werd ons een voorbeeld:
‘weersta de duivel en hij vliedt.’


>> Week 12 -  Gods trouw

Onwrikbaar is Uw liefde,
onwankelbaar Uw beloften,
tot in de hemel reikt Uw trouw.
Bergen zullen wijken,
heuvelen zullen wankelen,
maar wat altijd blijft,
zijn Uw liefde en Uw trouw.

- Amen –


>> Week 13 – Vertrouwen
Ik gaf je alles!

Uit liefde voor jou
gaf Ik wat Mij het liefst en dierbaarst is.
Uit liefde voor jou
gaf Ik Mijn eniggeboren Zoon.
Uit liefde voor jou
werd Mijn Zoon mens gelijk als jij.
Uit liefde voor jou
werd op aarde het kruis Zijn troon.

Van Mijn kant gaf Ik je alles,
alles wat Ik maar kon geven.
Nu is het aan jou om Mij te kennen
en in Mijn liefde te geloven.
Nu is het aan jou om Mij te vertrouwen
en Mij je leven te geven.
En Ik beloof je, dat niets je ooit
uit Mijn hand zal roven.


>> Week 14 – Overwinnend
Op grond van Zijn Naam

Intimiderend is zijn omvang,
zo ook de stampij
die hij zo graag maakt.
In alles is hij erop uit,
om mij het onderspit te doen delven
of ervoor te zorgen dat ik mijn strijd staak.

Groot is zijn misbaar,
ongeëvenaard de angst die hij mij
probeert aan te jagen.
Hij zet alles op alles
om mij onderuit te schoppen,
in de hoop en verwachting
dat hij daar zeker in zal slagen.

En zo belaagt hij mij,
beukt hij erop los,
keer op keer, dag na dag.
Dan komt Gods woord tot mij
en ik hervind in Hem mijn kracht
doordat ik opnieuw mag zien
wat ik in Hem vermag.

Zo wil ik voortaan leven
en op elke strijd afgaan in de Naam
van de Heer der legermachten.
Ziende op Hem,
kan ik iedere strijd aan
en op grond van Zijn Naam
de overwinning verwachten.


>> Week 15 – Voortgaan
Toegewijd

Heilig en rein,
zuiver, zonder smet.
Wel in de wereld,
maar niet van.
Gekocht en betaald,
door Jezus ‘bloed gered.

Aangenomen,
volledig geaccepteerd.
Zoon of dochter
van de Allerhoogste.
Leef een leven
dat Hem eert.

Licht en duisternis
gaan nooit samen.
Je kunt nooit
twee heren dienen.
Laat Zijn wil zijn
jouw ‘ja en amen’.

Doe weg wat niet
is tot Zijn eer.
Reinig en heilig
je leven.
Leef toegewijd
aan God de Heer.
  

>> Week 16 – De toekomst
Belofte

Jezus beloofde ons niet
een leven van voorspoed;
dat de zon iedere dag
over ons leven zou schijnen.

Hij beloofde ons ook geen leven
zonder zorgen of verdriet;
of dat alle moeiten en zorgen
zomaar zouden verdwijnen.

Maar Hij gaf ons wel de belofte
op een hoopvolle toekomst;
waar Zijn licht en liefde
voor eeuwig zullen schijnen.


>> Week 17 – Vergeving
Als wij ...

Als wij,
als kinderen van de Allerhoogste,
nu eens iedere dag opnieuw,
niet alleen onze gewone kleding aantrekken,
maar ook de klederen van medeleven en goedheid,
bescheidenheid, zachtmoedigheid en geduld.

Als wij,
kinderen die Hem toebehoren
en door Hem zo worden bemind,
verdraagzaam zouden zijn, vergevingsgezind,
wat zou de wereld er dan anders uitzien,
en minder worden verteerd door schuld.

Als wij,
die door God zijn uitgekozen,
steeds opnieuw zouden vergeven,
zoals Hij ons vergeven heeft,
wat zou de wereld dan
met meer van Zijn liefde worden vervuld.

Heer, ik wil afleggen, alles,
wat mij zo hinderlijk in de weg staat
om meer op U te gaan lijken.
Kom met Uw Geest, bedauw mijn hart,


>> Week 18 – Verdriet
Geef het aan Mij!

Geef het in Mijn hand,
wacht toch niet langer meer.
Ik zie je tranen,
Ik zie je pijn,
Ik zie je verdriet,
het doet Mij zo zeer!

Geef het in Mijn hand,
wacht toch niet langer meer.
Ik zie je moeiten,
Ik zie je zorgen,
Ik zie je lijden,
geef het aan Mij, de Heer!

Geef het in Mijn hand,
wacht toch niet langer meer.
Ik deel in al jouw lijden,
Ik voel jouw diepst verdriet,
Ik wil je dragen,
leg het toch bij Mij neer!

Geef het toch in Mijn hand;
Ik wacht tot jij je tot Mij keer.
Ik wil je troosten,
Ik wil je bemoedigen,
Ik wil je geven Mijn rust en vrede.
Kom toch,
en leg alles bij Mij neer.


>> Week 19 – Mislukking
Ik bid ...

Heer, het ging weer mis,
opnieuw heb ik gefaald.
Het lijkt nog maar zo kort geleden
dat ik een ‘overwinning’ had behaald.

Wat voelde ik mij toen sterk,
en ervaarde ik U van zo dichtbij.
En nu, ineens, als uit het niets,
lijkt dit alles helemaal voorbij.

Een nederlaag heb ik geleden,
ik tuinde met open ogen in satan’s val.
Ik voel me zwak, ziek en misselijk,
als was ik gevallen in een heel diep dal.

Ik voel me zo’n mislukkeling,
Heer, wat heeft U nog aan mij?
Hoeveel geduld hebt U nog?
Blijft U ook nu nog aan mijn zij?

~0~0~0~

‘Ik bid
dat jullie geloof niet
op zal houden;’
dit zijn de woorden
van Jezus onze Heer.
Hij weet
hoe satan ons
als tarwe zal ziften;
ons leven zal schudden,
keer op keer.

Jezus Zelf
bidt voor ons!
Met die zekerheid,
die bemoediging,
mogen we onze wegen gaan.
Wat er ook gebeurt,
hoe we ook
worden geschud,
in alles zal Hij
biddend naast ons staan.


>> Week 20 – Nabijheid
Leef dicht bij Hem

Als de boze komt
en je door hem wordt belaagd,
zoek dan je toevlucht bij de Heer,
houd je blik op Hem gericht.

Als de boze komt
en je door hem wordt opgejaagd,
zoek dan Gods nabijheid
en kniel voor Zijn aangezicht.

Geef alles over in Zijn handen;
richt je op Hem en niet op de strijd.
Zijn aanwezigheid doet de boze vluchten;
door Zijn machtige hand word jij bevrijd.

Leef daarom dicht bij Hem iedere dag;
zo word je sterk en krachtig in de Heer.
Verwacht het in alles van Hem
en geef Hem alle dank, lof en eer.

>> Week 21 – Bevrijding
Gebed

Heer,
in mijn grote nood
kom ik tot U
en breng alles
voor Uw aangezicht.

Hier is mijn brief
met daarin al mijn noden,
verdriet en pijn;
ik breng het
in Uw licht.

Heer, mijn God,
kom in mijn omstandigheden,
ik leg ze hier aan U voor.
Zonder U kan ik niet verder,
zonder U ga ik eraan onderdoor.

Heer,
net als Hizkia
breng ik het al
voor Uw aangezicht.
U bent mijn Heer en God,
de Schepper
van hemel en aard.
Tot U en U alleen
is mijn bede gericht.

Hoor mijn gebed, o Heer,
en zie naar mij om.
Alstublieft, antwoord mij
vanuit Uw heiligdom.

In Jezus’ naam.

- Amen -


>> Week 22 – Geloof
Gebed

Ik geloof, Heer,
maar soms
overschaduwen de zorgen
Uw woorden van bemoediging.

Ik geloof, Heer,
maar soms
worden Uw beloften van hoop
ondergedekt
door mijn problemen.

Ik geloof, Heer,
maar soms
word ik verblind
door de hoeveelheid moeilijkheden
waardoor ik Uw kracht en macht
niet meer zie.

Ik geloof, Heer,
maar soms
schiet mijn geloof
eenvoudigweg te kort
en kan ik het alleen maar uitroepen:
‘Heer, ik geloof,
maar kom mijn ongeloof te hulp.’

Ik geloof,
maar dank U, Heer Jezus,
voor Uw liefde en geduld met mij.
Dank U,
voor de genade die U geeft,
telkens weer,
waardoor Uw kracht
zich ten volle openbaart
in mijn zwakheid.

- Amen -


>> Week 23 – Stormen
Mijn schuilplaats in gevaar

De storm beukt er op los;
de wind striemt de regen
meedogenloos in je gezicht.
De ene windvlaag na de andere
slaat tegen je aan en soms
verlies je bijna je evenwicht.

Je zou willen schuilen
op een veilige plek
tot de storm is bedaard.
Maar nergens is een schuilplaats,
er doorheen is de enige weg,
biddend, dat God je bewaart.

Terwijl het om je heen
raast en tiert,
ploeter je voort;
hopend, biddend,
smekend, dat God je ziet
en ieder gebed hoort.

Eindelijk gloort er licht
aan de horizon
en de storm gaat voorbij.
En met de warme aanraking
van de zon ervaar je:
Hij was toch steeds bij mij.

Heer, U bent mijn toevlucht en mijn vesting,
mijn schuilplaats in elk gevaar.
Ik hoef nimmer te vrezen,
want ik weet, U bent altijd daar.

Heer, U bent mijn hulp in alle moeilijkheden,
U hebt laten zien hoe trouw U bent.
Ik hoef nimmer te vrezen,
want ik weet, dat U mij bij name kent.

Heer, U bent trouw, onwankelbaar en onveranderlijk.
Dezelfde, gisteren, heden, ja voor altijd.

Daarom hoef ik niet te vrezen,
want ik weet: U bent mij nabij in elke levensstrijd.


>> Week 24 – Zekerheid
De zekerheid van het leven

Ik mag leven
vanuit de zekerheid
dat Gods liefde voor mij
nooit ophoudt te bestaan.
Vanuit deze zekerheid kan ik
in het volst vertrouwen
al mijn wegen gaan.

Ik mag leven
vanuit de zekerheid
dat die liefde
nooit tekortschiet.
Wetende dat Hij,
in elke omstandigheid,
mij, Zijn hand biedt.

Ik mag leven
vanuit de zekerheid
dat in die liefde
alle andere zekerheden
verborgen zijn.
Daarin geborgen
komt Zijn liefde
steeds opnieuw
te voorschijn.

Dit is de zekerheid van mijn leven:
Hij houdt mij met Zijn eeuwige liefde omgeven.


>> Week 25 – Zwakheid
Mijn genade is jou genoeg!

Ik werd uitgelachen
en tegengewerkt om mijn geloof in Hem.
Ik bad en smeekte
of Hij het weg wilde nemen.
Maar Hij antwoordde
toen ik het Hem vroeg:
‘Mijn genade is jou genoeg.
Want Mijn kracht
wordt in jouw zwakheid
volbracht!’

Ik had pijn,
werd belemmerd in mijn doen en laten.
Ik bad en smeekte
of Hij het weg wilde nemen.
Maar Hij antwoordde
toen ik het Hem vroeg:
Mijn genade is jou genoeg.
Want Mijn kracht
wordt in jouw zwakheid
volbracht!’

Ik tobde en worstelde
met vele zorgen en moeilijkheden.
Ik bad en smeekte
of Hij het weg wilde nemen.
Maar Hij antwoordde
toen ik het Hem vroeg:
‘Mijn genade is jou genoeg.
Want Mijn kracht
wordt in jouw zwakheid
volbracht!’

Mijn genade is jou genoeg!
Ik kreeg misschien niet dat
waar ik precies om vroeg.
Maar ik leerde:
in mijn zwakheid ben ik sterk
door de kracht van Christus
die in mij werkt.


>> Week 26 – Je dagelijks opnieuw toewijden
Kies dan nu wie je dienen wilt ...

Kies dan nu wie je wilt dienen;
kies dan nu wie je wilt zijn toegewijd.
Kies dan nu wie je wilt aanbidden;
kies dan nu, het is de juiste tijd.

Zie Wie Hij is;
zie wat Hij heeft gedaan.
Zie Zijn liefde voor jou;
zie het kruis op Golgotha staan.

Kies dan nu wie je wilt dienen;
kies dan nu wie je wilt zijn toegewijd.
Kies dan nu wie je wilt aanbidden,
kies en staak je strijd.

Geef je over, leg je leven in Zijn handen;
vergeving en leven is wat je zult ontvangen.
Wijd je leven toe aan God de Heer;
Hij vervult je diepst verlangen.

Kies dan nu wie je wilt dienen;
kies dan nu wie je wilt zijn toegewijd.
Kies dan nu wie je wilt aanbidden,
kies, laat Zijn hart worden verblijd.

Ik kniel neer,
buig mijn hoofd
en belijd opnieuw:
‘Jezus, U bent Heer.’

U wil ik dienen,
U wil ik zijn toegewijd.
Dat Uw licht en liefde
door mij heen wordt verspreid.

Angst voor falen
houdt mij niet meer tegen.
Sterker en meer is Wie U bent
en mijn verlangen naar Uw zegen.

- Amen -


>> Week 27 – Wanhoop
Gebed

Laat Uw licht schijnen, Heer,
in de wanhoop
die het leven mij soms brengt.

Laat Uw licht schijnen,
en dan met mijn wanhoop
worden vermengd.

Laat Uw licht schijnen, Heer,
zodat de wanhoop oplost
in het schijnsel van Uw licht.

Laat zo Uw licht schijnen,
en in mijn hart
verrijst een lofgedicht.

U, en U alleen, bent waardig,
te ontvangen alle lof en alle eer.
U, en U alleen, bent waardig;
ik prijs en aanbid U, mijn koning en Heer.


>> Week 28 – Radicale verandering
Gebed

Heer Jezus,
ik verlang ernaar
om U te ontmoeten;
ik verlang ernaar,
ook al weet ik,
dat mijn leven daarna
nooit meer hetzelfde zal zijn.
Ik besef,
dat al wat niet is
tot Uw eer,
zichtbaar wordt
in Uw Licht.
En ik besef,
dat dit van mij
keuzes vraagt
en dat die veranderingen
gepaard kunnen gaan
met pijn.
Maar ik verlang,
Heer Jezus,
boven alles
naar een ontmoeting
met U.
Want U heb ik lief
met heel mijn hart
en heel mijn ziel.
Ik verlang er zo naar
om altijd
in Uw waarheid
te wandelen,
om één met U
te zijn.

- Amen –


>> Week 29 – Ontzagwekkende God
Mijn lamp, mijn licht

Heer,
hoe kostelijk zijn mij
Uw woorden;
ze zijn als honing
op mijn tong;
ja, zoeter dan honing zijn
Uw woorden.

Ze zijn de lamp
op mijn levenspad;
het licht
dat voor mijn voeten uitgaat.

Uw woorden
zijn mijn richtlijn;
mijn houvast
voor mijn gehele leven.
Ik druk ze dicht aan mijn hart,
en wil er geen vergeten.

Op Uw woord vertrouw ik,
ja, op Uw woord stel ik mijn hoop.
Uw woord is zuiver,
volkomen betrouwbaar,
en zal mij nooit beschamen.


>> Week 30 – Waakzaamheid
De wedloop

Ik wil de wedloop lopen;
mij uitstrekken
naar wat voor mij ligt.

Ik wil jagen naar het doel,
me richten
op het hemels vooruitzicht.

Wat achter mij ligt wil ik vergeten;
niets mag mijn doel
nog in de weg staan.

Ik wil de wedloop lopen,
en tot eer van Hem,
recht op mijn doel afgaan.

Ik wil meer en meer
op U gaan lijken, o Heer;
alles opzij zetten om U te kennen.
Laat niets mij afleiden
van het doel waarvoor ik ga;
help mij deze wedloop uit te rennen.


>> Week 31 – Ochtenden
Ontmoeting

In de ochtend U ontmoeten,
samen met U
de nieuwe dag beginnen.
Alles aan U voorleggen,
in vertrouwen,
dat U luistert en hoort.
Uw woorden tot mij nemen;
indrinken,
overdenken en bezinnen.
Mijn lege beker laten vullen,
verwonderend
dat ik U toebehoor.
De nieuwe dag aankunnen,
gesterkt,
tot diep van binnen.


>> Week 32 – Goedgekeurd
Van verworpene tot aanvaarde

Afgewezen,
afgekeurd door mensen,
aan de kant gezet.
Gedachten en gevoelens vertroebeld,
mooie en positieve dingen
door afwijzing geplet.

Zijn oog heeft jou gezien,
vanaf je vormeloos begin.
Zijn hand heeft jou geschapen;
in de moederschoot
wonderbaarlijk geweven.
Je dagen zijn vastgelegd
nog voor er één bestond;
in Zijn boek
zijn ze alle reeds
neergeschreven.

Je bent zo kostbaar
in Gods ogen;
zo waardevol en hooggeschat.
Hij heeft Zijn Zoon
voor jou gegeven,
opdat je gered en bevrijd
zou worden
en voor eeuwig
samen met Hem
zult leven.

Gods liefde verscheen;
Hij nam op Zich
al je zonden en ongerechtigheid,
maar ook alles wat jou zo’n pijn
heeft gedaan.
Kom tot Hem,
ontvang Zijn redding en genezing;
laat Zijn liefde
over jouw leven gaan.

Wedergeboren,
vernieuwing van denken,
iedere dag overgoten worden
met de liefde van de Heer.
Worden,
van verworpene
tot aanvaarde;
levend tot Zijn eer.

Kostbaar kind van God,
leg in Zijn handen
de pijn en verdriet
van alles wat jou
is aangedaan.
Laat Zijn woorden,
van hoop, redding en liefde,
over alle leugens
en onrecht gaan.

Word door het vergoten bloed
van Zijn Zoon,
schoongewassen,
gered en genezen.
Word van verworpene
een aanvaarde;
laat Zijn Naam
door jouw leven heen
worden geprezen!


>> Week 33 – Strijd
Verlies de moed niet!

Zie de vijand in de ogen,
ontdek tegen wie je werkelijk vecht.
Treed hem tegemoet in de Naam
van de Heer der legermachten
en zie hoe Hij voor jou
de strijd beslecht.
Laat je geen angst aanjagen
door zijn tomeloze
en uitdagend gepraat.
Zie op Hem,
ga in Zijn Naam
en onthoudt te allen tijd,
dat Hij naast je staat.
Laat de moed niet zakken,
hoe hevig de strijd ook is.
God zal met en voor je strijden,
ja, zeker en gewis.


>> Week 34 – Verdriet over zonde

Verdriet hebben over mijn zonden;
berouw dat inkeer tot gevolg heeft
en mij doet afkeren van wat Hem
zoveel pijn en verdriet geeft.

Oprecht berouw en verdriet,
over mijn zonden en ongerechtigheden,
kan en mag mij niet onveranderd laten.
Immers, het offer dat Hij bracht
en de genade die ik ontvang,
moet mij alles wat niet is naar Zijn wil, doen haten.


>> Week 35 – Verleiding


Ik word stil
en laat diep tot me doordringen
hoe U mij hebt voorgeleefd.
Ik hoef slechts
Uw voorbeeld te volgen
om te zien hoe satan
vlucht en beeft.

Geef mij, Heer,
een onuitsprekelijke liefde
voor U en Uw woord.
Laat mij meer en meer
getuige zijn van haar kracht,
die elke verleiding van satan
weerlegt en vermoordt.


>> Week 36 – Wachten
Gebed

Heer, soms duurt het wachten zo lang.
Ik bid en smeek, ik roep en pleit.
Ik wil naar U op blijven zien,
ook als de hemel gesloten lijkt.

Maar het wachten is zo moeilijk,
het duurt nu al zo lang.
Mijn gevoelens gaan op en neer.
Het maakt mij soms zo bang.

Bewaar mij toch, o Heer,
leid mij in mijn voelen en denken.
Houd mij vast in dit lange wachten;
wil mij toch vertrouwen schenken.

Mijn geliefde kind, zie op Mij!
Zie hoe Ik je eerder heb gedragen,
zie op de dagen van toen.
Ik heb het eerder gedaan
en Ik zal het blijven doen.
Zie op wat nog komen gaat,
zie op wat Ik je heb beloofd.
Houd vast aan wat je hebt,
laat Mijn Geest niet worden gedoofd!
Rust in de zekerheid dat Ik je zie,
ook als je op Mijn antwoord wacht.
Blijf geduldig, geloof en vertrouw,
sta in Mijn liefde en kracht.


>> Week 37 – Gerechtigheid
Leven tot Uw eer

Als ik denk aan Uw heerlijk koninkrijk,
aan wat U allemaal opgaf voor mij.
Als ik denk aan Uw wandeling hier op aarde,
aan hoe U mens werd zoals wij.
Als ik tot me door laat dringen
welke strijd U in Gethsemané hebt gestreden.
En als ik opzie naar het kruis
waar U, zo immens, voor mij hebt geleden.
Als ik tot het besef kom,
dat Uw dood mij leven bracht,
en als ik daardoor weten mag
dat mij een plaats in de hemel wacht …

Hoe zou ik dan nog voor mijzelf kunnen leven;
zou ik U dan met mijn leven niet alles geven?
Als een welwillend offer en tot een aangename geur.
Een leven, dat Uw naam verhoogt en niet besmeurt.


>> Week 38 – Eerbied en lofprijs
U wil ik eren en aanbidden

Met eerbied
en diep ontzag
wil ik U aanbidden,
wil ik U eren.

Met reine handen
wil ik komen;
met een leven
dat U heilig
en welgevallig is.

In overeenstemming
met Uw wil,
Uw woord,
Uw waarheid;
met een onverdeeld hart.

U bent God,
ja, U alleen.
Uw Naam wil ik vrezen,
loven en verheerlijken.

Ja, U,
mijn God,
wil ik eren,
U wil ik aanbidden,
met eerbied
en diep ontzag.


>> Week 39 – Mogelijkheden
Stap uit in geloof!

Welke berg ook in de weg staat
om tot ontplooiing te komen;
tot het doel dat God heeft voor jouw leven,
zet hem in geloof opzij
en ontdek de nieuwe mogelijkheden
die God jou vandaag wilt geven.

Hij roept je bij je naam,
jouw dagen liggen vast in Zijn boek
waar ze allen reeds zijn opgeschreven,
zet die berg, wat het ook is, opzij,
zodat jij in je volle bestemming
tot Zijn eer kan leven.

Samen zijn we immers
het lichaam van Christus.
Niemand kan tot de ander zeggen:
‘We hebben jou niet nodig.’
We zijn één in Christus
en dienen voor elkaar te zorgen;
geen enkel kind van Hem
is daarin overbodig.

Jij bent kostbaar, waardevol en hooggeschat.
Stap uit in geloof en bewandel het door Hem gegeven pad.


>> Week 40 – Ambitie
Gebed

Laat mij in dit leven,
boven alles,
streven naar wat is
tot Uw glorie en eer.

In mijn handel
en mijn wandel.
In mijn doen
en laten.
In mijn woorden
en mijn daden.

Met een hart
dat niet vol is van mijzelf
maar van Jezus,
mijn Heiland en Heer.

- Amen -


Wie ben ik?

Wie ben ik, wie mag ik zijn?
De wereld heeft mij uitgespuugd,
mijn zelfbeeld besmeurd met haat en pijn.

Wie ben ik, wie mag ik zijn?
Mijn geld geeft mij status, geeft mij aanzien,
maar is dat wat ik ben, een goudmijn?

Wie ben ik, wie mag ik zijn?
Een ongelukje noemen ze mij,
na een teveel aan rode en witte wijn.

Wie ben ik, wie mag ik zijn?
Werken is mijn lust en mijn leven;
overwerken mijn dagelijks refrein.

Wie ben ik, wie mag ik zijn?

Ik ben niet wat ik heb en ik ben niet wat ik doe.
Ik ben ook niet wat anderen zeggen.
Ik bent wie God zegt dat ik ben:
‘Zijn geliefde zoon of dochter!
En dat is door niets en niemand
ooit te weerleggen.  


>> Week 42 – Liefde
Daden of woorden?

Je kunt zeggen: ‘Ik hou van jou’,
maar daden zeggen meer dan woorden;
wat je laat zien zegt duizend maal meer
dan alle ‘ik hou van jou ’s’
in de mooiste muziekakkoorden.


Gethsemané.
Hof van angst,
hof van strijd.
Van verlaten worden,
van pure eenzaamheid.

Hof van beproeving,
hof van ‘niet Mijn wil
maar Uw wil geschiede’.
Van je leven
als een offer aanbieden.

Gethsemané.
Hof van keuze,
hof van gehoorzaamheid.
Van liefde voor de Vader,
voor de mensen,
die tot verlossing en redding leidt.

Gethsemané.
Waar Liefde vecht,
waar Liefde overwint.
Waar daden ons vertellen
hoezeer Hij ons bemint.

Je kunt zeggen: ‘Ik hou van jou’,
maar daden zeggen meer dan woorden;
wat je laat zien zegt duizend maal meer
dan alle ‘ik hou van jou ’s’
in de mooiste muziekakkoorden.


Golgotha.
Heuvel van doorboorde handen,
heuvel van doorboorde voeten.
Heuvel, waar Hij bereid was
om voor onze zonden te boeten.

Heuvel van lijden,
heuvel van immense pijn.
Van vernedering en bespotting,
van woorden vol haat en venijn.

Golgotha.
Heuvel van duisternis,
heuvel van ‘door God verlaten’.
Waar al onze zonden en ongerechtigheden
op Hem werden neergelaten.
Golgotha.
Waar het ultieme offer van liefde
voor ons mensen is gegeven.
Het voorhangsel scheurde, de weg is vrij,
Zijn Liefde geeft ons weer Leven.

Je kunt zeggen: ‘Ik hou van jou’,
maar daden zeggen meer dan woorden;
wat je laat zien zegt duizend maal meer
dan alle ‘ik hou van jou ’s’
in de mooiste muziekakkoorden.

Een doorboorde hand
reikt jou Zijn liefde aan.
Mag Hij het centrum zijn
van jouw bestaan?>> Week 43 – Herstel
Als je valt

Er is een uitgestoken hand,
vanuit de hemel naar jou.
Als je bent gevallen,
grijp die dan vast.
Vergeet nooit
hoeveel Hij van je houdt.

Met welke beschuldigingen
en welke hatelijkheden
de boze je ook bestookt:
onthoudt: ‘Hij is de vader
van de leugen
en behoorlijk uitgekookt!

Sta op, wandel verder met God.
Wees standvastig en heb geduld.
Hij is genadig en vergevend,
altijd tot hulp bereid.
Sta op, hoe vaak je ook valt.
Wees met de kracht van Zijn Geest vervuld.

Zijn liefde houdt je staande

Als de grond onder je wegzakt
en je voeten wankelen.
Als je niet meer verder kunt;
en denkt, nu is alles voorbij.

Als de stilte je ziel bijna heeft omhuld
en diepe duisternis haar vergezeld.
Als het leven ondraaglijk wordt
en het einde nabij.

Weet dan,
er is er Eén Wiens liefde
jou staande kan houden
als jij denkt te bezwijken.
Geef je over aan Hem,
Op Zijn hulp kun je rekenen.
Zijn liefde en trouw
zullen niet van je wijken.‘Vergeld geen laster met laster,
noch kwaad met kwaad.’
Maar, Heer,
weet U wel wat mij is aangedaan;
hoe gruwelijk was niet hun daad?

‘Vergeld geen laster met laster,
noch kwaad met kwaad.’
Maar, Heer,
weet U wel wat men over mij heeft gezegd;
hoe hun woorden mij hebben geschaad?

‘Vergeld geen laster met laster,
noch kwaad met kwaad.’
Maar, Heer,
weet U wel hoeveel pijn en verdriet men mij doet;
met hun woorden en daden, hun grenzeloze haat.

‘Vergeld geen laster met laster,
noch kwaad met kwaad.’
Maar Heer,
weet U wel …

Ja, Mijn kind ik weet het,
Ik heb weet wat jou is overkomen,
wat jou is aangedaan.
Ik was erbij
en heb net als jij
alles ondergaan.

Kijk eens naar Mijn handen en voeten,
naar de littekens op Mijn hoofd, en in Mijn zij.
Kijk eens naar de wonden in Mijn hart
door de woorden die gesproken zijn over Mij.
Kijk eens naar hoe men Mij heeft gehaat,
wat het gevolg was van hun razernij.

En was ook jij niet één van hen?
Zag ik jou ook niet ergens staan?
Misschien niet zo zichtbaar, zo duidelijk,
maar …, heb jij nooit iets verkeerds gedaan?
Ik heb jou vergeven, Mijn kind.

Al je zonden, al je ongerechtigheden.
Vergeef zoals Ik jou vergeven heb,
en bid zoals ik voor jou heb gebeden.
Vergeld geen laster met laster,

noch kwaad met kwaad.
Zegen, want daartoe heb Ik je geroepen;
zegen, en ontvang Mijn zegen.
Wees vrij, omdat je in Mijn voetspoor gaat.

~0~0~0~

Zegen,
vergeld geen kwaad
met kwaad.

Zegen,
zodat er niets tussen Mij
en jou instaat.

Zegen
en
wees vrij.

Zegen
en ontvang zegen
van Mij.


>> Week 46 – Klaar voor de strijd
Leef dicht bij Hem!

Leef dicht bij Hem;
leef dicht aan Zijn hart.
Laat Zijn woorden je vullen;
maak ze tot je dagelijks voedsel.
Het maakt je sterk en toegerust
voor de strijd.

Leef dicht bij Hem;
leef dicht aan Zijn hart.
Doof de Geest niet;
wandel in Zijn waarheid.
Zorg dat het Zijn Geest is
die je leidt.

Leef dicht bij Hem;
leef dicht aan Zijn hart.
Jezus stierf voor jou en mij;
voor onze zonden.
Op onze schouders ligt Zijn kleed
van rechtvaardigheid.

Leef dicht bij Hem;
leef dicht aan Zijn hart.
Wees krachtig en sterk in de Heer;
wees waakzaam.
Draag Zijn wapenrusting,
zodat je toegerust bent voor de strijd.


>> Week 47 – God kennen
Jij hoort ook bij Hem! En dan?

Ik sluit mij af
voor de wereld om mij heen
en loop in gedachten,
in alle stilte en eenzaamheid,
naar het kruis - het is leeg.
Het bloed aan het hout
en op de grond
zijn de stille getuigen
van wat Hij daar
voor mij heeft gedaan.

Ik hoor het geschreeuw:
‘Kruisigt Hem, kruisigt Hem’
en een beklemmend gevoel
overvalt mij – ik moet kiezen.
De stemmen komen dichterbij;
wat zal ik doen,
waar ga ik heen?
Maak ik mij stilletjes uit de voeten
of zal ik bij het kruis blijven staan?

‘Jij hoort ook bij Hem!’
De woorden klinken hard en scherp
en angst overvalt mij
tot in het diepst van mijn wezen.
Dit is mijn moment – Hij kijkt.
Ja, ik hoor ook bij Hem!
Mijn angst is verdwenen;
Hem wil ik volgen, om wat Hij
voor mij heeft gedaan.

Liefhebben, wat Hij liefheeft;
haten, wat Hij haat.
Bedroefd zijn, om wat Hem bedroeft;
verheugd zijn, om wat Hem verheugt.
Geen compromissen,
alles plaatsen in Zijn Licht
en in Zijn voetsporen gaan.


>> Week 48 – Heiligheid
Wees heilig, want Ik ben heilig!

Iedere dag,
vanaf het moment
dat we onze ogen opendoen,
staan we voor de keuze:
Streven we naar een dag
waarin we heilig en rein
en tot Zijn eer willen leven
of laten we ons meetrekken
door wat de wereld ons biedt?

De wereld schreeuwt.
De wereld lokt en trekt.
Ze bedekt het woord van God
en verleidt ons tot het sluiten
van compromis.
En het hart van onze Vader
wordt vertrapt en overspoeld
door intens verdriet.

We dienen heilig te leven
en gehoorzaam te zijn.
Onze verlangens van vroeger,
toen we nog niet beter wisten,
aan de kant te schuiven
en ons te laten leiden
door Zijn Geest.

‘Wees heilig’, zegt Hij,
‘want Ik ben heilig.’
Hoe kan dat samengaan
met slechtheid en bedrog,
met laster, afgunst en huichelarij?
We zijn niet vrijgekocht
met zilver of goud,
maar met het kostbare bloed
van Jezus, Zijn Zoon!
Is dat dan voor niets geweest?

God en zonden
kunnen niet samengaan.
Vroeger niet,
noch nu.
Gebeden blijven onbeantwoord,
wonderen blijven uit,
het vuur van Zijn Geest
wordt langzaam gedoofd.

Hoelang gaan we door,
hoe ver moeten we
van Hem verwijderd raken
voor we beseffen
dat alles wat we van Hem
ooit hadden ontvangen
als los zand tussen
onze vingers verdwijnt
en ons van onze vreugde
berooft?

Zijn barmhartigheid
heeft Hij ons getoond,
Zijn genade geschonken.
Uit het duister geroepen
tot Zijn wonderbaar licht.

Hoelang nog blijven we
in zonde leven
voor Zijn heilig aangezicht?

~0~0~0~

Hemelse Vader,
door het kostbare bloed
van Uw Zoon, ben ik
gereinigd en geheiligd,
zijn mijn zonden vergeven.
Vernieuw echter ook
mijn geest, mijn denken,
en help mij
om heilig te leven.

Dat mijn leven zal zijn
tot eer van Uw Naam
en tot een vreugde
voor Uw hart.
Laat mij zo wegdoen
alles wat droefheid
en scheiding brengt
aan Uw vaderhart.

Help mij, Vader,
te kiezen voor wat U
aangenaam
en welgevallig is.
Help mij, toegewijd
te zijn aan U
en te leven zonder
compromis.

Ja, ik wil heilig zijn,
zoals U dat van mij vraagt.
Laat Uw Geest in mijn hart
en gedachten brengen
alles wat U vreugde schenkt
en behaagt.


>> Week 49 – Geestelijke gevoeligheid
Gebed

Schep in mij, o God,
een rein en nieuw hart;
zuiver en reinig mij ook
van mijn verborgen zonden.
Maak mijn hart ontvankelijk
voor de stem van Uw Geest;
zacht en gevoelig, tot inkeer
van zonden en berouw.
Zodat het iedere dag
met U zal zijn verbonden.


>> Week 50 – Vrede
(&)
Liefde

Je maakt mijn hart licht
en vult het met blijdschap
en vreugde.
Donkere wolken verdwijnen
als jij je openbaart
in mijn leven.
Niets kost mij nog moeite;
het lijkt wel of ik vleugels heb
en of ik mij over alles
kan verheugen.
Met jouw binnenkomst
is mij het mooiste
van de hele wereld
gegeven.

Je bent echter ook
heel kwetsbaar
en makkelijk te bezeren.
Dan wordt de plaats
van vreugde
door pijn en verdriet
ingenomen.
Weg zijn de vleugels,
weg de blijdschap;
niets schijnt mij nog te
kunnen verheugen.
Met alle teleurstelling
zijn er vele vragen
en onzekerheden
mijn leven binnen
gekomen.

Mijn hart is geneigd
om uit te halen,
vergelding te zoeken,
aan de kant te zetten,
weg te doen, dat,
wat de oorzaak is van
al mijn pijn en verdriet.
Maar daar is ook het kruis,
daar zijn doorboorde handen
en doorboorde voeten.
Een mens, die uit liefde
voor mij,
het leven liet.

Ik bevind mij in
een wirwar van gevoelens.
Alles in mij roept
om rechtvaardigheid.
De vrede in mijn hart
is ver te zoeken,
terwijl ik worstel
en strijd.

Moet ik dan
alles maar bedekken
met de mantel der liefde?
Al hetgeen mij
is aangedaan?
Of is vergeven
een daad van
gehoorzaamheid,
uit liefde voor Hem
om wat Hij voor mij
heeft doorstaan?

Als ik kies om Hem
gehoorzaam te zijn
en net als Hem
te vergeven,
dan bekleed ik mij
met de liefde van Hem
en vult Zijn vrede
mijn leven.

Zo blijft Zijn vrede
heersen
diep in mijn hart
en brengt heling
en genezing
aan elke smart.

~0~0~0~

Liefde,
meer dan
alleen een gevoel.
Soms een keuze
uit gehoorzaamheid
aan God de Vader;
opdat Zijn vrede
zich in ons hart
bevindt.

Liefde.
Innige ontferming
en vriendelijkheid,
nederigheid
en zachtmoedigheid,
aantrekken als kleding,
steeds weer,
als de nieuwe dag
begint.

Liefde,
de band van
de volmaaktheid;
de lijm die ons,
Uw kinderen,
met elkaar
verbindt.


>> Week 51 – Geborgenheid

Geborgenheid:
veilig en vertrouwd.
Vertoeven
in de aanwezigheid
van iemand
die van je houdt.

Geborgenheid:
zekerheid en vastigheid.
Vertoeven
op een veilige plek,
dicht bij degene
die je liefdevol is toegewijd.

Geborgenheid:
verblijven in Zijn nabijheid.
Vertoeven
in de schaduw
van Zijn vleugels,
in de bescherming van
Zijn aanwezigheid.>> Week 52 – Gods tederheid
Ik hou van jou!

In alles wat Ik doe
is Mijn liefde zichtbaar
voor een ieder
die het wilt zien.
Altijd heb Ik
jouw welzijn voor ogen
al zie jij het vaak pas
nadien.

Geloof en vertrouw
op Mijn Liefde voor jou.
Je zult nooit
beschaamd uitkomen,
maar ontdekken
hoeveel Ik van je hou.Weekgedichten
2011Leid mij door Uw Geest, o Heer;
laat alles wat ik doe
zijn tot Uw eer.
Dan weerspiegel ik
Uw heerlijkheid
en wordt Uw Naam
geroemd
tot in alle eeuwigheid.


>> Week 2 – Bijzonder wonder

Heer,
het is één groot wonder,
dat U Uw hand
op mijn schouder legt
en zegt:
'Je bent bijzonder.'

Heer,
het is zo bijzonder
dat U zoveel
van mij houdt;
Uw genade is
één groot wonder.


>> Week 3 – Heer, open …

Heer, open de ogen
van mijn hart.
Laat mij U zien
in alles wat Uw hand
heeft voortgebracht.

Heer, open de deur
van mijn ziel.
Laat Uw Geest mij doordrenken,
zodat ik enkel en alleen
alles van U verwacht.


>> Week 4 – Een zachte klop

Een zachte klop
aan de deur van je hart.
Geen harde bons,
geen luid geschreeuw;
slechts een zachte klop.

Jezus wacht
tot ik zeg: 'Kom!'
Een zachte klop
aan de deur van mijn hart.
Jezus is geduldig;
Hij wacht.


>> Week 5 – Uitzien

Laat mijn ogen en mijn hart
gericht zijn op wat nog komen gaat.
Laat mij voor ogen houden
de vreugde van het feest
dat mij te wachten staat.
Laat mijn vertrouwen zijn
op God mijn Vader
in mijn reis daar heen.
Hij weet wat voor mij
het beste en het juiste is
en laat mij daarin nooit alleen.
Ik zie uit naar wat nog komen gaat,
naar het feest wat mij bij Hem te wachten staat.


>> Week 6 – Christus in mij

Heer,
spreek Uw woord
door mij heen.
Zet mijn voeten
in Uw spoor.
Laat het ritme van mijn hart
- in mij - door mij – met mij –
in mij – door mij – met mij …
kloppen voor U alleen.

Heer,
U bent mijn kracht,
U schenkt nieuwe moed.
Ontsteek Uw vuur,
vul mij geheel.
-  branden – vlammen – reinigen –
branden – vlammen – reinigen …
Ik buig mijn hoofd, het is goed.

Heer,
geef dat er steeds meer van U
zichtbaar wordt in mij;
dat Uw liefde gezien wordt
in de blik van mijn ogen.
In mijn leven:
niet meer ik
- dienen – geven – delen –
dienen – geven – delen …
maar Christus leeft in mij.

 
>> Week 7 – Gebed om echte liefde

Vul mijn hart,
Heer Jezus,
met Uw Heilige Geest;
stort met Uw Geest
Uw liefde uit in mijn hart.
Laat Uw bewogenheid
deel zijn (worden) 
van mijn leven
zodat ik in alle oprechtheid
deel in de ander zijn vreugde,
maar ook zijn smart.

Laat mijn hart zich verblijden
met de vreugde van de ander,
laat ook mijn tranen maar komen
als de ander huilt van pijn of verdriet.
Laat mij niet bang
om oprechte gevoelens te tonen,
want ook U schaamde Zich
voor Uw bewogenheid
voor ons mensen niet.


>> Week 8 – God’s aanwezigheid

Gevoelens
van vreugde en vrede,
van bemoediging en troost
van mij geliefd weten en beschermd,
vullen mijn hart
als ik mij bedenk
dat God, mijn Vader,
altijd en overal aanwezig is.

Er is geen plaats te bedenken
waar Hij niet zou zijn of kunnen komen.
Heel de schepping
is van Zijn aanwezigheid
een getuigenis.


>> Week 9 – Toegangsbewijs

Heer Jezus,
U bent de weg
tot de Vader,
de weg naar mijn eeuwig huis.
Door niets en niemand
ooit te ontvreemden;
Uw liefdevolle genade
brengt mij veilig thuis.


>> Week 10 – Aanbidding

Met mijn mond
verkondig ik Zijn lof,
met mijn stem
verhoog ik Zijn Naam;
hetzij alleen
of met de heiligen saam.

Met mijn leven
aanbid ik Hem,
vanuit mijn hart
geef ik Hem de eer;
in blijde of in droeve dagen,
ik loof en prijs mijn geliefde Heer.

Hij is mijn aanbidding waard,
want Hij is groot en hoogverheven.
Mijn loflied klinkt,
vrede doorstroomt mijn leven.


>> Week 11 – Het gaat om U

Laat mij zijn
doorzichtig als glas,
zodat U,
mijn Bron,
zichtbaar wordt.

Laat mij zijn
als een spiegel
waarop
het licht van uw boodschap
wordt weerkaatst.

Laat mij zijn ...

Heer,
neem zo mijn leven
in Uw handen,
opdat ik het werk zal doen
waar U mij voor hebt bestemd.
En geef,
dat in alles wat ik doe,
ieders oog
van mij naar U
wordt verplaatst.


>> Week 12 – Vriendelijkheid

Vriendelijkheid is meer
dan alleen zomaar aardig zijn.
Het is een opdracht, een keuze;
Gods woord is ook hierin de richtlijn.

Vriendelijkheid,
het betekent
zachtmoedig en genadig
en is zoveel meer dan
attent en liefdadig.

Vriendelijkheid;
zorgzaam en teder,
bereidwillig en vergevend.
Warm en hulpvaardig,
eerlijk en oprecht meelevend.

Vriendelijkheid,
het is nog zoveel meer.
Vriendelijkheid,
onderdeel van de gezindheid
van Jezus, onze Heer.
Van daaruit te leven
is wat ik ten diepste
begeer.


>> Week 13 – Samen terugkijken

In het verborgene,
in de schoot van mijn moeder,
begon U met weven.
U gaat daar mee door
tot ik gekomen ben
aan het einde van mijn leven.
Dan kijken we samen terug
op wat ik heb gedaan
met wat U mij hebt gegeven.


>> Week 14 – Worstelen om te groeien

Vrees de strijd en worsteling niet
als je geloof zwak is en klein.
God gebruikt het om ons te leren
dat Hij altijd en in elke omstandigheid
onze hulp en kracht zal zijn. 


Ik verlang naar een groter
en sterker geloof;
niet alleen maar voelen of ervaren,
maar in alles en elke omstandigheid,
vertrouwen en zien op Hem.

En God geeft mij problemen,
verdriet, zorgen en pijn.
Ik vecht en ik strijd,
ik worstel en verlies
soms bijna mijn zicht op Hem.

Maar langzaam,
dwars door alle worsteling en strijd,
bemerk ik:
mijn geloof wordt sterker
en groter mijn vertrouwen in Hem.

Vreugde en kracht
mag ik nog steeds ervaren,
voelen, dat Hij heel dichtbij wil zijn,
maar ook in moeite, pijn en verdriet
is mijn geloof en vertrouwen nu op Hem.


>> Week 15 – De weg van Liefde

Heer,
ik verlang ernaar
om liefdevoller te zijn;
Uw voorbeeld te volgen
en de weg van liefde
te gaan.
Leer mij daarom
mijzelf te accepteren
als geliefde kind van U
en laat mij steeds opnieuw
op uw woorden
van liefde
staan. 

Door de Vader
geliefd en bemind;
door Zijn Zoon
een Koninklijk kind.
Een parel in Uw hand,
van onnoemelijke waarde.
Kostbaar en zeer hooggeschat
en dat, Heer,
dat wil ik aanvaarden.

Van daaruit
wil ik Uw voorbeeld volgen
en liefde brengen
in plaats van verdeeldheid en haat.
Uw Licht doen schijnen,
Uw Licht verspreiden
in een wereld
die in het duister gaat.


>> Week 16 – Leer mij U kennen

Heer Jezus,
laat mij zoeken
de stilte die U zocht,
de Bron waaruit U putte,
de Kracht die in U bleef;
laat mij zien,
wat Uw ogen zagen,
wat Uw hart bewoog,
welke liefde U dreef
en leer mij U kennen
van hart tot hart,
van bewogenheid tot liefde,
van overgave tot sterven aan mijzelf,
totdat U mij volledig omgeeft.

Leer mij U echt kennen.


>> Week 17 – Schoongewassen

Jezus,
Zoon van God,
smetteloos lam;
U waste mij schoon
van al mijn zonden en schuld.
Jezus,
Zoon van God,
smetteloos Lam;
U bent mijn Verlosser,
U bent Degene
die al mijn zonden en schuld
op Zich nam.


>> Week 18 – Eeuwig leven

Dank U, Jezus,
voor wat U hebt gedaan;
dat U voor mij
aan het kruis bent gegaan.
Dank U,
dat U stierf
voor al mijn zonden
en dat U
de dood hebt ontbonden.
Dank U,
dat ik nu niet aan mijn zonden
ten onder zal gaan,
maar straks in Uw heerlijkheid
juichend voor Uw troon mag staan.


>> Week 19 – Liefde

Heer,
Uw woord zegt ons
dat de liefde
alle dingen bedekt,
dat zij alles gelooft
en alles hoopt
en alles verdraagt.
Vanuit mijzelf, Heer,
heb ik deze liefde niet
en worstel ik
met deze woorden;
voel me er soms zelfs
door belaagd.
Maar ik weet, Heer,
dat hoe meer ik U leer kennen
hoe meer deze liefde zich
in mij ontplooit
en zo strek ik mij uit
naar meer van U,
oprecht en onversaagd.


>> Week 20 – Geduld

Groot is Gods geduld,
oneindig groot Zijn liefde
voor elk mensenkind.
Nog heeft Hij geduld
met een wereld
verloren in schuld,
nog is het niet te laat;
Kom tot inkeer,
Hij wil immers niet dat er ook
maar iemand verloren gaat.
Nog is er tijd
om je leven te leggen
in de handen van Hem
die jou zo bemint.


>> Week 21 – Succes

Heer,
laat mijn succes
niet worden bepaald
door hoeveel geld ik verdien
of op welke trede
van de maatschappelijke ladder
ik mij bevind,
maar door wie ik ben in U,
door wat ik voor U mag doen,
uit liefde,
met een vreugdevol
en dankbaar hart,
dat waar ik goed in ben
en wat laat zien
hoezeer ik U bemin.


>> Week 22 – Jezus is Heer

Slechts enkelen waren getuige
van de hemelvaart van de Heer;
maar de gehele wereld zal Hem zien
op het moment dat Hij wederkeert.
Dan zal elke knie zich voor Hem buigen
en elke mond zal het belijden:
Jezus is Heer!


>> Week 23 – Vergeven

Alles heeft Hij mij vergeven;
al mijn zonden heeft Hij bedekt.
Genade heeft Hij geschonken,
mij tot leven gewekt.

Al wat Hij mij in dit woord nu vraagt,
is ook de ander te vergeven
zoals Hij mij vergeven heeft.
Genade te schenken;
laten zien wie in mij leeft.


>> Week 24 – Het vuur van Uw Geest

Heer Jezus,
help mij
het vuur van Uw Geest
brandende te houden,
zodat het mijn pad verlicht
en mij toont
de wegen
die ik mag gaan.

Heer Jezus,
laat het vuur van Uw Geest
uitgroeien tot laaiend vuur,
zodat mijn hart
voor U
in vuur en vlam
zal staan.

Heer Jezus,
laat het vuur van Uw Geest
zijn als een fonkelend vuur,
opdat een vonk
een nieuw vuur
zal doen ontbranden
en een nieuwe schepping
in Uw kracht
op zal staan.

Heer Jezus,
help mij
het vuur van Uw Geest
brandende te houden,
opdat ik nimmer
zonder de leiding
van Uw Geest
op weg zal gaan.


>> Week 25 – Mooi, mooier, mooist

Hoe ouder ik word
hoe meer
mijn uiterlijke mens vergaat.
Rimpels worden zichtbaar;
ik zit niet meer zo strak in mijn vel
en in mijn haar loopt menig zilverdraad.

Maar …

Mijn innerlijke mens
wordt vernieuwd,
van dag tot dag.
Hoe meer ik leef vanuit Hem,
hoe meer ik
in Zijn kracht vermag.
Zo wordt een andere schoonheid zichtbaar,
een schoonheid van binnenuit.
Zo wordt met het ouder worden
een nieuwe periode ingeluid.


>> Week 26 – Bekeren is veranderen

Bekeren
is berouw hebben,
tot inkeer komen,
je levenswijze veranderen.

Veranderen
is anders worden,
is een kentering,
is niet meer dezelfde zijn.

Heer Jezus,
als er nog dingen zijn
in mijn leven,
of misschien wel
opnieuw gekomen zijn,
die niet met Uw aanwezigheid
samen kunnen gaan,
dan bid ik
dat U mijn ogen opent
voor dat
wat tussen U en mij
is in komen te staan.

Dan kan ik U
mijn zonden belijden,
mij afkeren
van dat wat niet
in Uw nabijheid
kan bestaan,
Dan kan ik,
als vergeven mens,
opnieuw
samen met U,
aan Uw hand
verder gaan.


>> Week 27 – Vervulde belofte

Gods belofte werd in Jezus vervuld;
Hij droeg al onze zonden, al onze schuld.
Aan het kruis toonde God Zijn liefde,
in spijkers die de handen en voeten
van Zijn Zoon doorkliefden.

Kom en geloof,
geloof en belijd.
Belijd en ontvang,
ontvang en leef.
Leef en geef.

Drink, dorst nimmermeer,
kom bij de Bron, Jezus de Heer.


>> Week 28 – Uitstappen

Stap uit in geloof.
Stap uit in vertrouwen.
Hij is het
op wie je altijd kunt bouwen.
Leef je leven
tot glorie van de Heer
en geef Hem zo
alle lof en eer.


Voorzichtig stap ik uit
in het geloof
en het vertrouwen
dat Hij mij zal leiden
op al mijn wegen.

Voorzichtig stap ik uit
en ga het
onbekende tegemoet
al biddend om
Gods onmisbare zegen.

Voorzichtig stap ik uit
en aarzelend
zet ik de eerste stappen
in de richting waarvan
ik geloof
dat Hij mij zend.

Voorzichtig stap ik uit
en schoorvoetend
doe ik dingen die ik
nog nimmer heb gedaan
en geef zo de eer aan Hem
die mij zo goed kent.

Voorzichtig stap ik uit
met mijn hart op Hem gericht.
Aan Zijn hand
en in het schijnsel van Zijn licht.


>> Week 29 – Mijn hulp is van de Heere!

Mijn hulp is van de Heere
en ik nader tot de troon
van de genadige God
in het volste vertrouwen.
Hij zal mij barmhartig zijn
en hulp geven op de juiste tijd.
Ja, mijn hulp is van de Heere;
op Hem is mijn vertrouwen.
                                   
Mijn hulp is van de Heere,
van Hem, die weet, begrijpt en voelt
waar ik door heen moet gaan.
Mijn hulp is van de Heere,
want in alles is Hij mij
voorgegaan.

Mijn hulp is van de Heere,
van Hem, die mens werd zoals wij
en daarom in alles naast ons kan staan.
Mijn hulp is van de Heere;
omdat Hij als ware
in mijn schoenen heeft gestaan.

'Laten we vasthouden aan het geloof dat we belijden: we hebben een verheven Hogepriester die de hemel is binnengegaan – Jezus, de Zoon van God.
Onze Hogepriester kan volledig meevoelen met al onze zwakheden.
Hij heeft alle beproevingen net zo ondergaan als wij.
Alleen, gezondigd heeft Hij niet.
We kunnen dus vol vertrouwen naderen tot de troon van de genadige God.
Daar zullen we barmhartig en genadig behandeld worden en op de juiste tijd hulp ontvangen.'


Hebreeën 4:14-16


>> Week 30 – Als was het voor U

Heer Jezus,
ik verlang naar een hart
vol liefde en bewogenheid.
Naar ogen die zien
en oren die horen.
Naar handen
die dienstbaar zijn
en voeten die Uw wegen gaan.

Heer Jezus,
leer mij daarom
gehoorzaam U te volgen,
Uw wil te doen,
in Uw voetsporen
te treden.

Laat mij zijn voor een ander
als was het voor U.


>> Week 31 - Je bent een goed idee

Je leven is niet
uit toeval ontstaan;
noch een wrange grap
door iemand begaan.
Je leven is,
ongeacht wat je denkt
of wat mensen zeggen,
een wonder van Gods hand
en door niets of niemand
te weerleggen.

Hij heeft je bedacht;
Hij heeft je gewild en vormgegeven.
Je bent bijzonder en speciaal;
oneindig kostbaar is jouw leven.


>> Week 32 – Gods blijdschap over jou

Laat mijn dagen zo zijn, Vader,
dat U juicht van vreugde
over mij.
Laat mij zo dicht bij
en met U leven,
dat Uw blik vol vreugde zij.
Laat mij gehoorzaam zijn
aan Uw geboden,
opdat Uw hart verheugd is
en blij.
Laat zo mijn dagen zijn, Vader,
dat U juicht van vreugde
over mij.


>> Week 33 – Bezorgdheid

Vertrouw in alles op God je Vader,
Hij zorgt voor jou iedere dag opnieuw.
Leg al je zorgen in Zijn handen;
je weet: eens maakt Hij alles nieuw.


Heer, ik kom tot U
met al mijn zorgen
en een zwaar gemoed.
Mijn noden drukken
en onstuimig is de storm
die binnenin mij woedt.

Mijn gedachten
gaan met me op de loop
en dreigen me te verslinden.
Wanhoop ligt op de loer
en dreigt mijn zicht op U
te verblinden.

‘Vertrouw op Mij’,
zegt Uw woord;
en steun op eigen inzicht niet.
Vertrouw op Mij
in tijden van vreugde,
maar ook in zorgen
en verdriet.’

Maar Heer, de zorgen
zijn zwaar en drukken mij
ter neer.
Ik kijk omhoog naar U,
van Wie mijn hulp is,
maar mijn hart
gaat als een gek te keer.

Ook in deze tijd
van grote zorgen
wil ik op U vertrouwen, Heer.
En zo stort ik mijn hart uit
en leg alles
in Uw handen neer.

Dan daalt een stille vrede
in mijn door zorgen
geteisterd hart.
En ik ervaar Uw trouw
door Uw liefdevolle hand
om al mijn smart.

En al blijft de weg
die ik gaan moet
diep en zwaar,
opnieuw mocht ik ervaren:
God is daar!


>> Week 34 – Genade is kenmerkend voor jou

Doe mij, Heer,
de diepte,
de reikwijdte
en de immense
betekenis
van Uw genade,
beseffen
en nooit
vergeten.

Laat mij
genadig zijn
zoals U mij
genadig was.

Opdat Uw liefde
door mij heen
zal spreken
en toont
Uw genadig
Vaderhart.


>> Week 35 – Liefdevol en vriendelijk, ook voor jezelf

In genade neemt Hij ons aan;
liefdevol vergeeft Hij,
wat wij hebben gedaan,
Hij werpt onze zonden
in de diepten der zee,
waarom lopen wij
er dan soms nog mee?


Heer,
U vergaf mij al mijn zonden,
reinigde mij,
waste mijn leven schoon.
U ontving mij vol liefde,
met een vriendelijk woord,
noemde mij Uw dochter,
Uw zoon.

En toch, lieve Heer,
hoe vaak klaag ik
mijzelf weer niet aan?
Kan ik mijzelf
zo moeilijk vergeven?
Terwijl U,
voor al mijn zonden
en ongerechtigheden,
Uw leven heeft gegeven.

In liefde ziet U mij aan,
terwijl ik over mijzelf,
soms hard en liefdeloos,
een oordeel vel.
Vergeef mij, Heer,
en breng ook
op dit terrein van mijn leven
genezing en herstel.


>> Week 36 – Tot een bruikbaar werkstuk in Zijn hand


Maak mij tot
een bruikbaar werkstuk
in Uw hand.

Zoals klei in de hand van de pottenbakker
en zilver in de handen van de goudsmid
beiden worden gevormd
tot hun uiteindelijke doel;
zo bid ik, Heer,
neem mijn leven
en laat het worden
zoals U het heeft
bedoeld.

Zuiver en reinig.
Kneed en vorm.
Louter en heilig.

Verander mij,
van binnenuit
naar buiten toe,
breng door Uw Geest
een verandering
in mij tot stand
en maak mij tot
een bruikbaar werkstuk
in Uw hand.


>> Week 37 – Wat gij niet wilt dat u geschied …

Heer,
vergeef mij,
dat ik Uw gebod
om de ander
lief te hebben 
als mijzelf,
zo makkelijk vergeet
en vaak slechts
alleen
zie en denk,
wat een ander
mij aan deed.

Leer mij,
o Heer,
zo met anderen
om te gaan,
zoals ik dat zo graag
naar mijzelf toe
zou zien.
En doe mij
daarin beseffen
dat ik U,
op die wijze,
het allerbeste
dien.


>> Week 38 – De liefde van God

Wat zou Hij nog meer kunnen doen?
Wat zou Hij je nog meer kunnen bieden?
Hoe zou Hij je nog meer kunnen tonen,
de liefde die Hij heeft voor jou?

Wat zou Hij nog meer kunnen zeggen?
Wat zou Hij je nog meer kunnen geven?
Hoe zou Hij je nog meer kunnen laten zien,
hoeveel Hij van je houdt?

Hij gaf 
wat Hem het dierbaarst
en kostbaarst was;
Hij gaf Zijn Zoon.
In Jezus is al Zijn liefde zichtbaar,
In en door Hem voert Zijn liefde
de boventoon.


>> Week 39 – God eren in je werk

Heer,
laat mij bij alles
wat ik doe
voor ogen houden,
dat ik het
voor U verricht,
opdat zo
het werk
mijner handen
tot U komt
als een lofgedicht.

Bevestig mijn werk
en maak het tot een zegen Heer.
Zegen mijn werk
opdat het zij tot Uw glorie en eer.


>> Week 40 – De juiste hartsgesteldheid

Soms, Heer,
wil ik het allemaal
zo goed mogelijk doen.
Zo netjes mogelijk bidden,
met prachtige woorden.
Of op het juiste moment
mijn handen omhoog
bij een lied.
En dan ineens
besef ik het weer;
het gaat U niet om
wat ik doe of zeg,
maar het is mijn hart
waarnaar U ziet.


>> Week 41 – Rijk en toch arm; arm en toch rijk

Rijk, en toch arm.
Arm, en toch rijk.
Verzamelen,
schatten in de hemel
of schatten op de aarde.
Waar is mijn hart?
Wat heeft voor mij
de meeste waarde?


>> Week 42 – Geven en onthouden

God heeft het beste
met Zijn kinderen voor;
hoop en toekomst
is wat Hij
hen wil geven.   

Als Hij ons echter
iets onthoudt, dan is dat,
omdat Hij weet
wat het beste is
voor hun leven.

Laat daarom
Zijn woorden en gedachten
met ons leven raken verweven;
want Zijn gedachten zijn ver
boven die van ons verheven.


>> Week 43 – Ik ben altijd bij je

Ik ben met je
al de dagen van je leven.
Waar je weg ook henen gaat,
wat er ook gebeurt;
je bent nooit alleen.
Ik ben bij je,
Ik zal je niet begeven.

Ik ben bij je, geloof Mij,
vertrouw op Mijn Woord.
Je bent Mij zo dierbaar,
zo kostbaar.
Al laten anderen je in de steek,
Ik zal je niet verlaten,
Ik zorg voor wat Mij toebehoort.


>> Week 44 – Een dagje vrij

De hele agenda stond vol gepland;
geen gaatje was er over.
Elke minuut was kostbaar
en werd daarom zorgvuldig benut.

Zo ging het maar door,
dag in en dag uit
en langzaam maar zeker
raakte je uitgeput.

Geen dag nam je vrij;
het werk moest immers door.
Niemand kon het zo goed als jij,
er was gewoon geen andere keus.

Toen kwam die dag,
de koek was op.
Te laat kreeg je het door,
de gevolgen zijn desastreus.

Ach, had je maar de juiste prioriteiten gesteld,
eens een dagje vrij genomen van het werk.
dan was je nu niet opgebrand,
maar fit, kwiek en sterk.

Rustte zelfs God niet van Zijn werk,
stelde Hij niet momenten in van rust?
Zijn wij meer of sterker soms dan Hem,
of zijn we ons van onze beperkingen bewust?

Wees ijverig;
dien de Heer met vreugde,
maar ga niet aan Hem voorbij.
Vergeet niet wat Hij je heeft gegeven;
draag zorg voor jezelf en die je toebehoren.
Geniet;
neem eens een dagje vrij.


>> Week 45 – God houdt van je

Er is er Eén
Die onvoorwaardelijk van je houdt.
Die niet kijkt
naar wie je bent of waar je vandaan komt.
Er is er Eén
wiens liefde dieper en groter is
dan we ons ooit voor kunnen stellen.
Een liefde,
waarbij al het andere verstomd.

Er is er Eén
Die dagelijks wacht op jou,
om je te vertellen
hoeveel Hij van je houdt.
Er is er Eén
wiens hart verlangt
jou al Zijn liefde te geven.
Een liefde,
die leidt naar jou behoud.


>> Week 46 – Onze God is een heilig God

Heilig bent U, Heer,
God Almachtig.
Heilig bent U, o God,
verheven, volmaakt en waarachtig.
Heilig bent U,
de Alpha en de Omega.
Degene, Die zowel aan het begin
als aan het einde staat.
Heilig bent U,
de Ik ben die Ik ben.
Heilig bent U,
de Enige Die ons allen
bij name kent.

Heilig, heilig, heilig bent U,
o God Almachtig.
Heilig, heilig, heilig bent U,
hoogverheven en waarachtig.

- Amen -


>> Week 47 – Je bent geliefd

Jij verstopt je,
Ik zoek.

Jij loopt weg,
Ik roep.

Jij verdwaalt,
Ik wijs de weg.

Jij zondigt,
Ik vergeef.

Jij bent verloren,
Ik red.

Jij sterft,
Ik geef je leven.

Mijn kind, Ik heb je lief.
Mijn kind, je bent geliefd!


>> Week 48 – Mijn leven is in Zijn hand


Ga maar vol vertrouwen
aan Vaders hand.
Loop de weg maar,
die Hij wijst.
Wees niet bang,
Hij houdt je vast.
Je bent veilig in Zijn hand.

Ga maar vol vertrouwen
aan Vaders hand.
Hij houdt van jou,
zo onnoemelijk veel.
Het beste heeft Hij
met je voor.
Je bent veilig in Zijn hand.

Ga maar vol vertrouwen
aan Vaders hand.
Vertrouw je leven
maar aan Hem toe.
Wees niet bang,
Hij zal voor je zorgen.
Je bent veilig in Zijn hand.


>> Week 49 - Zeg niet: ‘Ik ben maar…’ 

Zeg niet: ‘ik ben maar …,’
alsof je niet van waarde bent.
Je bent de kostbare parel,
door de Allerhoogste gekend.

Zeg niet: ‘ik ben maar …,’
alsof je niemand bent.
Zijn ogen zijn op jou gericht;
geen ogenblik zijn ze van jou afgewend.

Zeg niet: ‘ik ben maar …,’
alsof je voor niemand tot betekenis bent.
Hij ziet het kleinste wat je doet of hebt gedaan;
alles, ja, echt alles, is bij Hem bekend.

Zeg niet: ‘ik ben maar....’
haal toch jezelf niet zo naar beneden.
Je bent duur gekocht en betaald,
voor jou heeft Hij zo geleden.

Zeg niet: ‘ik ben maar …,’
je bent immers een Koningskind!
Waardevol en hoogschat,
door de Vader zeer bemind.

Zeg niet: ‘ik ben maar …,’
alsof  je niets kan.
Ook voor jouw leven
heeft Hij Zijn plan.


>> Week 50 – Hoop

Mijn hoop is op U, Heer;
ja, op U is mijn vertrouwen.
U bent het die mij uitzicht biedt;
Degene op wie ik kan bouwen.

U bent de vaste grond onder mijn voeten;
ja, de hoop van mijn bestaan.
U bent mijn vaste zekerheid,
op U kan ik altijd aan.

Betrouwbaar zijn Uw woorden;
ja, Uw beloften komt U na.
U bent de Schepper van hemel en aarde,
Die mij in liefde gadeslaat.

Ja, Heer, U bent mijn hoop;
op U is mijn vertrouwen.


>> Week 51 – Wat heb jij?

Leg wat je heb
in de handen van de Vader;
hoe klein en onbelangrijk
het in jouw ogen ook lijkt.
In Zijn handen
is het bruikbaar
omdat hij het met
Zijn zegen verrijkt.

Leg wat je heb
in de handen van de Vader;
niets is ooit te min
of te klein.
Al wat Hij vraagt
is jouw bereidheid
om voor Hem
dienstbaar te zijn.


>> Week 52 – Jouw plannen of Gods plannen

Heer, aan de vooravond
van het nieuwe jaar,
wil ik bij U komen
en al mijn plannen en voornemens
in Uw handen leggen.
Leid mij, Heer,
laat mij zien
wat Uw wil is voor mijn leven.
U wil ik dienen
en in alles volgen;
Uw wil verlang ik te doen,
Uw wegen wil ik gaan.
Dank U,
dat ik daarin mag weten:
U zult mij niet verlaten,
noch begeven.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten